Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska

zajmuje się wykonywaniem zintegrowanych badań i analiz stanu środowiska oraz realizacją zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych, do których włączona jest Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Do zadań Zakładu w szczególności należy:

1)      realizacja zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych oraz sieci monitoringu i sieci naukowych;

2)      zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz udział w przygotowywaniu oficjalnych stanowisk i decyzji rządowych;

3)      prowadzenie oraz rozwój zintegrowanych badań jakości środowiska na Stacji KMŚ Puszcza Borecka;

4)      rozwój technik pomiarowych oraz metodyk badań stanu środowiska;

5)      identyfikacja i prognozowanie zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym związanych z zanieczyszczeniem atmosfery;

6)      tworzenie, adaptacja, weryfikacja i parametryzacja modeli jakości środowiska geograficznego, w tym doskonalenie metod prognozowania zmian w środowisku z uwzględnieniem analiz wariantowych (scenariuszy) oraz metod optymalizacji wielokryterialnej;

7)      pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modeli jakości środowiska, w tym tworzenie baz danych, archiwizacja wyników;

8)      wykonywanie ocen zintegrowanych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym wykonywanie analiz i obliczeń scenariuszy sektorowych oraz ocena skutków i kosztów dla środowiska i zdrowia człowieka;

9)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla oceny jakości środowiska oraz zasad wykonywania ocen zintegrowanych;

10)  opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i metodyk badań z uwzględnieniem systemu zapewnienia jakości wyników;

11)  rozwój metod oceny zmian zachodzących w ekosystemach w ujęciu zintegrowanym wraz z opracowywaniem nowych wskaźników jakości środowiska uwzględniających elementy biotyczne i abiotyczne;

12)  opracowywanie raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz  informowania społeczeństwa;

13)  wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;

14)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.

Drukuj