Ustawienia

KOMPETENCJE DLA SEKTORA ODZYSKU MATERIAŁOWEGO SUROWCÓW

Zachęcamy do  udziału w projekcie nadzwyczajnym kierowanym do przedsiębiorców z sektora gospodarki odpadami.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w odpowiedzi na bieżące wyzwania i potrzeby sektora gospodarki odpadami na podstawie przeprowadzonych badań  oddziaływania pandemii COVID-19 na sektor gospodarki odpadami wydała „Rekomendację nadzwyczajną dotyczącą wsparcia szkoleniowo-doradczego pracowników sektora gospodarki odpadami w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19”.

W celu wdrożenia rekomendacji Rady, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt nadzwyczajny w ramach Działania 2.21 PO WER. współfinansowany z funduszy europejskich adresowany do przedsiębiorstw sektora w zakresie podniesienia kompetencji pracowników sektora.

Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

Start rekrutacji: 29.09.2020 r.

Zakończenie rekrutacji: 31.12.2020 r.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

 • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid
 • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
 • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji
 • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Operatorem projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa. Zgodnie z treścią rekomendacji Rady, Operator będzie rekrutował mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców działających w ramach wpisu  PKD E.38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców.

Tematy usług szkoleniowo-doradczych  oferowanych dla sektora:

 • Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach sektora gospodarki odpadami w czasie epidemii COVID
 • Postępowanie z odpadami w czasie epidemii COVID
 • Obowiązujące przepisy prawne, ich interpretacja i stosowanie w SGO w czasie epidemii COVID
 • Efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w czasie epidemii COVID 19

Do udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

 • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
 • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
 • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
 • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości netto tych usług, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.
Wsparcie realizowane będzie w systemie refundacyjno-zaliczkowym, co oznacza, że część środków na finansowanie usługi przedsiębiorca otrzyma przed jej opłaceniem.

Opis projektu : https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid