Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Zajmuje się badaniami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu, środowiskowych uwarunkowań planowania przestrzennego i polityk sektorowych, pokrywy glebowej, środowiska gruntowo-wodnego, regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, GIS w ocenach i analizach środowiskowych i krajobrazowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1) sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko, planów i programów oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz wykonywanie koreferatów do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko;

2) przygotowywanie opracowań ekofizjograficznych oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub dokumentów o podobnym charakterze, które określi ustawa dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego);

3) przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu;

4) wykonywanie audytów krajobrazowych;

5) sporządzanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;

6) wykonywanie inwentaryzacji i opinii przyrodniczych oraz sozologicznych;

7) wykonywanie przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych oraz raportów o stanie środowiska;

8) opracowywanie bazy danych środowiskowych;

9) wykonywanie analiz GIS i opracowań kartograficznych;

11) opiniowanie technologii i produktów w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowisk

Drukuj