Ustawienia

Zakład Ochrony Wód

Zakład Ochrony Wód prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych.

Kontakt
Zakład Ochrony Wód IOŚ-PIB
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 618
e-mail: bj@ios.edu.pl

RYS HISTORYCZNY

Podstawy rozwoju Zakładu zostały stworzone w latach 70-tych ubiegłego wieku. W 1975 roku została utworzona Pracownia Metodyki Badania Jezior, której organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Danuta Kudelska. Pod jej kierunkiem został opracowany System Oceny Jakości Jezior, narzędzie oceny monitoringu jezior polskich stosowane do połowy pierwszej dekady XXI wieku. Zainicjowana wówczas problematyka oceny wód jezior stała się przewodnią na wiele lat i była rozwijana w kontekście wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej pod kierunkiem dr Hanny Soszki w zakładzie, który od 2008 r. nosił nazwę Zakład Metod Oceny i Monitoringu Wód. Obecnie, od 2016 r. w Zakładzie pod nazwą Zakład Ochrony Wód kierowanym przez dr hab. Agnieszkę Koladę kontynuowane są badania nad rozpoznaniem wypływu presji antropogenicznych na jakość ekosystemów jeziornych i kondycję zespołów biologicznych je zasiedlających w kontekście oceny stanu ekologicznego. Działalność Zakładu obejmuje również prowadzenie prac w zakresie przygotowania dokumentacji obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych czy koordynację monitoringu siedlisk wodnych i nadwodnych sieci Natura 2000.

ZAKRES PRAC

  • ekspertyzy ekologiczne dotyczące stanu ekosystemów wodnych
  • opracowywanie metodyk, standardów i wytycznych do biologicznych badań i oceny wód
  • przygotowywanie materiałów i opracowań o stanie środowiska wodnego w Polsce na potrzeby krajowe oraz agend międzynarodowych
  • szkolenia w zakresie wdrażania nowych narzędzi do monitoringu wód śródlądowych
  • działalność edukacyjna w zakresie oceny stanu wód śródlądowych

PRACOWNICY

dr hab. Agnieszka Pasztaleniec, prof. IOŚ-PIB

tel.: 22 37 50 616
e-mail: a.pasztaleniec@ios.edu.pl
zainteresowania naukowe: ekologia fitoplanktonu jeziornego, funkcjonowanie starorzeczy, fitoplankton jako element oceny jakości wód, źródła niepewności oceny stanu ekologicznego wód


mgr Agnieszka Ochocka

tel.: 22 37 50 621
e-mail: a.ochocka@ios.edu.pl
zainteresowania naukowe: ekologia zooplanktonu jeziornego, wykorzystanie zooplanktonu jako elementu oceny jakości wód, interakcje fitoplankton – zooplankton, wpływ zmian klimatycznych na zespoły zooplanktonu


dr Sebastian Kutyła

  • tel.: 22 37 50 620
  • e-mail: s.kutyla@ios.edu.pl
  • zainteresowania naukowe: hydromorfologia jezior, Systemy Informacji Geograficznej (GIS), odziaływanie zlewni na jakość wód śródlądowych, monitoring wód śródlądowych