Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (KOZK) jest Ośrodkiem w strukturach Instytutu Ochrony Środowiska  – Państwowego Instytutu Badawczego. Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe, usługowo-badawcze, doradcze i studialne, upowszechnia ich wyniki oraz wspiera administrację publiczną zgodnie z zapisami krajowymi i międzynarodowymi.
W skład KOZK wchodzą cztery zakłady:
 • Zakład Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu
 • Zakład Niskoemisyjnego Transportu
 • Zakład Adaptacji do Zmian Klimatu
 • Zakład Edukacji i Komunikacji

 

Zadania Zakładu Społeczno-Ekonomicznych Skutków Zmian Klimatu:
 • analiza i monitorowanie działań w zakresie krajowych i międzynarodowych strategii społeczno-gospodarczych uwzględniających zmiany klimatu i zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności poprzez: aktywne zaangażowanie i uczestnictwo w procesie negocjacji  międzynarodowych prowadzonych w ramach Konwencji Klimatycznej; wykonywanie zadań eksperckich wspomagających udział przedstawicieli Polski w organach Konwencji Klimatycznej oraz w organach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony klimatu; udział w spotkaniach międzynarodowych jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Ministra Klimatu oraz eksperckie wsparcie Ministerstwa Klimatu w kształtowaniu polskiego stanowiska w tym zakresie;  koordynacja prowadzonych przez IOŚ-PIB działań w tym zakresie.
 • prowadzenie autorskich projektów badawczych, opracowywanie koncepcji, metodologii, analiz, raportów dot. społeczno-ekonomicznych aspektów zmian klimatu;
 • opracowywanie koncepcji i założeń merytorycznych niezbędnych dla wypracowywania rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych, unijnych i krajowych z obszaru zmian klimatu i transformacji energetycznej;
 • współpraca i współudział w zewnętrznych projektach badawczych w zakresie społeczno-ekonomicznych aspektów zmian klimatu;
 • rozwijanie kontaktów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w koordynacji inicjatyw z zakresu społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu;
 • organizacja z merytorycznego zakresu Zakładu spotkań, konsultacji i warsztatów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą;
 • prowadzenie badań i analiz modeli zrównoważonej produkcji oraz dobrych praktyk i zachowań konsumenckich;
 • prowadzenie badań, opracowywanie koncepcji, metodyk, narzędzi do likwidowania barier legislacyjnych i biznesowych utrudniających transformację modeli produkcji i konsumpcji;
 • przygotowanie katalogu dobrych praktyk producenta i konsumenta promujących dokonywanie zrównoważonych wyborów konsumenckich i wydłużenie cyklu życia produktów;
 • przygotowanie (we współpracy z Zakładem Edukacji i Komunikacji) portalu oraz mobilnej aplikacji dobrych praktyk, promujących podejmowanie przez społeczeństwo oddolnych działań pro klimatycznych;
 • budowanie relacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi, a także z sektorem prywatnym zaangażowanym w finansowanie działań z zakresu zmian klimatu, a także z krajowymi oraz międzynarodowymi inkubatorami i akceleratorami przedsiębiorczości;
 • prowadzenie bazy danych krajowych i międzynarodowych instrumentów finansujących działania wspierające transformację klimatyczną oraz analiza tych instrumentów;
 • analiza programów z zakresu akceleracji, finansowania i wdrażania inwestycji wspomagających transformację klimatyczną;
 • przygotowanie propozycji modeli finansowania przedsięwzięć z zakresu zmian klimatu w oparciu o wyniki analiz rynku i wdrażania projektów pilotażowych;
 • popularyzacja wyników projektów badawczych poprzez: udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, publikację wyników badań i analiz, przygotowywanie raportów, a także organizację wydarzeń (konferencji, warsztatów) we współpracy z Zakładem Edukacji i Komunikacji

 

Zadania Zakładu Niskoemisyjnego Transportu:
 • prowadzenie prac w zakresie tworzenia oraz rozwijania narzędzi wspomagających realizację celów strategicznych w obszarze niskoemisyjnego transportu;
 • współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej oraz podmiotami sektora motoryzacyjnego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu, w tym w przygotowywaniu zestawień i raportów;
 • analiza merytoryczna obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych w zakresie niskoemisyjnego transportu;
 • opracowywanie koncepcji i założeń merytorycznych dla regulacji prawnych dotyczących niskoemisyjnego transportu w obszarze ochrony powietrza i zmian klimatu;
 • analiza i monitorowanie krajowych i międzynarodowych polityk i strategii transportowych, klimatycznych lub gospodarczych, a także innych dokumentów rządowych i międzynarodowych mających wpływ na sektor niskoemisyjnego transportu w zakresie ochrony powietrza i klimatu;
 • analiza instrumentów przyczyniających się do ograniczenia emisji z transportu, w szczególności stosowanych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych wspomagających ograniczenie emisji z transportu;
 • przygotowywanie koncepcji, przeprowadzanie analiz prognostyczno-doradczych i wypracowywanie rozwiązań związanych z wdrożeniem zobowiązań międzynarodowych, unijnych i krajowych w obszarze upowszechnienia niskoemisyjnego transportu;
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem danych na potrzeby bieżącej oceny emisji z sektora transportu;
 • współpraca przy opracowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego dokumentów planistycznych i strategicznych, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1124 ze zm.);
 • monitorowanie działań w zakresie międzynarodowej polityki transportowej w kontekście polityki klimatycznej, w szczególności poprzez: aktywne zaangażowanie i uczestnictwo w procesie negocjacji międzynarodowych prowadzonych w ramach Konwencji Klimatycznej; wykonywanie zadań eksperckich wspomagających udział przedstawicieli Polski w organach Konwencji Klimatycznej oraz w organach Komisji Europejskiej w zakresie ochrony klimatu; udział w spotkaniach międzynarodowych jako przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Ministra Klimatu oraz eksperckie wsparcie Ministerstwa Klimatu w kształtowaniu polskiego stanowiska w tym zakresie; koordynacja prowadzonych przez IOŚ-PIB działań w tym zakresie.
 • opracowywanie raportów, analiz i ekspertyz w zakresie podejmowanych polityk i działań, wpływających na ograniczenie emisji z transportu wynikających z zobowiązań krajowych i międzynarodowych;
 • prognozowanie zagrożeń i ocena kierunków zmian związanych z upowszechnieniem niskoemisyjnego transportu;
 • operacjonalizacja wsparcia przekazanego wielostronnym funduszom rozwojowym na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10.01.2018 o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu na cele wspierające upowszechnienie niskoemisyjnego transportu w krajach rozwijających się;
 • nawiązywanie kontaktów z partnerami aktywnymi w obszarze niskoemisyjnego transportu z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w ich koordynacji;
 • prowadzenie teleadresowej bazy danych instytucji i organów zajmujących się tematyką związaną z działalnością Zakładu Niskoemisyjnego Transportu;
 • współpraca i współudział w zewnętrznych projektach badawczych w zakresie objętym działalnością Zakładu Niskoemisyjnego Transportu;
 • prezentacja wyników prowadzonej działalności, w tym analiz i badań na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie spotkań i konsultacji z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą.

