Ustawienia

Konferencja naukowa „Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”

Serdecznie zapraszamy Państwa na Konferencję naukową online pn.:

„Ograniczenie strat i marnotrawstwa żywności – wyzwaniem najbliższych lat”

17 czerwca 2021 r. 

KONTEKST KONFERENCJI

Polska jako państwo rozwinięte gospodarczo i członek Unii, dołączyła do krajów realizujących cele zrównoważonego rozwoju, wśród których znajduje się także zrównoważona konsumpcja i produkcja (SCP). Z jednej strony obserwuje się nadprodukcję żywności i jej marnowanie, z drugiej narasta problem głodu. Marnowanie żywności przyczynia się m.in. do zanieczyszczenia środowiska, do degradacji i wyczerpywania się zasobów naturalnych, zagrażając bezpieczeństwu żywności. Dlatego ograniczenie o połowę marnotrawstwa żywności do roku 2030 jest jednym z 17 celów rozwojowych ONZ. Unia Europejska stara się zapobiegać i zmniejszać marnotrawienie żywności przez poszerzanie wiedzy i świadomości konsumentów oraz prawidłową redystrybucję żywności i pomiary ilości odpadów w krajach UE. W związku z nałożeniem przez UE obowiązku ograniczenia strat i marnotrawstwa żywności o 50% do 2030 roku, a także raportowania ponoszonych strat, konieczna jest znajomość sytuacji wyjściowej. Marnotrawstwo żywności to problem natury gospodarczej, środowiskowej i etycznej, należy przede wszystkim zapobiegać stratom, a nadwyżki bezpiecznych zdrowotnie produktów redystrybuować na cele społeczne.

Na podstawie badań, analiz i szacunków przeprowadzonych w Polsce w ramach projektu PROM – Program Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności, wyliczono, że w naszym kraju marnuje się 4 840 946 ton żywności rocznie. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą wszyscy uczestnicy łańcucha żywnościowego, ale nie w takim samym stopniu. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych, znaczny udział ma też produkcja pierwotna (rolnicza) oraz przetwórstwo –po 15%. Szacunki te wskazują na kierunki działań, które powinny być podejmowane w Polsce, aby w sposób efektywny przeciwdziałać marnowaniu i stratom żywności.

PATRONAT HONOROWY

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Grzegorza Pudy

Ministra Klimatu i Środowiska
Michała Kurtyki

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkruta

OBSZARY TEMATYCZNE

 • Skala i przyczyny marnotrawstwa żywności w Polsce
 • Wpływ marnotrawstwa żywności na środowisko
 • Działania ograniczające marnotrawstwo żywności (obecne i proponowane/planowane) na każdym szczeblu
 • Skala marnotrawstwa i działania zapobiegawcze prowadzone w innych krajach Europy i Świata
 • Aspekt ekonomiczny i społeczny marnotrawstwa żywności
 • Prawne aspekty zapobiegania marnotrawstwu żywności

Agenda konferencji

KSIĄŻKA STRESZCZEŃ

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska, SGGW –przewodnicząca
 • Dr inż. Krystian Szczepański, IOŚ-PIB
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kita, UP we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Anna S. Tarczyńska, UWM w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Małgorzata Karwowska, UP w Lublinie
 • Dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
 • Prof. dr hab. inż. Mariola Kwasek, IERiGŻ
 • Dr hab. Iwona Szczepaniak, prof. IERiGŻ
 • Dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, UP w Poznaniu
 • Dr inż. Grzegorz Tokarczyk, ZUT w Szczecinie
 • Dr hab. Dominik Kmiecik, prof. UP w Poznaniu
 • Dr Joanna Trybus, MRiRW
 • Dr Beata Kłopotek, MKiŚ
 • Dr inż. Sylwia Łaba, IOŚ-PIB
 • Marek Borowski, FPBŻ
 • Mateusz Balcerowicz, KOWR

PUBLIKACJA

Wszyscy prelegenci, mają możliwość bezpłatnego opublikowania artykułu w czasopiśmie „ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES / OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH” https://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/

Artykuł powinien spełniać kryteria artykułu naukowego i powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi https://ios.edu.pl/wydawnictwa_ios/dla-autorow/  oraz przesłany do dnia 30.07.2021 r. na adres wydawnictwa@ios.edu.pl lub za pomocą Editorial Manager https://www.editorialmanager.com/epanr/Default.aspx

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

 • Sylwia Łaba – przewodnicząca
 • Agnieszka Ognik – sekretarz
 • Robert Łaba
 • Agnieszka Stangreciak
 • Krystian Szczepański

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11d
00-548 Warszawa
Telefon: 22 3750553 lub 22 3750558
e-mail:  konferencja.prom@ios.edu.pl

Konferencja realizowana jest w ramach projektu: „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności – PROM”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEGG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Gospostrateg 1/385753/1/2018.