Ustawienia

Zakład Niskoemisyjnego Transportu

Uczestniczymy w rozwijaniu sektora elektromobilności w Polsce – w sposób zrównoważony i uwzględniający lokalne uwarunkowania. Opracowujemy analizy, strategie, rekomendacje i raporty oraz organizujemy wydarzenia dotyczące ekosystemu niskoemisyjnego transportu. Nasze wsparcie analityczne dotyczy m.in. infrastruktury i pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, projektów badawczych, modeli biznesowych oraz planów wdrożeniowych.

Inicjujemy projekty badawcze i wydarzenia dotyczące elektromobilności, zajmujemy się także prognozowaniem i oceną rozwoju niskoemisyjnego transportu. Dzielimy się wiedzą i współpracujemy z podmiotami tworzącymi i rozwijającymi ten rynek, współdziałając na rzecz czystego transportu.

p.o. Kierownika Zakładu
dr Alicja Pawłowska-Piorun
e-mail: alicja.pawlowska@ios.edu.pl

Kontakt
Zakład Niskoemisyjnego Transportu IOŚ-PIB
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
tel.: 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

 • prowadzenie prac w zakresie tworzenia oraz rozwijania narzędzi wspomagających realizację celów strategicznych w obszarze niskoemisyjnego transportu
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami sektora motoryzacyjnego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu, w tym w przygotowywaniu zestawień i raportów
 • analiza merytoryczna obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie niskoemisyjnego transportu
 • opracowywanie koncepcji i założeń merytorycznych dla regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu w obszarze ochrony powietrza i zmian klimatu
 • analiza i monitorowanie krajowych i międzynarodowych polityk i strategii transportowych, klimatycznych lub gospodarczych, a także innych dokumentów rządowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor niskoemisyjnego transportu w zakresie ochrony powietrza i klimatu
 • analiza instrumentów przyczyniających się do ograniczenia emisji z transportu, w szczególności stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych wspomagających ograniczenie emisji z transportu
 • przygotowywanie koncepcji, przeprowadzanie analiz prognostyczno-doradczych i wypracowywanie rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych, unijnych i krajowych w obszarze upowszechnienia niskoemisyjnego transportu
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem danych na potrzeby bieżącej oceny emisji z sektora transportu
 • współpraca przy opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych i strategicznych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1124 ze zm.)
 • monitorowanie działań w zakresie międzynarodowej polityki transportowej w kontekście polityki klimatycznej, w szczególności poprzez: aktywne zaangażowanie i uczestnictwo w procesie negocjacji międzynarodowych prowadzonych w ramach Konwencji Klimatycznej; wykonywanie zadań eksperckich wspomagających udział przedstawicieli Polski w organach Konwencji Klimatycznej oraz w organach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony klimatu; udział w spotkaniach międzynarodowych jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Ministra Klimatu oraz eksperckie wsparcie Ministerstwa Klimatu w kształtowaniu polskiego stanowiska w tym zakresie; koordynacja prowadzonych przez IOŚ-PIB działań w tym zakresie
 • opracowywanie raportów, analiz i ekspertyz w zakresie podejmowanych polityk i działań, wpływających na ograniczenie emisji z transportu wynikających z zobowiązań krajowych i międzynarodowych
 • prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian związanych z upowszechnieniem niskoemisyjnego transportu
 • operacjonalizacja wsparcia przekazanego wielostronnym funduszom rozwojowym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10.01.2018 o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu na cele wspierające upowszechnienie niskoemisyjnego transportu w krajach rozwijających się
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami aktywnymi w obszarze niskoemisyjnego transportu z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w ich koordynacji
 • prowadzenie teleadresowej bazy danych instytucji i organów zajmujących się tematyką związaną z działalnością Zakładu Niskoemisyjnego Transportu
 • współpraca i współudział w zewnętrznych projektach badawczych w zakresie objętym działalnością Zakładu Niskoemisyjnego Transportu
 • prezentacja wyników prowadzonej działalności, w tym analiz i badań na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie spotkań i konsultacji z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą