Ustawienia

Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.

CEL
PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie elementów systemu zintegrowanego zarządzania rozwojem kraju – Koncepcji Rozwoju Kraju do 2050 r. i Modelu Struktury Przestrzenno-Funkcjonalnej Kraju.

GRUPA
DOCELOWA

Odbiorcami wyników projektu są głównie podmioty prowadzące politykę rozwoju – rząd i samorządy.

ZAKRES
PROJEKTU

Zaplanowane badania naukowe służyć będą:

  • charakterystyce trendów rozwojowych w kraju i na świecie
  • identyfikacji głównych wyzwań rozwojowych Polski
  • budowie scenariuszy rozwoju kraju

Wyniki badań posłużą planowaniu, wdrażaniu i ocenie polityk publicznych w zakresie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju. Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r. będzie opracowywana w sposób partycypacyjny przy szerokim zaangażowaniu różnych środowisk i partnerów społeczno-gospodarczych. Projekt ma służyć także wzmocnieniu potencjału kadr administracji publicznej do zintegrowanego planowania oraz zarządzania rozwojem w różnych skalach przestrzennych (m.in. przez transfer wiedzy i dobrych praktyk).


FINANSOWANIE

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych GOSPOSTRATEG III.

Całkowity koszt projektu to 7 050 162,50 zł.

PARTNERZY
PROJEKTU

Projekt jest realizowany w konsorcjum z Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (liderem projektu) oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju (liderem merytorycznym).

CZAS
REALIZACJI

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2024.

STRONA WWW