Zakład Ocen Środowiskowych

Oferta zakładu

Pola badawcze:

 • pokrywa glebowa – geneza i właściwości, jakość, metody ochrony, kartografia gleb,
 • środowisko gruntowo-wodne – jakość, ocena skutków zanieczyszczenia, metody ochrony,
 • oceny oddziaływania na środowisko – metody, kontrola jakości, analizy,
 • środowiskowe uwarunkowania planowania przestrzennego – metody, analizy,
 • krajobraz – ocena zasobów, waloryzacja, ocena zmian, ochrona,
 • GIS w ocenach środowiskowych – metody, wykorzystanie, analizy.

Doradztwo – ekspertyzy – opinie – projekty:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów,
 • opracowania ekofizjograficzne,
 • audyty krajobrazowe,
 • plany ochrony oraz plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
 • opinie technologii i produktów w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowiska,
 • przeglądy ekologiczne,
 • analizy porealizacyjne,
 • raporty o stanie środowiska,
 • inwentaryzacje i opinie sozologiczne oraz przyrodnicze,
 • kontrola jakości ocen oddziaływania na środowisko,
 • edukacja w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

 

Wybrane prace

1) Analiza i ocena struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w aspekcie warunków klimatycznych oraz planistycznych możliwości jej adaptacji do zmian klimatu (2014-2016)

2) Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku i w jej otoczeniu wraz ze sporządzeniem opracowania wyników inwentaryzacji (2014-2015)

3) Analiza możliwości lokalizacji farm wiatrowych w aspekcie oddziaływania na środowisko (2014-2015)

4) Przestrzenny podział województwa podkarpackiego na mikroregiony

5) Analiza obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce pod względem kolizji z rozbudową sieci drogowej, problemów i konfliktów związanych z realizacją inwestycji drogowych oraz oczekiwań ekologów w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych przy budowie i utrzymaniu dróg.

6) Projekt Planu ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych (2013)

7) Mieszkam na terenie chronionym – prawa i obowiązki. Zasoby przyrodnicze Ostoi Warmińskiej i okolic. Broszura.

8) Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki. Prawne i społeczno-gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody na obszarach Natura 2000. Vademecum

9) Projekty Planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

10) Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim. 2010

11) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w obiekcie Kożuchów. 2011

12) Opracowanie ekofizjograficzne dla planowanej farmy wiatrowej Kowale Oleckie o mocy około 200 MW, zlokalizowanej w gminie Kowale Oleckie, powiat olecki, województwo warmińsko-mazurskie. 2011

13) Problemowe opracowanie ekofizjograficzne do projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Lubelski i Jarczów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych Tomaszów Lubelski- Jarczów (powiat Tomaszów Lubelski), województwo lubelski. 2011

14) Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomaszów Lubelski. 2011

15) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego do realizacji farm wiatrowych na terenie miejscowości: Majdan Górny, Chorążanka, Ruda Wołoska i Przeorsk. 2011

16) Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin. 2011

17) Opracowanie ekofizjograficzne do projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fajsławice i Łopiennik oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu elektrowni wiatrowych Fajsławice-Łopiennik – (powiat Krasnystaw), województwo lubelskie. 2010

18) Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – aktualizacja. 2010

19) Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w obiekcie Głogów. 2010

20) Raport o oddziaływaniu na środowisko metra oraz komunikacji alternatywnej dla odcinka od stacji metra „Marymont” do węzła komunikacyjnego „Młociny”. 2008

21) Ekspertyza dotycząca wpływu na krajobraz elektrowni wiatrowych „Świerchowa”. 2007

22) Raport o oddziaływaniu na środowisko autostrady A-18 (węzeł „Olszyna” – węzeł „Golnice”). 2007

23) Raport końcowy. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-13. 2007

24) Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Zambrowa i Wiśniowa w ciągu drogi krajowej nr 8 wraz z przełożeniem drogi krajowej nr 63. 2006

25) Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad. Poradnik metodyczny, Wyd. IOŚ 2006

26) Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł „Lipnik” – węzeł „Święte”. 2006

27) Ekspertyza dotycząca wpływu na krajobraz elektrowni wiatrowych Grzywacka. 2006

 

 

Pracownicy

 • Kierownik: dr Jan Borzyszkowski, e-mail
 • mgr inż. Małgorzata Bidłasik, e-mail
 • mgr Małgorzata Hajto, e-mail
 • dr Agnieszka Kuśmierz, e-mail

 

Kontakt

00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 516; (22) 37 50 547; (22) 37 50 517
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bm@ios.gov.pl