 

Zadania Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu:
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych z zakresu zrównoważonego rozwoju, formułowania i wdrażania polityki adaptacyjnej, a także popularyzacja wyników tych prac;
 • analiza modeli wykorzystania planowania przestrzennego we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu;
 • przygotowanie scenariuszy i wdrażanie polityk w zakresie adaptacji do zmian klimatu na różnych szczeblach administracji (rządowej i samorządowej);
 • przygotowanie koncepcji transformacji przestrzeni miejskich i wiejskich, w szczególności opracowanie standardów redystrybucji przestrzeni miejskiej, ochrony i projektowania zieleni miejskiej;
 • monitorowanie i analiza istniejących norm projektowych w Polsce i zagranicą, a także ich analiza pod kątem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju miast i wsi;
 • prowadzenie prac w zakresie tworzenia norm projektowych wdrażających standardy nisko lub zero-energetyczne, maksymalizujących energetyczną autonomię lokalnych społeczności;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie instytucjami publicznymi, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą, zbieranie wiedzy o ich działaniach i wsparcie w ich koordynacji;
 • przygotowanie kompleksowych strategii obejmujących ideę smart living i smart cities oraz proponowanie rozwiązań ustawodawczych spójnych z wynikami prowadzonych badań i analiz;
 • prezentacja wyników prowadzonej działalności, w tym analiz i badań na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz organizowanie spotkań i konsultacji z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i za granicą.

 

Zadania Zakładu Edukacji i Komunikacji:
 • analiza dobrych praktyk nauczania w kraju i za granicą z zakresu zmian klimatu, przygotowanie rekomendacji do uzupełnienia podstawy programowej istniejących przedmiotów o ścieżkę edukacji klimatycznej;
 • współpraca z administracją publiczną, uczelniami, samorządami i kuratoriami nad stworzeniem specjalizacji, przedmiotów, kierunków studiów I, II stopnia oraz podyplomowych, bądź zmian w prawie oświatowym z zakresu zmian klimatu;
 • przygotowanie programów nauczania, scenariuszy zajęć, zadań i przykładów do wykorzystania w procesie nauczania formalnego i pozaformalnego, również we współpracy z pracodawcami;
 • wspieranie edukatorów klimatycznych, prowadzenie działań zmierzających do powstania sieci liderów edukacji klimatycznej, a następnie jej koordynacja;
 • opracowanie scenariuszy zajęć, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, edukatorów, działaczy społecznych i młodzieży;
 • rozwijanie kontaktów z partnerami z instytucji publicznych, społeczeństwa obywatelskiego, nauki i sektora prywatnego w Polsce i zagranicą w zakresie edukacji dot. zmian klimatu i ich skutków;
 • przygotowanie założeń dokumentu strategicznego dot. edukacji klimatycznej na wszystkich etapach nauczania;
 • prowadzenie prac zmierzających do włączenia kwalifikacji związanych z polityką klimatyczną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 • prowadzenie działań dotyczących opracowania mapy kompetencji i ścieżek rozwoju zawodowego w obszarze polityki klimatycznej;
 • przygotowywanie analiz, opracowań, raportów i innych prac z zakończonych projektów;
 • koordynacja kampanii promocyjnych projektów realizowanych przez KOZK oraz IOŚ-PIB na wszystkich platformach komunikacji;
 • przygotowywanie, redagowanie i opracowywanie we współpracy z merytorycznymi komórkami Instytutu informacji o ich działalności;
 • inicjowanie i koordynacja współpracy z mediami (artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne, wywiady);
 • koordynowanie współpracy z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i reklamowych;
 • organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, wystaw, targów oraz innych wydarzeń prezentujących działalność i osiągnięcia KOZK oraz IOŚ-PIB;
 • koordynowanie działań związanych z systemem identyfikacji wizualnej Instytutu oraz monitorowanie jego przestrzegania;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi w ramach poszczególnych kampanii promocyjnych;
 • zarządzanie serwisem internetowym Instytutu i serwisem Biuletynu Informacji Publicznej IOŚ-PIB od strony prezentacji i aktualności danych;
 • komunikacja wewnętrzna Instytutu (wydawanie cyklicznego newslettera, organizacja spotkań wewnętrznych);
 • koordynacja patronatów udzielanych przez Instytut.