Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie zmian klimatu,  ocen środowiskowych, krajobrazu, ochrony przyrody, weryfikacji technologii środowiskowych i monitoringu w gospodarce odpadami.
 Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu posiada infrastrukturę komputerową w Instytucie Ochrony Środowiska na potrzeby modelowania, jakości powietrza została zakupioną w ramach umowy nr. 352/2017/Wn07/MN-po/D.
Zakład zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu z wykorzystaniem modelowania numerycznego, w odniesieniu do zadań wynikających z przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:
1)      zapewnienie merytorycznego wsparcia (w tym opracowanie wytycznych, zaleceń, wskazówek) w zakresie zastosowania wyników modelowania w ocenach jakości powietrza;
2)      zapewnienie naukowego wsparcia dla krajowych polityk poprzez analizy i obliczenia scenariuszy zmian z wykorzystaniem modelowania numerycznego;
3)      pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modelu jakości powietrza, w tym danych geofizycznych, meteorologicznych oraz dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, archiwizacja danych;
4)      przetwarzanie wyników modelowania (w tym ewaluacja wyników z wykorzystaniem dostępnej informacji pomiarowej) oraz ich konwersja do formatu wymaganego przez odbiorców, udostępnianie wyników;
5)      wsparcie krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym ocen i prognoz jakości powietrza;
6)      wykonywanie obliczeń i analiz w zakresie scenariuszy przygotowywanych na potrzeby Krajowego Programu Ochrony Powietrza;
7)      wsparcie merytoryczne i dostarczenie informacji o modelowaniu do opracowywania raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;
8)      wykorzystywanie danych z serwisu atmosferycznego Copernicus (CAMS) na potrzeby krajowej polityki jakości powietrza;
9)      analizy i obliczenia scenariuszy klimatycznych zgodnie z IPCC, z wykorzystaniem modelowania numerycznego.
Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu zajmuje się badaniami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu, środowiskowych uwarunkowań planowania przestrzennego i polityk sektorowych, pokrywy glebowej, środowiska gruntowo-wodnego, regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, GIS w ocenach i analizach środowiskowych i krajobrazowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:
1) sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko, planów i programów oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz wykonywanie koreferatów do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko;
2) przygotowywanie opracowań ekofizjograficznych oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub dokumentów o podobnym charakterze, które określi ustawa dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego);
3) przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
4) wykonywanie audytów krajobrazowych;
5) sporządzanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
6) wykonywanie inwentaryzacji i opinii przyrodniczych oraz sozologicznych;
7) wykonywanie przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych oraz raportów o stanie środowiska;
8) opracowywanie bazy danych środowiskowych;
9) wykonywanie analiz GIS i opracowań kartograficznych;
11) opiniowanie technologii i produktów w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowisk
 
Jednostka Weryfikacji Technologii  Środowiskowych prowadzi prace w zakresie wspierania innowacyjnych technologii środowiskowych, niezbędnych do dostarczenia najwyższej jakości usług w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych w programie EU ETV oraz wg.  normy ISO14034:2016, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:
1)      Wykonywanie ocen kwalifikowalności technologii do weryfikacji;
2)      Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wykonywanie weryfikacji technologii   środowiskowych ETV;
3)      Doradztwo techniczne związane z procedurami ETV;
4)      Doradztwo związane z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego do weryfikacji ETV;
5)      Ocena zgodności jednostek badawczych z wymaganiami jakości ETV;
6)      Promocja ETV wśród odbiorców oraz producentów technologii środowiskowych;
7)      Wykonanie weryfikacji technologii środowiskowych w ramach międzynarodowej normy ISO 14034:2016;
8)      Wykonywanie ocen innowacyjności środowiskowych oraz możliwości rynkowych szerokiej gamy technologii środowiskowych;
9)      Wsparcie technologii środowiskowych w wejściu na nowe rynki.
 
Zakład Monitoringu i Prognozowania w Gospodarce Odpadami zajmuje się prognozowaniem oraz monitorowaniem procesów gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy;
1)      Prowadzenie prac badawczych i analiz w zakresie ocen gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawania odpadów oraz prognozowanie tych zjawisk dla potrzeb strategii zrównoważonego rozwoju;
2)      Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny gospodarki odpadami, w tym zapobiegania powstawania odpadów;
3)      Przygotowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu gospodarki odpadami (zakładowych, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych);
4)      Opracowywanie założeń i specyfikacji do tworzenia baz danych w zakresie gospodarki odpadami;
5)      Wsparcie merytoryczne i techniczne na etapie tworzenia oraz obsługi  informatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących gospodarkę odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
6)      Prace na rzecz usprawnienia systemu monitorowania zapobiegania powstawania odpadów w Polsce;
7)      Opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;
8)      Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju na terenach zdegradowanych oraz na obszarach chronionych;
9)      Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opracowywania raportów i informacji dotyczących  gospodarki odpadami i działań naprawczych w Polsce;
10)   Prace na rzecz monitoringu i ocen gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, OECD) – w tym realizacja zadań wspierających działania administracji publicznej;
11)  Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, systemów monitoringu marnotrawstwa żywności oraz obszarów związanych z tymi zagadnieniami.
12)   Opiniowanie strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem gospodarki odpadami  w zakresie zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju;
13)   Tworzenie programów promocji i kształtowania wizerunku gospodarki odpadami w oparciu o odpowiedzialność społeczną biznesu;
14)   Nawiązywanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji projektów racjonalizacji gospodarki odpadami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;
15)   Prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.
 
Zakład Strategii Środowiskowych zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska,
z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:
1)      Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:
 1. a) kształtowania naukowych podstaw polityki i strategii ochrony środowiska oraz techniczno-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań ich realizacji;
 2. b) zasad i metodologii planowania i zarządzania w ochronie środowiska;
 3. c) systemów i instrumentów ekonomicznej stymulacji gospodarki, mających na celu poprawę jakości środowiska i zarządzania środowiskowego;
 4. d) analizowania stanu i prognozowania zmian zanieczyszczenia środowiska;
 5. e) ocen zagrożeń dla środowiska i strat powodowanych jego zanieczyszczeniem;
 6. f) efektywności i skuteczności regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska;
 7. g) zasad i metodologii doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych standardów i procedur na rzecz poprawy jakości środowiska.
2)      Badania i prace w zakresie wielostronnych umów ekologicznych odnośnie::
 1. a) podejścia do współpracy z UE, EKG i UNEP w zakresie poprawy jakości środowiska;
 2. a) negocjacji nowych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska;
 3. b) uwarunkowań krajowych wdrażania postanowień konwencji środowiskowych.
3)      Opracowywanie ekspertyz i opinii w obszarach zainteresowania Zakładu wymienionych powyżej, a także w zakresie:
 1. a) zagrożeń powodowanych degradacją środowiska, w tym wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi i komfort ich życia;
 2. b) nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocen ryzyka związanych z transportem substancji niebezpiecznych i wyznaczania poziomów zagrożeń wód awariami przemysłowymi.