Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka

Prowadzi interdyscyplinarne badania procesów i skutków degradacji środowiska wraz z oceną ryzyka środowiskowego i zdrowotnego,  zajmuje się rozwojem  metod  remediacji środowiska glebowego i wodnego oraz wspieraniem administracji publicznej zgodnie z zapisami krajowymi i unijnymi w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i nawozów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych oraz upowszechnianie wyników prowadzonych badań i prac rozwojowych ukierunkowanych na:

 1. a) ocenę mobilności ksenobiotyków w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem związków organicznych (m.in. farmaceutyków, parabenów, PCBs, WWA, dioksyn, furanów) oraz pierwiastków śladowych w tym Hg, Cd , Pb;
 2. b) ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego pochodzącego od substancji specjalnie wytwarzanych jak i produktów ubocznych z procesów technologicznych wprowadzanych do środowiska z działalności przemysłowej i rolniczej;
 3. c) ocenę skutków uwolnień substancji chemicznych z odpadów do środowiska – ocena ryzyka środowiskowego i zdrowotnego;
 4. d) inaktywację zanieczyszczeń organicznych (m.in. pestycydów, farmaceutyków) oraz metali ciężkich  w podstawowych elementach środowiska , ściekach i osadach ściekowych;
 5. e) rozwój metod biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych remediacji środowiska glebowego i wodnego;
 6. f) analizę cyklu życia (LCA)  w ocenie produktów, technologii, systemów gospodarki  odpadami  oraz  wyznaczaniu śladu węglowego;
 7. g) opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;
 8. h) opracowywanie koncepcji przyrodniczego użytkowania odpadów;
 9. i) ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego na potrzeby opracowania planów re mediacji;
 10. j) ocenę ryzyka ekologicznego obszarów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń;
 11. k) dobór najlepszej techniki/technologii remediacji gleb/gruntów zdegradowanych oraz oczyszczania wód;

2)       prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian w środowisku;

3)      opracowywanie raportów początkowych o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodujących ryzyko wynikających z wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE z 2010 r. seria L 334/17);

4)       opracowywanie ocen, raportów  i uwag  w procesie dopuszczania środka ochrony roślin do obrotu (zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  z dnia  18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041) w zakresie:

 1. a) właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych , w tym jego substancji czynnej;
 2. b) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające ze stosowania środka ochrony roślin (toksykologia);
 3. c) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni;
 4. d) oddziaływania środka ochrony roślin na zwalczane kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt;
 5. e) los i zachowanie środka ochrony roślin w środowisku;
 6. f) oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego zastosowania  (ekotoksykologia);
 7. g) skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny i produkty roślinne.

5)      wydawanie opinii – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca  2008 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2008 r. Nr 119, poz. 765, z późn. zm.) w  zakresie  oddziaływania na środowisko nawozu organicznego i organiczno-mineralnego lub organicznego i organiczno-mineralnego, środka wspomagającego uprawę roślin/ poprawiającego właściwości gleby wytworzonego z surowców będących odpadami lub ubocznymi produktami zwierzęcymi lub z produktów uzyskanych z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych albo zawierającego w swoim składzie odpady lub uboczne produkty zwierzęce lub produkty uzyskane z odpadów lub ubocznych produktów zwierzęcych, a także nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin/  poprawiającego właściwości gleby, w których składzie chemicznym występuje substancja dotychczas nieznana lub nie stosowana w rolnictwie.

Drukuj