Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu

Oferta zakładu

 • Opracowania dotyczące:
  • planów ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, w tym waloryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionych;
  • planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 w Polsce;
  • różnorodności biologicznej lasów, obszarów wodno-błotnych i dolin rzecznych;
  • wpływu różnych obiektów i inwestycji na krajobraz i środowisko kulturowe;
  • skuteczności różnych form ochrony przyrody i metody jej oceny;
  • zasad organizacji turystyki i zarządzania turystyką na obszarach chronionych.
 • Ekspertyzy i projekty w zakresie rozwoju zrównoważonej i ekologicznej turystyki.
 • Prace na rzecz wdrażania międzynarodowych konwencji i dyrektyw unijnych dotyczących ochrony przyrody.
 • Prowadzenie i udostępnienie tekstowej i graficznej bazy danych o obszarach chronionych w Polsce.

 

Wybrane prace

 • Charakterystyka walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w Polsce.
 • Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych i gatunków w aspekcie obszarów Natura 2000 (współpraca).
 • Projekty planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 SOO i OSO „Góry Stołowe” oraz innych obszarów (współpraca).
 • Projekt planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych (współpraca).
 • Projekty planów ochrony parków krajobrazowych: „Lasy nad Górną Liswartą”, Welskiego, Kozienickiego i Mazowieckiego.
 • Ptaki jako wskaźniki zmian różnorodności biologicznej.
 • Analiza zmian awifauny lęgowej Puszczy Boreckiej na przeł. XX i XXI w.
 • Ocena zmian różnorodności biologicznej siedlisk wodno-błotnych na tle zmian klimatu.
 • Wdrożenie zobowiązań wynikających z postanowień Konwencji Ramsarskiej oraz rezolucji przyjętych na konferencjach Państw-Stron Konwencji Ramsarskiej.
 • Obsługa administracyjno-techniczna działań Ministra Środowiska celem realizacji zobowiązań wynikających z postanowień ratyfikowanych bądź podpisanych przez RP wielostronnych umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska (Konwencja Bońska, Międzynarodowa Konwencja o uregulowaniu połowów wielorybów, Konwencja o różnorodności biologicznej).
 • Inwentaryzacja chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów na terenach dawnych poligonów wojskowych.
 • Dostosowanie strategii zarządzania różnorodnością siedliskową do zmieniających się warunków klimatycznych na obszarach chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego – w ramach projektu EU INTERREG IV B CENTRAL EUROPE ‘Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas’.
  • Państwowy Monitoring Siedlisk Przyrodniczych NATURA 2000 na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Pracownicy

 • Kierownik (p.o.): dr Bożena Kornatowska
 • dr Grzegorz Rąkowski
 • dr Jadwiga Sienkiewicz
 • mgr inż. Małgorzata Walczak
 • mgr Anna Zagórowicz

Kontakt

ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa
tel.: 22 375 06 31
tel.: 22 375 06 42
tel.: 22 375 06 43
tel.: 22 375 06 44
tel.: 22 375 05 88
fax: 22 833 69 28
e-mail: bo@ios.gov.pl