CLIMCITIES – „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”

Projekt CLIMCITIES, był poświęcony adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach Polski. Finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 (85 proc.) oraz z budżetu państwa (15 proc.). Adresaci przedsięwzięcia to miasta o liczbie mieszkańców od ok. 50 tys. do 99 tys. oraz mniejsze.

Dostosowanie się miast do zmieniających się warunków klimatycznych jest obecnie jednym z najważniejszych wyzwań. W miastach niekorzystne skutki zmiany klimatu są odczuwane szczególnie dotkliwie. Adaptacja do zmian klimatu na poziomie lokalnym zależy od skuteczności działań lokalnych instytucji, w tym przede wszystkim administracji samorządowej.

Główny cel projektu CLIMCITIES to rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu. Pracownicy administracji publicznej uzyskali możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności.

W ramach projektu został zrealizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe. Uczestnicy szkoleń zapoznali się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian.

Ponadto, w ramach projektu CLIMCITIES, w pięciu miastach eksperci IOŚ-PIB i ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem, opracowali miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu – narzędzie do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz miasta i mieszkańców – zostało opracowane przez ekspertów IOŚ-PIB w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i mieszkańcami. Zadaniem zespołu ekspertów było wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń i wspieranie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców miasta w świadomym i odpowiedzialnym reagowaniu na prognozowane zmiany klimatu i ich przewidywane skutki.
Przewidywane korzyści z realizacji projektu to przede wszystkim zwiększenie świadomości potrzeby adaptacji do zmian klimatu wśród społeczności lokalnych oraz podniesienie kompetencji samorządów w zakresie rozwiązywania problemów miast wynikających ze zmian klimatu.

CLIMCITIES to projekt partycypacyjnym, skierowany zarówno do samorządów i mieszkańców miast małych i średnich Polski (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych). Skierowany do pracowników administracji samorządowej oraz lokalnych liderów mogących wesprzeć adaptację do zmian klimatu.

Wykonawcy Projektu:

IOŚ-PIB jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, posiadającym status Państwowego Instytutu Badawczego. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. W Instytucie funkcjonuje wiele centrów krajowych, w tym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). IOŚ-PIB posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi realizowanymi w ramach krajowych i międzynarodowych programów, opracował, w ramach projektu KLIMADA (2011-3013), naukowe podstawy dla Strategicznego Planu Adaptacji Spa 2020. Prace badawcze skoncentrowane na różnych aspektach zmian klimatu są realizowane przez Zakład Ochrony Klimatu, który prowadzi badania w zakresie oceny wpływu zmian klimatu, oceny wrażliwości systemów ekonomicznych i społecznych na zmiany klimatu, ryzyka zdrowotnego i środowiskowego związanych ze zmianami klimatu. Zakład Ochrony Klimatu ma doświadczenie także w opracowywaniu strategii adaptacji miast do zmian klimatu. Pracownicy IOŚ – PIB posiadają również wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji szkoleń.

Vista Analyse jest norweską agencją posiadającą bardzo bogate międzynarodowe doświadczenie w projektowaniu i realizacji kursów dla trenerów oraz podmiotów lokalnych (administracja i organizacje pozarządowe), a także w przygotowywaniu lokalnych strategii adaptacji do zmian klimatu. Szczególnie cenne jest doświadczenie Vista Analyse w przygotowywaniu metodologii tworzenia strategii oraz możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt Polski.

Więcej o projekcie na stronie http://climcities.ios.gov.pl/

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Seminarium naukowe: „Jak ograniczy ...

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe w formule on-line:   Jak ograniczyć marnotrawst [...]

V FORUM INNOWACYJNOŚCI „Bezpieczeńst ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki W [...]

PODSUMOWANIE IV FORUM INNOWACYJNOŚCI ...

5 marca 2021 r. odbyło się IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Klimat wobec wyzwań XXI” pod hasłem "Polska drog [...]

IV FORUM INNOWACYJNOŚCI „Polska droga ...

Wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gosp [...]