Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza

Oferta zakładu

 • Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny jakości powietrza.
 • Opracowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu zanieczyszczenia powietrza: ogólnokrajowych, regionalnych, lokalnych, zakładowych.
 • Współpraca przy tworzeniu i weryfikacji sieci monitoringu zanieczyszczenia powietrza.
 • Wyznaczanie lokalizacji stacji pomiarów zanieczyszczenia powietrza zgodnie z zasadami obowiązującymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Opracowywanie materiałów metodycznych i aplikacji komputerowych wspomagających wykonywanie rocznych i okresowych ocen jakości powietrza na poziomie poszczególnych województw, wymaganych na mocy ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • Merytoryczna oraz techniczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących jakości powietrza, na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym; pomoc i konsultacje dl użytkowników baz danych.
 • Opracowywanie założeń i specyfikacji do tworzenia baz danych w zakresie jakości powietrza; wsparcie merytoryczne i techniczne, konsultacje, doradztwo na etapie tworzenia informatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących:

o  wyniki pomiarów stężeń, informacje o stanowiskach pomiarowych,

o  rezultaty ocen jakości powietrza, w tym klasyfikacji stref,

o  informacje na temat programów naprawczych.

 • Opracowywanie raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, systemów oceny jakości powietrza i działań naprawczych w Polsce, na potrzeby:

o  administracji krajowej i lokalnej,

o  organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej,

o  informowania społeczeństwa.

 • Wykonywanie ocen jakości powietrza wg wymagań przepisów krajowych i UE.
 • Prace na rzecz instytucji i programów międzynarodowych w zakresie monitoringu i ocen jakości powietrza (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, EMEP, OECD) – w tym realizacja zadań wspierających działania GIOŚ i Ministerstwa Środowiska.
 • Prace badawcze i analizy w zakresie ocen jakości powietrza i zanieczyszczenia powietrza.
 • Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących jakości powietrza, systemów monitoringu, ocen jakości powietrza.
 • Prowadzenie szkoleń, konsultacje, doradztwo w sprawach wynikających z zakresu prac.

 

Wybrane ostatnie prace

 • Obsługa systemu gromadzenia danych ze stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, na poziomie krajowym (krajowej bazy danych JPOAT 2,0 zlokalizowanej na serwerze GIOŚ) – wsparcie administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT2,0. Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Przetworzenie zbiorów danych o jakości powietrza za rok 2014 zgodnie Z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą projektów raportów w postaci XML/GML (a także SHP) w zakresie zał. II decyzji 2011/850/UE według oficjalnego schematu XSD i modelu danych udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska a także wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji oraz innych stosownych dokumentów i materiałów. Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu pt. „Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”, prezentującego problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 2013-2014, w oparciu o wyniki pomiarów przekazywanych przez WIOŚ do krajowej bazy danych JPOAT2,0. Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analogiczne prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na obszarach tła miejskiego za 2014 r. z uwzględnieniem danych z lat poprzednich w zakresie następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzoj)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren. Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analogiczne prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Opracowanie krajowego raportu pt. „Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014. Podsumowanie wyników oceny wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – P.o.ś” Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analogiczne prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Analiza funkcjonowania zmodernizowanej sieci pomiarów jakości powietrza wzmocnionej zakupami sprzętu w ramach projektu “Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych” z uwzględnieniem uwarunkowań prawno-organizacyjno-finansowych. Koncepcja dalszej optymalizacji funkcjonowania sieci. Praca wykonana w roku 2015 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Obsługa systemu gromadzenia danych na poziomie krajowym (krajowej bazy danych JPOAT) na mocy uprawnień nadanych przez GIOŚ – administratora krajowej bazy danych JPOAT. Praca wykonana w roku 2014 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, analogiczne prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Opracowanie zbiorów danych na potrzeby europejskiej bazy danych AIRBASE wg decyzji 97/101/WE i 2001/752/WE. Praca wykonywana do roku 2014 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Udział w pracach związanych z budową i rozwojem Systemu Informatycznego JPOAT2,0 będącego częścią systemu Ekoinfonet, projektowaniem i wdrożeniem systemu, migracją danych, opracowaniem dokumentacji merytorycznej i technicznej.
 • Wykonanie narzędzia informatycznego (OW2.0) wspomagającego wykonanie na poziomie wojewódzkim przez WIOŚ pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2009-2013 i służącego do przekazywania danych dotyczących wyników oceny pięcioletniej do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zgodnie z wymogami decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE. Praca wykonana w roku 2014 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zbliżone prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Aktualizacja wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za rok 2014 oraz narzędzia informatycznego OR do wersji 13, Praca wykonana w roku 2014 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zbliżone prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Określenie ogólnej i szczegółowej lokalizacji stacji pomiarowej zanieczyszczeń powietrza, pracującej na potrzeby oceny tła zanieczyszczenia powietrza w rejonie północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Praca wykonana w roku 2014 na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Opracowanie elektronicznej wersji projektu raportu dla Komisji Europejskiej (KE), na podstawie zbiorów danych za rok 2012, zgodnie z decyzją 2004/461/WE dotyczącą rocznego raportowania wyników oceny jakości powietrza do Komisji Europejskiej. Praca wykonana w roku 2013 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zbliżone prace wykonywane w latach poprzednich.
 • Określenie ogólnej i szczegółowej lokalizacji stacji pomiarowej (typu AirPointer), pracującej na potrzeby oceny komunikacyjnego zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy. Praca wykonana w roku 2012 na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Wyznaczenie reprezentatywności przestrzennej i ludnościowej stacji pomiarowych wchodzących w skład Systemu Oceny Jakości Powietrza w woj. mazowieckim, zlokalizowanych na terenie Warszawy, Radomia i Płocka. Praca wykonana w roku 2012 na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Aktualizacja narzędzia informatycznego PA służącego do raportowania o sytuacjach przekroczenia progów alarmowych, w oparciu o przepisy krajowe i dyrektywę 2008/50/WE. Praca wykonana w roku 2011 na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Analiza i ocena projektu systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim, przygotowanego przez WIOŚ w 2010 r. na podstawie wyników oceny pięcioletniej oraz opracowanie propozycji zmiany lokalizacji stacji monitoringu powietrza funkcjonujących dotychczas w Żyrardowie i w Tłuszczu. Praca wykonana w roku 2010 na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Wsparcie merytoryczne projektu pilotażowego: Stworzenie i przetestowanie rozwiązań informatycznych do wymiany i raportowania danych w ramach Dyrektywy CAFE przy wykorzystaniu usług informatycznych INSPIRE (w ramach projektu Development and demonstration of technical IT solutions for data Exchange and reporting under the CAFE Directive using INSPIRE services – LOT 2 (INSPIRE-CAFE-LOT 2)
 • Przegląd i ocena lokalizacji stacji włączonych do systemu oceny jakości powietrza w woj. mazowieckim z uwzględnieniem stacji WSSE. Praca wykonana w roku 2009 na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
 • Opracowanie koncepcji optymalizacji sieci monitoringu powietrza wokół zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku. Praca wykonana w roku 2009 na zamówienie PKN ORLEN S.A. w Płocku.

