Ośrodek Ochrony Atmosfery

 

Ośrodek Ochrony Atmosfery prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie ochrony przed hałasem, jakości powietrza atmosferycznego, zmian klimatu, zrównoważonego rozwoju, ochrony i odnowy wód powierzchniowych oraz gospodarowaniem wodami.

Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia w zakresie funkcjonowania systemów monitoringu i prowadzonych ocen jakości powietrza zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek, podręczników) dla monitoringu i oceny jakości powietrza oraz zasad wykonywania ocen;

2)      opracowywanie koncepcji, zasad oraz założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu zanieczyszczenia powietrza na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3)      merytoryczne wsparcie funkcjonowania systemów monitoringu jakości powietrza, w tym poprzez ocenę i weryfikację wyników pomiarów;

4)      zapewnienie  wsparcia merytorycznego nad wykonywaniem ocen jakości powietrza zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), wykonywanie syntezy krajowej i analizy wyników ocen;

5)      tworzenie, rozwój oraz merytoryczna i techniczna obsługa krajowych, regionalnych i lokalnych systemów informatycznych w zakresie jakości powietrza, w tym gromadzenie, przetwarzanie, raportowanie i udostępnianie danych;

6)      wykonywanie analiz i opracowywanie raportów oraz informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, na potrzeby  administracji krajowej, regionalnej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;

7)      rozwój narzędzi i systemów informatycznych służących do gromadzenia, przetwarzania i weryfikacji oraz udostępniania danych w zakresie jakości środowiska;

8)      prowadzenie szkoleń w zakresie ocen jakości powietrza i wykorzystania specjalistycznych systemów informatycznych wspomagających monitoring i oceny oraz sprawozdawczość dotyczącą jakości powietrza atmosferycznego;

9)      zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;

10)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z jakością powietrza atmosferycznego.

 

Zakład Akustyki Środowiska, posiada specjalistyczną aparaturę pomiarową do długookresowych monitoringowych badań hałasu została zakupiona z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr. 112/2017/Wn07/MN-po/D.

Zakład zajmuje się rozwojem systemów i monitorowania stanu akustycznego środowiska zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych oraz zapewnieniem merytorycznego wsparcia w tym zakresie dla organów administracji państwowej i samorządowej, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1)      przygotowanie i wdrożenie systemu sprawowania przez Instytut nadzoru nad jakością i prawidłowością realizacji map akustycznych oraz wynikających z nich – programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE;

2)      ocena poziomów zagrożeń i uciążliwości związanych z hałasem, w tym ocena wpływu na warunki życia ludzi;

3)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla ochrony przed hałasem oraz tworzenia i zagospodarowywania obszarów cichych w miastach;

4)      prognozowanie i ocena zagrożenia hałasem w środowisku;

5)      opracowywanie, rozwój, kontrola i wdrażanie zunifikowanych metodyk i technik pomiarowych hałasu w środowisku dla służb kontroli środowiska;

6)      merytoryczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących ochrony przed hałasem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

7)      opracowywanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem elementów analizy C/B (cost/benefit);

8)      rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami akustycznymi w analizach porealizacyjnych, raportach oddziaływania na środowisko i przeglądach ekologicznych;

9)      wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym organizacja międzylaboratoryjnych badań hałasu;

10)  zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;

11)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z hałasem.

 

Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu 

posiada infrastrukturę komputerową w Instytucie Ochrony Środowiska na potrzeby modelowania, jakości powietrza została zakupioną w ramach umowy nr. 352/2017/Wn07/MN-po/D.

Zakład zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu z wykorzystaniem modelowania numerycznego, w odniesieniu do zadań wynikających z przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1)      zapewnienie merytorycznego wsparcia (w tym opracowanie wytycznych, zaleceń, wskazówek) w zakresie zastosowania wyników modelowania w ocenach jakości powietrza;

2)      zapewnienie naukowego wsparcia dla krajowych polityk poprzez analizy i obliczenia scenariuszy zmian z wykorzystaniem modelowania numerycznego;

3)      pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modelu jakości powietrza, w tym danych geofizycznych, meteorologicznych oraz dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, archiwizacja danych;

4)      przetwarzanie wyników modelowania (w tym ewaluacja wyników z wykorzystaniem dostępnej informacji pomiarowej) oraz ich konwersja do formatu wymaganego przez odbiorców, udostępnianie wyników;

5)      wsparcie krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym ocen i prognoz jakości powietrza;

6)      wykonywanie obliczeń i analiz w zakresie scenariuszy przygotowywanych na potrzeby Krajowego Programu Ochrony Powietrza;

7)      wsparcie merytoryczne i dostarczenie informacji o modelowaniu do opracowywania raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;

8)      wykorzystywanie danych z serwisu atmosferycznego Copernicus (CAMS) na potrzeby krajowej polityki jakości powietrza;

9)      analizy i obliczenia scenariuszy klimatycznych zgodnie z IPCC, z wykorzystaniem modelowania numerycznego.

