Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami

Zajmuje się prognozowaniem oraz monitorowaniem procesów gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy;

1)      Prowadzenie prac badawczych i analiz w zakresie ocen gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawania odpadów oraz prognozowanie tych zjawisk dla potrzeb strategii zrównoważonego rozwoju;

2)      Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny gospodarki odpadami, w tym zapobiegania powstawania odpadów;

3)      Przygotowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu gospodarki odpadami (zakładowych, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych);

4)      Opracowywanie założeń i specyfikacji do tworzenia baz danych w zakresie gospodarki odpadami;

5)      Wsparcie merytoryczne i techniczne na etapie tworzenia oraz obsługi  informatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących gospodarkę odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

6)      Prace na rzecz usprawnienia systemu monitorowania zapobiegania powstawania odpadów w Polsce;

7)      Opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;

8)      Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju na terenach zdegradowanych oraz na obszarach chronionych;

9)      Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opracowywania raportów i informacji dotyczących  gospodarki odpadami i działań naprawczych w Polsce;

10)   Prace na rzecz monitoringu i ocen gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, OECD) – w tym realizacja zadań wspierających działania administracji publicznej;

11)  Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, systemów monitoringu marnotrawstwa żywności oraz obszarów związanych z tymi zagadnieniami.

12)   Opiniowanie strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem gospodarki odpadami  w zakresie zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju;

13)   Tworzenie programów promocji i kształtowania wizerunku gospodarki odpadami w oparciu o odpowiedzialność społeczną biznesu;

14)   Nawiązywanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji projektów racjonalizacji gospodarki odpadami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;

15)   Prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.

Drukuj