Ustawienia

Pilotażowy całodobowy pomiar Odry

Zgodnie z ustaleniami z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Rybactwa Śródlądowego wraz z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska wprowadził pilotażowy ciągły monitoring rzeki Odry.

Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w ośmiu reprezentatywnych miejscach na rzece. Zamontowane urządzenia wykonują ciągłe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry w zakresie takich parametrów jak: temperatura wody, tlen rozpuszczony, przewodność, odczyn pH. Wyniki przeprowadzanych pomiarów przesyłane są online i prezentowane w odstępach 1-godzinnych na specjalnie przygotowanym przez GIOŚ portalu. 

Obecnie trwa faza testów systemu, po której zakończeniu dostęp do wyników zostanie udostępniony zainteresowanym organom i służbom.

System monitoringu w trybie ciągłym będzie podlegał ciągłemu rozwojowi o nowe punkty pomiarowe, które będą lokalizowane zarówno na rzece Odrze, jak i na innych głównych rzekach polskich. 

Odra najlepiej przebadaną rzeką w Europie
Po sytuacji związanej ze śnięciem ryb w Odrze w ubiegłym roku, na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił propozycję nowych wytycznych w metodyce badania wód powierzchniowych oraz opracował procedurę monitoringu glonu Prymnesium parvum czyli tzw. złotej algi. Obecnie podstawowym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska, oprócz regularnie prowadzonego monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jest pobieranie próbek wody w 20 punktach pomiarowych w ramach monitoringu interwencyjnego oraz badanie fitoplanktonu w kierunku potwierdzania obecności i liczebności złotej algi w rzece Odrze. 

Należy zaznaczyć, że wprowadzona przez służby metodyka badań rzeki Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie zarówno pod kątem parametrów fizyko-chemicznych, jak i w zakresie obecności złotej algi. 

Przypominamy, że zweryfikowane dane z monitoringu interwencyjnego Odry realizowanego w 20 punktach dwa razy w tygodniu znajdują się na stronie: https://gov.pl/odra