Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji

Baza danych o uczestnikach systemu handlu uprawnieniami do emisji zawiera informacje o instalacjach i operatorach statków powietrznych objętych systemem handlu uprawnieniami w Polsce, w szczególności dotyczące ich wielkości emisji, zużytych paliw, poziomów działalności, a także inne informacje bezpośrednio powiązane z koniecznością określenia przydziału uprawnień do emisji. Dodatkowo w bazie tej zawarte są dane dotyczące operatorów, instytucji i organów zaangażowanych w systemie handlu uprawnieniami do emisji, a także wykaz jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów rocznych.

 

Krajowy ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami administruje polską częścią Rejestru Unii i pełni rolę Krajowego administratora w rozumieniu zapisów art. 3 pkt. 22 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/2013[1]. Rejestr Unii jest elektroniczną bazą danych, mającą na celu zapewnienie właściwego realizowania i monitorowania funkcjonowania systemu, w tym: wydawania, rejestrowania stanu posiadania, przenoszenia, anulowania i rozliczania jednostek uprawniających do emisji.

 

[1] Dz. Urz. UE L 122 z 3.5.2013, s.1

Drukuj