Ustawienia

O wizji, celach i kierunkach działań w „Zintegrowanym planie zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest”

Oprócz zadeklarowanych celów i kierunków działań, fundamentalnym elementem zarządzania w obiektach światowego dziedzictwa UNESCO jest określenie ambitnej i realnej do osiągnięcia wizji odnośnie funkcjonowania i pożądanego stanu danego dobra w długoterminowej perspektywie.

Wizja to element myślenia o obiekcie z uwzględnieniem jego całościowego kontekstu, a jej określenie stanowi punkt wyjścia do wyznaczania celów i planowania działań.

Zgodnie z tym podejściem, propagowanym przez Komitet Światowego Dziedzictwa, wypracowana wizja Obiektu Białowieża Forest odnosi się do ambicji i zamiarów związanych z Dobrem i obejmuje okres 30 lat, a cele zarządzania wyznaczone dla realizacji wizji oraz kierunki działań dotyczą najbliższych lat – horyzontu czasowego 2030 r.

Wizja, cele zarządzania i kierunki działań odnoszą się nie tylko do Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości Obiektu Białowieża Forest w jego granicach, ale także uwzględniają zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej i społeczności zamieszkujących te tereny.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO postrzega światowe dziedzictwo jako pozytywny wkład w zrównoważony rozwój. Istotne jest więc, w jaki sposób ochrona światowego dziedzictwa może przyczynić się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Kluczową kwestią zrównoważonego użytkowania dóbr światowego dziedzictwa jest ochrona i zachowanie ich Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości, przy jednoczesnym wzmacnianiu korzyści płynących ze światowego dziedzictwa oraz zapewnieniu uczestnictwa lokalnych społeczności i innych interesariuszy w zarządzaniu Obiektem. Tym samym, wizja, cele zarządzania i kierunki działań są wypracowywane we współpracy z interesariuszami.

W dniach 26-27 września br. w Hajnówce odbyły się warsztaty poświęconej wizji, celom i kierunkom działań. Propozycje interesariuszy wykorzystano do opracowania pierwszej wersji wizji. Wyniki warsztatów wsparte analizami i warsztatami zespołu projektowego posłużyły do opracowania kolejnej wersji wizji, celów zarządzania i kierunków działań. Ta wersja została poddana dyskusji wśród przedstawicieli środowiska nauki. Warsztat z naukowcami odbył się 16 listopada 2022 r. w Warszawie. Poniżej prezentujemy wynik dotychczasowych prac. Jeśli mają Państwo sugestie dot. wizji, celów i kierunków działań zapraszamy do kontaktu puszcza@ios.edu.pl