Ustawienia

Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Zakład prowadzi działalność dot. interakcji środowiska przyrodniczego i działalności człowieka. Wspiera działania administracji publicznej dot. ocen środowiskowych, ochrony przyrody oraz adaptacji do zmian klimatu. Prowadzi badania systemu ocen środowiskowych, studia przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego, polityk sektorowych i adaptacji do zmian klimatu, badania krajobrazu, regionalizacji fizycznogeograficznej i studia dot. narzędzi ochrony krajobrazu, badania w ochronie powierzchni ziemi, gleb i środowiska gruntowo-wodnego, działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, działalność na rzecz rozwoju kompetencji i systemu kwalifikacji zawodowych w obszarze środowiska, w sektorze gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, studiów w zakresie metod GIS.

Kierownik Zakładu
mgr Małgorzata Hajto

Kontakt
Zakład Ocen Środowiskowych, Ochrony Przyrody i Krajobrazu IOŚ-PIB
ul. Słowicza 32
02-170 Warszawa
tel.: 22 3750 549
e-mail: bm@ios.edu.pl

ZAKRES PRAC

Zakład prowadzi działalność usługowo-badawczą w zakresie:

  • sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko planów i programów oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych, raportów o stanie środowiska
  • przygotowywania opracowań ekofizjograficznych
  • przygotowania projektów dokumentów strategicznych w tym dokumentów planowania przestrzennego i w zakresie adaptacji do zmian klimatu
  • wykonywania badań stanu środowiska i inwentaryzacji przyrodniczych
  • wykonywania audytów krajobrazowych
  • prowadzenia szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu i adaptacji do zmian klimatu

WYBRANE PRACE

Solon J., et al.( Borzyszkowski J., Bidłasik M., Grzegorczyk I.): Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geographia Polonica, 2018, vol. 91, iss. 2, s. 143-170. DOI: 10.7163/GPol.0115; https://www.geographiapolonica.pl/article/item/11299.html

Hajto M.: Wspólne budowanie zdolności do adaptacji. Środowisko, 2018, nr 10 (550), s. 18. https://www.e-srodowisko.pl/images/%C5%9ARODOWISKO_2018-10.pdf

Hajto M., Cichocki Z., Bidłasik M., Borzyszkowski J., Kuśmierz A.: Constraints on development of wind energy in Poland due to environmental objectives. Is there space in Poland for wind farm siting? Environmental Management, 2017, Vol. 59 Iss. 2, s. 204–217. DOI: 10.1007/s00267-016-0788; https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-016-0788-x

Borzyszkowski J., Bidłasik M.: Mikroregiony fizycznogeograficzne Polski: Kotlina Sandomierska, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe i Wschodnie, Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański: monografia. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, 2016. – 240 s. ISBN 978-83-60312-08-7

Cichocki Z., Hajto M.,  Romańczak A., Sadowski M. 2016. Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu − studium przypadku. Inżynieria Ekologiczna 49: 8-24. http://www.ecoeet.com/WRAZLIWOSC-MIASTA-KALISZA-NA-ZMIANY-KLIMATU-STUDIUM-PRZYPADKU,64826,0,1.html

Cichocki Z., Dobiesz J, Hajto M, Kuśmierz A. 2013: Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Vademecum, Wyd. SGGW, Warszawa. http://mieszkamnatereniechronionym.sggw.pl/materialydopobrania.php

Hajto M, Cichocki Z., Grzegorczyk I., Pawlak J., Walczak M. 2020. „Mój krajobraz współtworzę i chronię lokalnie. Poradnik dla gmin w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu”. http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne-2

Chachulski Ł., Kurek W., Szymkiewicz M., Grabowski M., Kuśmierz A., Borzyszkowski J., 2013: Zasoby przyrodnicze Ostoi Warmińskiej i okolic. Monografia, Wyd. SGGW, Warszawa

Rodzoch A., Kuśmierz A., Sawicka-Siarkiewicz H. i in., 2006: Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik. http://geoportal.pgi.gov.pl/css/atlasy_gi/images/publikacje/zasady_sporzadzania_dokumentacji.pdf

Walczak M., Leszczyński M.: Database “Protected areas in Poland” and possibilities of its use in education and raising environmental awareness of the society – Environmental Protection and Natural Resources 2019  Vol. 30 No 1(78): 1-6, DOI 10.2478/oszn-2019-  https://sciendo.com/article/10.2478/oszn-2019-0003