Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska

Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie ochrony przed hałasem, jakości do powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, ochrony i odnowy wód powierzchniowych oraz gospodarowaniem wodami.
Zakład Akustyki Środowiska, posiada specjalistyczną aparaturę pomiarową długookresowych monitoringowych badań hałasu została zakupiona z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr. 112/2017/Wn07/MN-po/D.
Zakład zajmuje się rozwojem systemów i monitorowania stanu akustycznego środowiska zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych oraz zapewnieniem merytorycznego wsparcia w tym zakresie dla organów administracji państwowej i samorządowej, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:
1)      przygotowanie i wdrożenie systemu sprawowania przez Instytut nadzoru nad jakością i prawidłowością realizacji map akustycznych oraz wynikających z nich – programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE;
2)      ocena poziomów zagrożeń i uciążliwości związanych z hałasem, w tym ocena wpływu na warunki życia ludzi;
3)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla ochrony przed hałasem oraz tworzenia i zagospodarowywania obszarów cichych w miastach;
4)      prognozowanie i ocena zagrożenia hałasem w środowisku;
5)      opracowywanie, rozwój, kontrola i wdrażanie zunifikowanych metodyk i technik pomiarowych hałasu w środowisku dla służb kontroli środowiska;
6)      merytoryczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących ochrony przed hałasem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
7)      opracowywanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem elementów analizy C/B (cost/benefit);
8)      rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami akustycznymi w analizach porealizacyjnych, raportach oddziaływania na środowisko i przeglądach ekologicznych;
9)      wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym organizacja międzylaboratoryjnych badań hałasu;
10)  zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;
11)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z hałasem.
  
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab zajmuje się wykonywaniem badań i analiz pobranych prób środowiskowych. Do zadań Laboratorium w szczególności należy:
1)      wykonywanie analiz próbek środowiskowych (w tym poboru) w zakresie związków organicznych i nieorganicznych oraz właściwości fizykochemicznych dla jednostek Ośrodka oraz zleceniodawców zewnętrznych;
2)      ścisła współpraca z Zakładem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi laboratoriami związanymi z sieciami monitoringu do których włączona jest Stacji KMŚ Puszcza Borecka;
3)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla analiz jakości powietrza oraz wody;
4)      prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych;
5)      opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych;
6)      wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;
7)      prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.
 
Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska zajmuje się wykonywaniem zintegrowanych badań i analiz stanu środowiska oraz realizacją zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych, do których włączona jest Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Do zadań Zakładu w szczególności należy:
1)      realizacja zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych oraz sieci monitoringu i sieci naukowych;
2)      zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz udział w przygotowywaniu oficjalnych stanowisk i decyzji rządowych;
3)      prowadzenie oraz rozwój zintegrowanych badań jakości środowiska na Stacji KMŚ Puszcza Borecka;
4)      rozwój technik pomiarowych oraz metodyk badań stanu środowiska;
5)      identyfikacja i prognozowanie zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym związanych z zanieczyszczeniem atmosfery;
6)      tworzenie, adaptacja, weryfikacja i parametryzacja modeli jakości środowiska geograficznego, w tym doskonalenie metod prognozowania zmian w środowisku z uwzględnieniem analiz wariantowych (scenariuszy) oraz metod optymalizacji wielokryterialnej;
7)      pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modeli jakości środowiska, w tym tworzenie baz danych, archiwizacja wyników;
8)      wykonywanie ocen zintegrowanych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym wykonywanie analiz i obliczeń scenariuszy sektorowych oraz ocena skutków i kosztów dla środowiska i zdrowia człowieka;
9)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla oceny jakości środowiska oraz zasad wykonywania ocen zintegrowanych;
10)  opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i metodyk badań z uwzględnieniem systemu zapewnienia jakości wyników;
11)  rozwój metod oceny zmian zachodzących w ekosystemach w ujęciu zintegrowanym wraz z opracowywaniem nowych wskaźników jakości środowiska uwzględniających elementy biotyczne i abiotyczne;
12)  opracowywanie raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz  informowania społeczeństwa;
13)  wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;
14)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.
 
