Ustawienia

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie zmian klimatu,  ocen środowiskowych, krajobrazu, ochrony przyrody, weryfikacji technologii środowiskowych i monitoringu w gospodarce odpadami.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu posiada infrastrukturę komputerową w Instytucie Ochrony Środowiska na potrzeby modelowania, jakości powietrza została zakupioną w ramach umowy nr. 352/2017/Wn07/MN-po/D.
Zakład zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu z wykorzystaniem modelowania numerycznego, w odniesieniu do zadań wynikających z przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

 • zapewnienie merytorycznego wsparcia (w tym opracowanie wytycznych, zaleceń, wskazówek) w zakresie zastosowania wyników modelowania w ocenach jakości powietrza;
 • zapewnienie naukowego wsparcia dla krajowych polityk poprzez analizy i obliczenia scenariuszy zmian z wykorzystaniem modelowania numerycznego;
 • pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modelu jakości powietrza, w tym danych geofizycznych, meteorologicznych oraz dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, archiwizacja danych;
 • przetwarzanie wyników modelowania (w tym ewaluacja wyników z wykorzystaniem dostępnej informacji pomiarowej) oraz ich konwersja do formatu wymaganego przez odbiorców, udostępnianie wyników;
 • wsparcie krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym ocen i prognoz jakości powietrza;
 • wykonywanie obliczeń i analiz w zakresie scenariuszy przygotowywanych na potrzeby Krajowego Programu Ochrony Powietrza;
 • wsparcie merytoryczne i dostarczenie informacji o modelowaniu do opracowywania raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;
 • wykorzystywanie danych z serwisu atmosferycznego Copernicus (CAMS) na potrzeby krajowej polityki jakości powietrza;
 • analizy i obliczenia scenariuszy klimatycznych zgodnie z IPCC, z wykorzystaniem modelowania numerycznego.

Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu zajmuje się badaniami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu, środowiskowych uwarunkowań planowania przestrzennego i polityk sektorowych, pokrywy glebowej, środowiska gruntowo-wodnego, regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, GIS w ocenach i analizach środowiskowych i krajobrazowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

 • sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko, planów i programów oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz wykonywanie koreferatów do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko;
 • przygotowywanie opracowań ekofizjograficznych oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub dokumentów o podobnym charakterze, które określi ustawa dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego);
 • przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
 • wykonywanie audytów krajobrazowych;
 • sporządzanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
 • wykonywanie inwentaryzacji i opinii przyrodniczych oraz sozologicznych;
 • wykonywanie przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych oraz raportów o stanie środowiska;
 • opracowywanie bazy danych środowiskowych;
 • wykonywanie analiz GIS i opracowań kartograficznych;
 • opiniowanie technologii i produktów w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowisk

Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami zajmuje się prognozowaniem oraz monitorowaniem procesów gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy;

 • Prowadzenie prac badawczych i analiz w zakresie ocen gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawania odpadów oraz prognozowanie tych zjawisk dla potrzeb strategii zrównoważonego rozwoju;
 • Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny gospodarki odpadami, w tym zapobiegania powstawania odpadów;
 • Przygotowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu gospodarki odpadami (zakładowych, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych);
 • Opracowywanie założeń i specyfikacji do tworzenia baz danych w zakresie gospodarki odpadami;
 • Wsparcie merytoryczne i techniczne na etapie tworzenia oraz obsługi  informatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących gospodarkę odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • Prace na rzecz usprawnienia systemu monitorowania zapobiegania powstawania odpadów w Polsce;
 • Opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;
 • Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju na terenach zdegradowanych oraz na obszarach chronionych;
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opracowywania raportów i informacji dotyczących  gospodarki odpadami i działań naprawczych w Polsce;
 • Prace na rzecz monitoringu i ocen gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, OECD) – w tym realizacja zadań wspierających działania administracji publicznej;
 • Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, systemów monitoringu marnotrawstwa żywności oraz obszarów związanych z tymi zagadnieniami.
 • Opiniowanie strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem gospodarki odpadami  w zakresie zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Tworzenie programów promocji i kształtowania wizerunku gospodarki odpadami w oparciu o odpowiedzialność społeczną biznesu;
 • Nawiązywanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji projektów racjonalizacji gospodarki odpadami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;
 • Prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.

Zakład Strategii Środowiskowych zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

 • Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:
  • kształtowania naukowych podstaw polityki i strategii ochrony środowiska oraz techniczno-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań ich realizacji;
  • zasad i metodologii planowania i zarządzania w ochronie środowiska;
  • systemów i instrumentów ekonomicznej stymulacji gospodarki, mających na celu poprawę jakości środowiska i zarządzania środowiskowego;
  • analizowania stanu i prognozowania zmian zanieczyszczenia środowiska;
  • ocen zagrożeń dla środowiska i strat powodowanych jego zanieczyszczeniem;
  • efektywności i skuteczności regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska;
  • zasad i metodologii doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych standardów i procedur na rzecz poprawy jakości środowiska.
 • Badania i prace w zakresie wielostronnych umów ekologicznych odnośnie:
  • podejścia do współpracy z UE, EKG i UNEP w zakresie poprawy jakości środowiska;
  • negocjacji nowych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska;
  • uwarunkowań krajowych wdrażania postanowień konwencji środowiskowych.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii w obszarach zainteresowania Zakładu wymienionych powyżej, a także w zakresie:
  • zagrożeń powodowanych degradacją środowiska, w tym wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi i komfort ich życia;
  • nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocen ryzyka związanych z transportem substancji niebezpiecznych i wyznaczania poziomów zagrożeń wód awariami przemysłowymi.
 

ZAKŁADY

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu
Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu
Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami
Zakład Strategii Środowiskowych

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!