Wybrane prace Instytutu

WYBRANE PRACE INSTYTUTU REALIZOWANE W 2017 ROKU

Podstawy polityki ekologicznej

 • Analiza i ocena występowania uciążliwości biologicznych w przestrzeniach miejskich
 • Wykorzystanie polityki przestrzennej gmin w adaptacji do zmian klimatu w obszarach górskich

Kompleksowe badania środowiska

 • Ocena metod pobierania próbek atmosferycznych (powietrza i opadu) oraz oznaczania wybranych zanieczyszczeń na jakość wyników badań
 • Wpływ sposobu użytkowania ziemi na awifaunę terenów na obrzeżu Puszczy Boreckiej
 • Opracowanie systemu zintegrowanej oceny procesów przyrodniczych z wykorzystaniem metod numerycznych.
 • Podział fizyczno-geograficzny wybranego obszaru warmińsko-mazurskiego na mikroregiony na mikroregiony i jednostki krajobrazowe dla potrzeb audytu krajobrazowego.
 • Zanieczyszczenie opadów atmosferycznych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w aspekcie źródeł emisji.

Ochrona klimatu

 • Zjawiska ekstremalne w aspekcie szkód, strat i skutków makroekonomicznych. Analiza strat spowodowanych przez zjawiska ekstremalne w latach 2011-2015.
 • Ocena przyczynowo – skutkowa działań adaptacyjnych do zmian klimatu w powiązaniu z ochroną powietrza atmosferycznego i redukcją emisji na wybranym obszarze.

Ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody

 • Ocena wartości świadczeń przyrodniczych (usług ekosystemowych) Puszczy Boreckiej.
 • Bioróżnorodność a zawartość węgla organicznego w systemach polno-leśnych.
 • Prowadzenie i uzupełnianie tekstowej i graficznej bazy danych o obszarach chronionych w Polsce.

Ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi

 • Ocena ekotoksykologiczna obszarów chemicznie zdegradowanych – praktyczne wdrożenie wieloetapowej procedury – TRIAD

Ochrona i odnowa wód

 • Wpływ różnorodnych presji na stan ekologiczny jezior nie przepływowych.
 • Wartość bioindykacyjna zespołów makrofauny bentosowej z różnych typów siedlisk w litoralu jezior.
 • Ramienice jako najbardziej wrażliwe na eutrofizację elementy flory nizinnych jezior Polski: czy wszystkie tak samo?
 • Charakterystyka zespołów planktonowych jezior dimiktycznych w warunkach zróżnicowanej trofii z uwzględnieniem uwarstwienia termicznego i warunków tlenowych.
 • Badania ekotoksykologiczne w ocenie stanu jezior: wartość dodana?
 • Usuwanie azotu ze ścieków z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin(IMOS) w energetyce.
 • Wieloaspektowa analiza techniczno – eksploatacyjna instalacji ATSO do stabilizacji osadów ściekowych.

Gospodarka odpadami i substancjami chemicznymi w środowisku

 • Badanie ekotoksyczności produktów rozpadu (metabolitów)wybranych substancji czynnych występujących w biocydach w procesie biodegradacji.
 • Grafen w środowisku. Ocena genotoksycznego i cytotoksycznego oddziaływania grafenu na wybrane organizmy żywe.
 • Związki endokrynnie czynne – źródła uwalniania do środowiska i ocena stanu zanieczyszczenia podstawowych komponentów środowiska (gleba, woda, rośliny).
 • Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wprowadzanych do obrotu.
 • Ocena podatności na biodegradację wybranych substancji czynnych (farmaceutyków) oraz toksyczność powstałych metabolitów -wybór, walidacja i wdrożenie metod badawczych.
 • Parabeny -jako potencjalne zagrożenie dla biologicznych procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.
 • Przegląd, w tym ocena potencjału bio-metanowego(BMP)odpadów z przemysłu rolno-spożywczego pod kątem ko-fermentacji z osadami ściekowymi.
 • Inwentaryzacja i ocena ryzyka dla wybranych nowo pojawiających się zanieczyszczeń, objętych lub planowanych do objęcia zapisami Konwencji Sztokholmskiej.
 • Oczyszczalnie ścieków jako źródła uwalniania farmaceutyków do środowiska

Drukuj