Ustawienia

Zakład Akustyki Środowiska

 

Celem Zakładu jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i ekspertyz w zakresie:

 • Rozpoznania oraz oceny zagrożeń akustycznych w środowisku
 • Prognozowania rozprzestrzeniania się hałasu na tereny chronione
 • Oceny klimatu akustycznego w środowisku
 • Opracowania oraz nowelizacji metod wykonywania pomiarów hałasu w środowisku
 • Wsparcia merytorycznego służb ochrony środowiska w implementacji przepisów UE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Pracownicy
mgr inż. Patrycja Chacińska
mgr inż. Piotr Książka
mgr inż. Marek Kraszewski

Kontakt
Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel.: 22 37 50 607
e-mail: patrycja.chacinska@ios.gov.pl

ZAKRES PRAC

 • Tworzenie oraz aktualizacja aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
 • Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych między innymi z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska – monitoringu hałasu
 • Nadzór merytoryczny nad systemem zbierania i gromadzenia danych o zagrożeniu hałasem dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach monitoringu hałasu
 • Tworzenie wytycznych realizowania map akustycznych dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców, głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk
 • Badaniami i oceną hałasu w środowisku wraz z oceną źródeł hałasu:
  • pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych, w tym hałasu impulsowego
  • pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
  • wprowadzanego do środowiska przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych w związku z eksploatacją lotnisk
  • oceną skuteczność ekranów akustycznych w warunkach rzeczywistych „in situ”
  • poziomu mocy akustycznej (maszyn i urządzeń)
  • izolacyjności akustycznej zewnętrznych przegród budynków
 • Ocena klimatu akustycznego środowiska, a także w tym zakresie udział w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwiązań ochrony przeciwhałasowej
 • Projektowanie i nadzór autorski nad realizacją ekranów akustycznych
 • Prowadzenie dla służb ochrony środowiska w ramach systemu monitoringu środowiska – Badań Biegłości z zakresu akustyki środowiska
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu akustyki środowiska:
  • kursy podstawowe
  • kursy z zakresu modelowania i mapowania akustycznego
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu przemysłowego
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu komunikacyjnego
  • kursy z zakresu szkolenia zespołów pomiarowych

ZAPLECZE TECHNICZNE

 • Zestaw ruchomego laboratorium do pomiaru hałasu i wibracji z możliwością wykonywania wielowariantowych pomiarów i analiz w funkcji odległości od źródła i funkcji wysokości
 • Stacje do długookresowych pomiarów hałasu, sterowanymi zdalnie poprzez system telefonii komórkowej
 • Analizatory dźwięku i drgań
 • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn
 • Specjalistyczne oprogramowanie do analiz akustycznych i przestrzennych CadnaA, CadnaR, SoundPlan, SvanPC ++BA, SvanPC ++EM oraz ArcGIS

CERTYFIKATY

Zakład Akustyki Środowiska posiada akredytację zgodnie z obowiązującą normą PN-EN ISO 17025:2018-02 o nr akredytacji AB 338

Certyfikat Akredytacji Labotatorium Badawczego nr AB 338zakres akredytacji