Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska

Ośrodek Zintegrowanych Badań Środowiska prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie ochrony przed hałasem, jakości do powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, ochrony i odnowy wód powierzchniowych oraz gospodarowaniem wodami.
Zakład Akustyki Środowiska, posiada specjalistyczną aparaturę pomiarową długookresowych monitoringowych badań hałasu została zakupiona z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr. 112/2017/Wn07/MN-po/D.
Zakład zajmuje się rozwojem systemów i monitorowania stanu akustycznego środowiska zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych oraz zapewnieniem merytorycznego wsparcia w tym zakresie dla organów administracji państwowej i samorządowej, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:
1) przygotowanie i wdrożenie systemu sprawowania przez Instytut nadzoru nad jakością i prawidłowością realizacji map akustycznych oraz wynikających z nich – programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE;
2) ocena poziomów zagrożeń i uciążliwości związanych z hałasem, w tym ocena wpływu na warunki życia ludzi;
3) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla ochrony przed hałasem oraz tworzenia i zagospodarowywania obszarów cichych w miastach;
4) prognozowanie i ocena zagrożenia hałasem w środowisku;
5) opracowywanie, rozwój, kontrola i wdrażanie zunifikowanych metodyk i technik pomiarowych hałasu w środowisku dla służb kontroli środowiska;
6) merytoryczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących ochrony przed hałasem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
7) opracowywanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem elementów analizy C/B (cost/benefit);
8) rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami akustycznymi w analizach porealizacyjnych, raportach oddziaływania na środowisko i przeglądach ekologicznych;
9) wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym organizacja międzylaboratoryjnych badań hałasu;
10) zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;
11)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z hałasem.
Zakład Akustyki Środowiska realizuje projekty InRaViS oraz InRaNoS współfinansowane są z funduszy PKP PLK oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach konkursu nr 1/4.1.1/2017/POIR Wspólne Przedsięwzięcie BRIK.
  
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab zajmuje się wykonywaniem badań i analiz pobranych prób środowiskowych. Do zadań Laboratorium w szczególności należy:
1) wykonywanie analiz próbek środowiskowych (w tym poboru) w zakresie związków organicznych i nieorganicznych oraz właściwości fizykochemicznych dla jednostek Ośrodka oraz zleceniodawców zewnętrznych;
2) ścisła współpraca z Zakładem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi laboratoriami związanymi z sieciami monitoringu do których włączona jest Stacji KMŚ Puszcza Borecka;
3) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla analiz jakości powietrza oraz wody;
4) prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych;
5) opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych;
6) wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;
7) prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.
 
Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska zajmuje się wykonywaniem zintegrowanych badań i analiz stanu środowiska oraz realizacją zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych, do których włączona jest Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Do zadań Zakładu w szczególności należy:
1)  realizacja zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych oraz sieci monitoringu i sieci naukowych;
2)  zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz udział w przygotowywaniu oficjalnych stanowisk i decyzji rządowych;
3) prowadzenie oraz rozwój zintegrowanych badań jakości środowiska na Stacji KMŚ Puszcza Borecka;
4) rozwój technik pomiarowych oraz metodyk badań stanu środowiska;
5)  identyfikacja i prognozowanie zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym związanych z zanieczyszczeniem atmosfery;
6) tworzenie, adaptacja, weryfikacja i parametryzacja modeli jakości środowiska geograficznego, w tym doskonalenie metod prognozowania zmian w środowisku z uwzględnieniem analiz wariantowych (scenariuszy) oraz metod optymalizacji wielokryterialnej;
7) pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modeli jakości środowiska, w tym tworzenie baz danych, archiwizacja wyników;
8) wykonywanie ocen zintegrowanych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym wykonywanie analiz i obliczeń scenariuszy sektorowych oraz ocena skutków i kosztów dla środowiska i zdrowia człowieka;
9) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla oceny jakości środowiska oraz zasad wykonywania ocen zintegrowanych;
10) opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i metodyk badań z uwzględnieniem systemu zapewnienia jakości wyników;
11) rozwój metod oceny zmian zachodzących w ekosystemach w ujęciu zintegrowanym wraz z opracowywaniem nowych wskaźników jakości środowiska uwzględniających elementy biotyczne i abiotyczne;
12) opracowywanie raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz  informowania społeczeństwa;
13) wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;
14) zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.
 
