Zakład Ochrony Wód

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych, w tym w szczególności:

1)      prowadzenie działalność naukowo-badawczej w zakresie rozwoju i walidacji metod oceny i monitoringu wód śródlądowych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi;

2)      prowadzenie prac badawczych nakierowanych na analizę i ocenę przyczyn i skutków zanieczyszczenia/eutrofizacji wód, w tym analiza zmian biotycznych i abiotycznych parametrów jakości środowiska wodnego;

3)      opracowywanie metod, standardów i wytycznych do oceny stanu oraz ochrony wód powierzchniowych;

4)      zapewnienie merytorycznego wsparcia dla organów administracji publicznej w zakresie opracowywania koncepcji, zasad oraz założeń do organizacji systemu monitoringu wód śródlądowych;

5)      działalność edukacyjna w zakresie stanu wód śródlądowych, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nowych narzędzi metodycznych do monitoringu wód powierzchniowych;

6)      przygotowywanie raportów i opracowań dotyczących stanu środowiska wodnego dla organów administracji krajowej i lokalnej oraz organizacji międzynarodowych i dla potrzeb informowania społeczeństwa;

7)      zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych, związanych z jakością wód.

Drukuj