Ustawienia

CROEF – Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej

Utworzenie i prowadzenie Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej (CROEF), o którym mowa w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, w latach 2021 – 2030.

CEL
PROJEKTU

Realizacja zadania wynika z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawy). Zgodnie z Art. 1 ust. 26 ustawy, IOŚ-PIB prowadzi CROEF. Celem projektu jest opracowanie systemu webowego, umożliwiającego wprowadzanie danych opisujących poszczególne inwestycje, przez użytkowników wymienionych w ustawie z odpowiednimi nadanymi uprawnieniami.

GRUPA
DOCELOWA

 • Minister właściwy do spraw klimatu,
 • Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego,
 • Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Inne wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

ZAKRES
PROJEKTU

W ramach realizacji zadania IOŚ-PIB opracował system webowy, umożliwiający wprowadzanie danych opisujących poszczególne inwestycje, przez użytkowników wymienionych w ustawie z odpowiednimi nadanymi uprawnieniami. Wprowadzanie danych odbywa się za pośrednictwem interaktywnych formularzy, zawierających niezbędne tabele słownikowe, w tym powiązanie z rejestrem TERYT oraz KRS, CEIDG, RSPO w celu szybszego wprowadzania danych pozyskiwanych z rejestrów zewnętrznych. Po wprowadzeniu danych, są one widoczne w publicznej części rejestru dostępnego dla niezalogowanych użytkowników. Dostęp do części umożliwiającej wprowadzanie danych jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników z instytucji posiadającej właściwe uprawnienia. Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez przesłanie formularza elektronicznego wraz z załącznikiem potwierdzającym uprawnienia do działania w ramach danej instytucji. Zarejestrowany użytkownik na prawach lokalnego administratora może dodawać kolejne osoby w danej instytucji. IOŚ-PIB jest administratorem systemu.
W ramach administracji zapewnia:

 • bezpieczeństwo gromadzonych danych o użytkownikach i przedsięwzięciach,
 • możliwość tworzenia i generowania raportów na potrzeby MKiŚ (m.in. raporty miesięczne, kwartalne, roczne
  i inne),
 • wsparcie techniczne dla użytkowników (infolinia, pomoc e-mail),
 • utrzymanie systemu,
 • infrastrukturę IT.

W rejestrze są gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej, zawierające m.in.:

 • informacje na temat konkretnych projektów efektywności energetycznej,
 • podmiotów realizujących te projekty wskazanych w ww. ustawie,
 • okres uzyskiwania oszczędności,
 • forma i kwota dofinansowania,
 • instytucja finansująca,
 • wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku.

FINANSOWANIE

 • Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZAS
REALIZACJI

2021 -2030