Zakład Ochrony Wód prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych, w tym w szczególności:
1) prowadzenie działalność naukowo-badawczej w zakresie rozwoju i walidacji metod oceny i monitoringu wód śródlądowych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi;
2) prowadzenie prac badawczych nakierowanych na analizę i ocenę przyczyn i skutków zanieczyszczenia/eutrofizacji wód, w tym analiza zmian biotycznych i abiotycznych parametrów jakości środowiska wodnego;
3) opracowywanie metod, standardów i wytycznych do oceny stanu oraz ochrony wód powierzchniowych;
4) zapewnienie merytorycznego wsparcia dla organów administracji publicznej w zakresie opracowywania koncepcji, zasad oraz założeń do organizacji systemu monitoringu wód śródlądowych;
5)  działalność edukacyjna w zakresie stanu wód śródlądowych, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nowych narzędzi metodycznych do monitoringu wód powierzchniowych;
6) przygotowywanie raportów i opracowań dotyczących stanu środowiska wodnego dla organów administracji krajowej i lokalnej oraz organizacji międzynarodowych i dla potrzeb informowania społeczeństwa;
7) zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych, związanych z jakością wód.

 

Zakład Kształtowania Środowiska zajmuje się praktycznymi aspektami działań służących realizacji krajowych i międzynarodowych długofalowych strategii i celów w dziedzinie środowiska, w tym przede wszystkim w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie ludzi.
Do zadań Zakładu należy:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:
a) kształtowania naukowych podstaw polityki i strategii ochrony powietrza oraz techniczno-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań ich realizacji,
b) zasad i metodologii planowania i zarządzania na rzecz poprawy jakości powietrza,
c) efektywności i skuteczności regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych stosowanych w sferze ochrony powietrza,
d)zasad i metodologii doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych standardów i procedur na rzecz poprawy jakości środowiska, w tym powietrza;
2) realizacja badań i prac w zakresie wielostronnych umów międzynarodowych odnośnie:
a) współpracy Rzeczypospolitej Polski z Unią Europejską, Europejską Komisją Gospodarczą i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oraz z krajami EECCA w zakresie poprawy jakości środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza,
b) negocjacji nowych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska,
c) uwarunkowań krajowych wdrażania postanowień konwencji środowiskowych, w szczególności w zakresie jakości powietrza i jego wpływu na środowisko i zdrowie;
3) opracowywanie ekspertyz, opinii i programów w obszarach kompetencji Zakładu wymienionych powyżej, a także w zakresie:
a)zagrożeń dla zdrowia i ekosystemów w związku z degradacją środowiska,
b) nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocen ryzyka związanych z transgranicznym przenoszeniem zanieczyszczeń powietrza oraz z awaryjnymi uwolnieniami substancji niebezpiecznych do wód,
c) poziomu świadomości społeczności lokalnych w dziedzinie ochrony środowiska i jego wpływu na jakość powietrza i wód.

 

Zakład Technologii Ścieków – zakład zamiejscowy we Wrocławiu realizuje prace studialne, badawczo-rozwojowe i projektowe w obszarze technologii i rozwiązań technicznych dla gospodarki wodno-ściekowej, osadowej miast i przemysłu, a także w obszarze systemów ochrony wód, jak również świadczy specjalistyczne usługi w powyższym zakresie, w tym w szczególności do zadań ośrodka należy:
1) prowadzenie badania modelowych biologicznych, chemicznych lub fizycznych procesów jednostkowych, pod kątem ich zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej;
2) opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla przemysłu lub gospodarki komunalnej, w tym także adaptacja dostępnych rozwiązań pod kątem bieżących priorytetów w gospodarce wodno-ściekowej kraju lub w regionach;
3) opracowywanie i wdrażanie skojarzonych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
4) wykonywanie projektów procesowych i koncepcji technicznych dla potrzeb budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym także dla potrzeb budowy lub modernizacji systemów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;
5)  wykonywanie ekspertyz technicznych instalacji oczyszczania ścieków, instalacji przeróbki osadów lub systemów gospodarki wodno-ściekowej dla przemysłu i jednostek komunalnych;
6) doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji          w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa, rozruchu lub dokumentacji efektu ekologicznego;
7) planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych, w tym badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych;
8) ocena aspektów wodno-gospodarczych i środowiskowych gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych;
9)  opracowywanie systemów bazodanowych infrastruktury ochrony wód, m.in. dla potrzeb zarządzania gospodarką wodną;
10)  kompleksowa realizacja rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym także węzłów przeróbki osadów wraz z gospodarką biogazem, a także zakładów uzdatniania wody;
11)  świadczenie specjalistycznych usług badawczych dla gospodarki wodno-ściekowej, m.in.:
a) pomiary zdolność natleniania systemów aeracji,
b) badania parametrów osadu czynnego,
c) ocena efektywność usuwania zanieczyszczeń,
d) ocena efektywności energetycznej procesów i instalacji,
e) pomiary innych parametrów technologicznych i jakościowych.
12)  świadczenie laboratoryjnych usług w zakresie analityki fizyczno-chemicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników;
13)  tworzenie dokumentacji eksploatacyjnych (m.in. instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawnych (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk i zakładów przeróbki odpadów;
14)  szkolenie personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody, w tym kursy dla operatorów i kadry kierowniczej oczyszczalni ścieków.