 

Wybrane publikacje

 

 • Giardullo, P., Sergi, V., Carton, W., Kenis, A., Kesteloot, C., Kazepov, Y., Kobus, D., Maione, M., Skotak, K., Fuzzi, S., et al. (2016). Air quality from a social perspective in four European metropolitan areas: Research hypothesis and evidence from the SEFIRA project. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, 1–7. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901116301459.
 • Kostrzewa, J., Kobus, D., & Iwanek, J. (2016). Zastosowanie metody regresji ważonej geograficznie z wykorzystaniem danych emisyjnych do oceny przestrzennych rozkładów stężeń pyłu PM10 i NO2w powietrzu w wybranym rejonie Polski. Przemysł Chemiczny95(3), 459–463. doi:10.15199/62.2016.3.25
 • Kobus, D., Iwanek, J., Mitosek, G., Kostrzewa, J. (2016). Problematyka reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego. Przemysł Chemiczny95(3), 454–458. doi:10.15199/62.2016.3.24
 • Kobus, D., Legutko-Kobus, P. (2016). Nowe trendy w monitoringu jakości powietrza. Przemysł Chemiczny95(3), 616–619. doi:10.15199/62.2016.3.52
 • Iwanek, J., Kobus, D. (2016). Metodyka wyznaczania trendów zmian stężenia pyłu w powietrzu. Przemysł Chemiczny95(3), 406–411. doi:10.15199/62.2016.3.14
 • Jastrzębska, E., Legutko-Kobus, P., Kobus, D. (2016). Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski. W M. Pietraś & K. Wojtaszczyk (Red.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (ss. 203–244). Warszawa: Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Kobus D., Iwanek J., Kostrzewa J., Mitosek G., Parvi R., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz załączniki A-D do Raportu. IOŚ-PIB, Warszawa, 2015. Opracowanie wykonane na zlecenie GIOŚ, opublikowane na stronie internetowej GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R (podobne raporty opracowane dla lat poprzednich)
 • Iwanek J., Kobus D., Kostrzewa J., Mitosek G., Parvi R., Jakość powietrza w Polsce w latach 2013 – 2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, IOŚ-PIB, Warszawa, 2015. Opracowanie wykonane na zlecenie GIOŚ, opublikowane na stronie internetowej GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R ((podobne raporty opracowane dla lat poprzednich)
 • Kobus, D., Kostrzewa, J. (2015). The use of spatial data processing tools for air quality assessments – practical examples. Information Systems in Management4(4), 251–263.
 • Iwanek J., Kobus D., Kostrzewa J., Mitosek G., Parvi R., Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2014 roku, IOŚ-PIB, Warszawa, 2015, Opracowanie wykonane na zlecenie GIOŚ, opublikowane na stronie internetowej GIOŚ pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/maps/air/quality/type/R (podobne raporty opracowane dla lat poprzednich)
 • Kobus, D., & Skotak, K. (2012). The conception of Decision Support System for assessment and management of ambient air quality. Information Systems in Management1(4), 305–317.
 • Kobus, D. (2011). Rozwój internetowych systemów informacyjnych dotyczących jakości powietrza. Przemysł Chemiczny90(2), 212–216.
 • Kobus, D. (2011). Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 1997–2009 z wykorzystaniem indeksu jakości powietrza. Przemysł Chemiczny90(2), 200–207.
 • Kobus, D. (2010). Analiza trendów zmian indeksu jakości powietrza na wybranych obszarach Polski w okresie ostatnich lat. W J. Konieczyński (Red.), Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce – Tom I i II (ss. 151–164). IPIŚ PAN.
 • Kobus, D. (2008). Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem i informacji publicznej oparte na monitoringu jakości powietrza. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH34, 69–102.

 

Pracownicy:

 • Kierownik: mgr Dominik Kobus
 • Sekretariat: mgr Renata Parvi
 • mgr inż. Jacek Iwanek
 • dr inż. Grażyna Mitosek

 

Kontakt:

01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4
tel.: (0-22) 833-59-37
fax: (0-22) 833-69-28
e-mail: bd@ios.gov.pl