Ustawienia

ZAKŁAD EKOTOKSYKOLOGII

Zakład Ekotoksykologii prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych i Parazytologicznych w środowisku. Badania prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Testy wykonywane są między innymi w oparciu o wytyczne OECD i ISO.
Głównym zadaniem jednostki jest opracowywanie raportów z badań ekotoksyczności na potrzeby rejestracji substancji i preparatów chemicznych, a także oceny ryzyka środowiskowego wspomagające procesy zarządzania chemikaliami w środowisku. Ponadto, w strukturze Zakładu znajduje się Zakład Inżynierii Genetycznej, w ramach którego wykonywanie są testy mutagenności, genotoksyczności oraz wpływu na potencjał endokrynny.

p.o. Kierownika Zakładu
dr Aleksandra Bogusz

Kontakt
Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 638
e-mail: bt@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

Oferta badań Zakładu Ekotoksykologii IOŚ-PIB, jako jednostki badawczej działającej w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej obejmuje badania niekliniczne z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska w następującym zakresie:

 • Oceny ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych:
  • Ekotoksyczność wobec organizmów wodnych
  • Ekotoksyczność wobec mikro- i makroorganizmów glebowych
  • Ekotoksyczność wobec stawonogów
 • Wpływ na kiełkowanie i wzrost roślin
 • Oceny ekotoksyczności odpadów
 • Badań genotoksyczności
 • Badań neurotoksyczności
 • Badań mutagenności
 • Badań wpływu na potencjał endokrynny
 • Badań biodegradacji
 • Badań fizyczno-chemicznych i biologicznych nawozów organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin
 • Badań fizyczno-chemicznych i biologicznych komunalnych osadów ściekowych

Badania wykonywane są dla m.in. następujących grup produktów:

 • Substancje i preparaty chemiczne
 • Środki ochrony roślin
 • Produkty biobójcze
 • Produkty lecznicze
 • Produkty lecznicze weterynaryjne
 • Kosmetyki
 • Dodatki do żywności i dodatki do pasz

DOBRA PRAKTYKA LABORATORYJNA

Zakład Ekotoksykologii po inspekcjach przeprowadzonych przez Biuro do spraw Substancji Chemicznych uzyskał w 2015 r. certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (certyfikat nr 7/2015/ DPL) w zakresie badań toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Wyniki badań przeprowadzanych przez Zakład Ekotoksykologii są uznawane na całym świecie m.in. w procesach rejestracji substancji chemicznych (REACH), środków ochrony roślin, leków itp.

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 5/2019/DPL

WYBRANE PRACE

B.Tomczyk, A.Siatecka, A. Bogusz, P. Oleszczuk, Ecotoxicological assessment of sewage sludge-derived biochars-amended soil; Environmental pollution, Volume 275, 15 April 2021, 116484, DOI 10.1016/j.envpol.2021.116484 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749121000622

B.Tomczyk, A.Siatecka, K. Jędruchniewicz, A. Sochacka, A. Bogusz, P. Oleszczuk, Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) persistence, bioavailability and toxicity in sewage sludge- or sewage sludge-derived biochar-amended soil, Science of the Total Environment DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.141123 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720346520

B.Tomczyk, A. Siatecka, Y.Gao, Y.S. Ok, A.Bogusz, P. Oleszczuk, The convertion of sewage sludge to biochar as a sustainable tool of PAHs exposure reduction during agricultural utilization of sewage sludges, February 2020, Journal of Hazardous Materials 392:122416, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2020.122416 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420304040?via%3Dihub

P. Godlewska, A. Bogusz, J. Dobrzyńska, R. Dobrowolski, P. Oleszczuk, Engineered biochar modified with iron as a new adsorbent for treatment of water contaminated by selenium, Journal of Saudi Chemical Society 10.1016/j.jscs.2020.07.006 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319610320300879

Bogusz A., Oleszczuk P. (2019) Effect of biochar addition to sewage sludge on the speciation of Cd, Cu and Pb in sewage sludge-amended soil, Chemosphere 239, 124719, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.124719 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653519319496