 

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab zajmuje się wykonywaniem badań i analiz pobranych prób środowiskowych. Do zadań Laboratorium w szczególności należy:

1)      wykonywanie analiz próbek środowiskowych (w tym poboru) w zakresie związków organicznych i nieorganicznych oraz właściwości fizykochemicznych dla jednostek Ośrodka oraz zleceniodawców zewnętrznych;

2)      ścisła współpraca z Zakładem Zintegrowanego Monitoringu Środowiska oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi laboratoriami związanymi z sieciami monitoringu do których włączona jest Stacji KMŚ Puszcza Borecka;

3)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla analiz jakości powietrza oraz wody;

4)      prowadzenie prac metodycznych w zakresie opracowywania i wdrażania nowych metod badawczych;

5)      opracowywanie i wdrażanie nowych metod badawczych;

6)      wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;

7)      prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.

 

Zakład Zintegrowanego Monitoringu Środowiska zajmuje się wykonywaniem zintegrowanych badań i analiz stanu środowiska oraz realizacją zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych, do których włączona jest Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Do zadań Zakładu w szczególności należy:

1)      realizacja zadań wynikających z krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych i pomiarowych oraz sieci monitoringu i sieci naukowych;

2)      zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych oraz udział w przygotowywaniu oficjalnych stanowisk i decyzji rządowych;

3)      prowadzenie oraz rozwój zintegrowanych badań jakości środowiska na Stacji KMŚ Puszcza Borecka;

4)      rozwój technik pomiarowych oraz metodyk badań stanu środowiska;

5)      identyfikacja i prognozowanie zagrożeń środowiska przyrodniczego, w tym związanych z zanieczyszczeniem atmosfery;

6)      tworzenie, adaptacja, weryfikacja i parametryzacja modeli jakości środowiska geograficznego, w tym doskonalenie metod prognozowania zmian w środowisku z uwzględnieniem analiz wariantowych (scenariuszy) oraz metod optymalizacji wielokryterialnej;

7)      pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modeli jakości środowiska, w tym tworzenie baz danych, archiwizacja wyników;

8)      wykonywanie ocen zintegrowanych z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym wykonywanie analiz i obliczeń scenariuszy sektorowych oraz ocena skutków i kosztów dla środowiska i zdrowia człowieka;

9)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla oceny jakości środowiska oraz zasad wykonywania ocen zintegrowanych;

10)  opracowywanie wytycznych, zaleceń, procedur i metodyk badań z uwzględnieniem systemu zapewnienia jakości wyników;

11)  rozwój metod oceny zmian zachodzących w ekosystemach w ujęciu zintegrowanym wraz z opracowywaniem nowych wskaźników jakości środowiska uwzględniających elementy biotyczne i abiotyczne;

12)  opracowywanie raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz  informowania społeczeństwa;

13)  wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami;

14)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.

 

Zakład Ochrony Wód prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w szerokim zakresie zagadnień związanych z ekologią, ochroną i odnową powierzchniowych wód śródlądowych, w tym w szczególności:

1)      prowadzenie działalność naukowo-badawczej w zakresie rozwoju i walidacji metod oceny i monitoringu wód śródlądowych oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi;

2)      prowadzenie prac badawczych nakierowanych na analizę i ocenę przyczyn i skutków zanieczyszczenia/eutrofizacji wód, w tym analiza zmian biotycznych i abiotycznych parametrów jakości środowiska wodnego;

3)      opracowywanie metod, standardów i wytycznych do oceny stanu oraz ochrony wód powierzchniowych;

4)      zapewnienie merytorycznego wsparcia dla organów administracji publicznej w zakresie opracowywania koncepcji, zasad oraz założeń do organizacji systemu monitoringu wód śródlądowych;

5)      działalność edukacyjna w zakresie stanu wód śródlądowych, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie stosowania nowych narzędzi metodycznych do monitoringu wód powierzchniowych;

6)      przygotowywanie raportów i opracowań dotyczących stanu środowiska wodnego dla organów administracji krajowej i lokalnej oraz organizacji międzynarodowych i dla potrzeb informowania społeczeństwa;

7)      zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych, związanych z jakością wód.