Zakład Ochrony Wód prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych, w tym w szczególności:
1)      prowadzenie działalność naukowo-badawczej w zakresie rozwoju i walidacji metod oceny i monitoringu wód śródlądowych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi;
2)      prowadzenie prac badawczych nakierowanych na analizę i ocenę przyczyn i skutków zanieczyszczenia/eutrofizacji wód, w tym analiza zmian biotycznych i abiotycznych parametrów jakości środowiska wodnego;
3)      opracowywanie metod, standardów i wytycznych do oceny stanu oraz ochrony wód powierzchniowych;
4)      zapewnienie merytorycznego wsparcia dla organów administracji publicznej w zakresie opracowywania koncepcji, zasad oraz założeń do organizacji systemu monitoringu wód śródlądowych;
5)      działalność edukacyjna w zakresie stanu wód śródlądowych, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nowych narzędzi metodycznych do monitoringu wód powierzchniowych;
6)      przygotowywanie raportów i opracowań dotyczących stanu środowiska wodnego dla organów administracji krajowej i lokalnej oraz organizacji międzynarodowych i dla potrzeb informowania społeczeństwa;
7)      zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych, związanych z jakością wód.

 

Zakład Technologii Ścieków – zakład zamiejscowy we Wrocławiu realizuje prace studialne, badawczo-rozwojowe i projektowe w obszarze technologii i rozwiązań technicznych dla gospodarki wodno-ściekowej, osadowej miast i przemysłu, a także w obszarze systemów ochrony wód, jak również świadczy specjalistyczne usługi w powyższym zakresie, w tym w szczególności do zadań ośrodka należy:
1)      Prowadzenie badania modelowych biologicznych, chemicznych lub fizycznych procesów jednostkowych, pod kątem ich zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej;
2)      Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla przemysłu lub gospodarki komunalnej, w tym także adaptacja dostępnych rozwiązań pod kątem bieżących priorytetów w gospodarce wodno-ściekowej kraju lub w regionach;
3)      Opracowywanie i wdrażanie skojarzonych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
4)      Wykonywanie projektów procesowych i koncepcji technicznych dla potrzeb budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym także dla potrzeb budowy lub modernizacji systemów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;
5)      Wykonywanie ekspertyz technicznych instalacji oczyszczania ścieków, instalacji przeróbki osadów lub systemów gospodarki wodno-ściekowej dla przemysłu i jednostek komunalnych;
6)      Doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa, rozruchu lub dokumentacji efektu ekologicznego;
7)      Planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych, w tym badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych;
8)      Ocena aspektów wodno-gospodarczych i środowiskowych gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych;
9)      Opracowywanie systemów bazodanowych infrastruktury ochrony wód, m.in. dla potrzeb zarządzania gospodarką wodną;
10)   Kompleksowa realizacja rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym także węzłów przeróbki osadów wraz z gospodarką biogazem, a także zakładów uzdatniania wody;
11)  Świadczenie specjalistycznych usług badawczych dla gospodarki wodno-ściekowej, m.in.:
a) pomiary zdolność natleniania systemów aeracji,
b) badania parametrów osadu czynnego,
c) ocena efektywność usuwania zanieczyszczeń,
d) ocena efektywności energetycznej procesów i instalacji,
e) pomiary innych parametrów technologicznych i jakościowych.
12)  Świadczenie laboratoryjnych usług w zakresie analityki fizyczno-chemicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników;
13)  Tworzenie dokumentacji eksploatacyjnych (m.in. instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawnych (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk i zakładów przeróbki odpadów;
14)  Szkolenie personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody, w tym kursy dla operatorów i kadry kierowniczej oczyszczalni ścieków.