Czech B., Hojamberdiev M., Bogusz A., Impact of thermal treatment of calcium silicate-rich slag on the removal of cadmium from aqueous solution; Journal of Cleaner Production 200 (2018) 369–379, DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.07.309 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618322984

Bogusz A., Oleszczuk P. Sequential extraction of nickel and zinc in sewage sludge- or biochar/sewage sludge-amended soil. Science of The Total Environment, 2018, (636), 927-935 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.04.072 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718312361

Ek Henning, H., Putna.Nimane, I., Kalinowski, R., Perkola, N., Bogusz, A., Kublina, A., Haiba, E., Barda, I., Karkovska, I., Schütz, J., Mehtonen, J., Siimes, K., Nyhlén, K., Dzintare, L., Äystö, L., Sinics, L., Laht, M., Lehtonen, M., Stapf, M., Stridh, P., Poikāne, R., Hoppe, S., Lehtinen, T., Kõrgma, V., Junttila, V., Leisk, Ü. (2020). Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions, consumption and environmental risks. Report no. 2020:28, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping. CWPharma project report for GoA 2.1 and GoA2.2 https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Bregendahl, J.; Larsen, S. B.; Stapf, M.; Bester, K.; Kharel, S.; Svendsen, S. B.; Lukas, M.; Putna-Nimane, I.; Bogusz, A.: Evaluation and experiences of full-scale ozonation followed by MBBR post-treatment at Kalundborg wastewater treatment plant. CWPharma project report for GoA3.2: Flexible use of existing infrastructure. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Stapf, Michael; Miehe, Ulf; Knoche, Franziska; Lukas, Marcus; Bartz, Jennifer; Brauer, Frank; Gutsche, Martina; Kullwatz, Jan; Petkow, Christo; Schneider, Margot; Winckelmann, Dagmar; Bogusz, Aleksandra; Tomczyk, Beata; Trzcińska, Magdalena; Dworak, Anna; Chojniak-Gronek, Joanna; Szumska, Marlena; Zieliński, Marcin; Walkowiak, Radosław; Putna-Nimane, Ieva; Liepina-Leimane, Ineta; Dzintare, Laura; Barda, Ieva; Bester, Kai; Kharel, Suman; Sehlén, Robert; Nilsson Josefin; Larsen, Sille Bendix: Impact of ozonation and post-treatment on ecotoxicological endpoints, water quality, APIs and transformation products. CWPharma project report for GoA3.3: Comparison of post-treatment options. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Mehtonen, Jukka; Äystö, Lauri; Junttila, Ville; Perkola, Noora; Lehtinen, Terhi; Bregendahl, Jeppe; Leisk, Ülle; Kõrgmaa, Vallo; Aarma, Pille; Schütz, Jan; Stapf, Michael; Kublina, Anete; Karkovska, Ieva; Szumska, Marlena; Bogusz, Aleksandra; Kalinowski, Radosław; Spjuth, Sara; Nyhlén, Kristina; Jakobsson, Torsten; Suzdalev, Sergej; Kaskelainen, Elena: Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Activity 4.1 Report. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Nyhlén, K., Spjuth, S., Jakobsson, T., Äystö, L., Mehtonen, J., Lehtinen, T., Bregendahl, J., Leisk, U., Haiba, E., Schüt, J., Stapf, M., Kublina, A., Szumska, M., Bogusz, A., Kalinowski., R. (2020). Recommendations for efficient dissemination of environmental information regarding pharmaceuticals. Report no. 2020:27, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping. CWPharma Activity 4.2 Report. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Leisk, Ülle; Kõrgmaa, Vallo; Bregendahl, Jeppe; Junttila, Ville; Äystö, Lauri; Mehtonen, Jukka; Schütz, Jan; Stapf, Michael; Kubliņa, Anete; Cakars, Intars; Dworak, Anna; Walkowiak, Radosław; Nyhlén, Kristina; Lindstam, Jill: Enhanced environmental permitting of pharmaceutical plants in the Baltic Sea region. CWPharma Activity 4.3 Report. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications