Ustawienia

Zakład Edukacji i Komunikacji

W ramach działań edukacyjnych zajmujemy się analizą, opracowywaniem i opiniowaniem ram i praktyk kształcenia na temat zmian klimatu i jego skutków. Nasze działania są skierowane do administracji publicznej, uczelni, szkół, kuratoriów oświaty, samorządów, organizacji pozarządowych oraz pracodawców. We współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi promujemy najlepsze praktyki w zakresie uczenia się i nauczania na temat  przyczyn i konsekwencji antropogenicznych zmian klimatu. Tworzymy treści edukacyjne i programy szkoleń w tym zakresie, dotyczące m.in. adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju miast i regionów, elektromobilności oraz nowych kompetencji i kwalifikacji w zielonej gospodarce.

W ramach działań komunikacyjnych odpowiadamy za promocję Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu i realizowanych w nim projektów. Koordynujemy również współpracę edukacyjną i komunikacyjną z naszymi partnerami.

Kierownik Zakładu
Hayder Piotr
e-mail: piotr.hayder@ios.edu.pl

Kontakt
Zakład Edukacji i Komunikacji IOŚ-PIB
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
tel.: 22 375 06 23
e-mail: kozk@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

 • analiza dobrych praktyk nauczania w kraju i za granicą z zakresu zmian klimatu, przygotowanie rekomendacji do uzupełnienia podstawy programowej istniejących przedmiotów o ścieżkę edukacji klimatycznej
 • współpraca z administracją publiczną, uczelniami, samorządami i kuratoriami nad stworzeniem specjalizacji, przedmiotów, kierunków studiów I, II stopnia oraz podyplomowych, bądź zmian w prawie oświatowym z zakresu zmian klimatu
 • przygotowanie programów nauczania, scenariuszy zajęć, zadań i przykładów do wykorzystania w procesie nauczania formalnego i pozaformalnego, również we współpracy z pracodawcami
 • wspieranie edukatorów klimatycznych, prowadzenie działań zmierzających do powstania sieci liderów edukacji klimatycznej, a następnie jej koordynacja
 • opracowanie scenariuszy zajęć, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, edukatorów, działaczy społecznych i młodzieży
 • rozwijanie kontaktów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą w zakresie edukacji dot. zmian klimatu i ich skutków
 • przygotowanie założeń dokumentu strategicznego dot. edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania
 • prowadzenie prac zmierzających do włączenia kwalifikacji związanych z polityką klimatyczną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • prowadzenie działań dotyczących opracowania mapy kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego w obszarze polityki klimatycznej
 • przygotowywanie analiz, opracowań, raportów i innych prac z zakończonych projektów
 • koordynacja kampanii promocyjnych projektów realizowanych przez KOZK