Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego

Główne kierunki badań:

 1. Ekologiczne podstawy planowania przestrzennego:
  • waloryzacja przyrodnicza do planów zagospodarowania przestrzennego różnego szczebla (opracowania ekofizjograficzne)
  • kształtowanie struktur przyrodniczych na różnych obszarach i tworzenie systemów obszarów chronionych
  • kształtowanie układów funkcjonalno-przestrzennych w aspekcie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
  • problematyka zagospodarowania dolin rzecznych (w aspekcie zachowania ich walorów przyrodniczych i funkcji korytarzy ekologicznych)
  • zasady zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych
 2. Ocena opracowań prawno-planistycznych, programów, strategii i polityk pod kątem ich wpływu na środowisko (prognozy oddziaływania na środowisko) – także tworzenie metodycznych podstaw takich ocen
 3. Prawne aspekty ekologicznych podstaw planowania przestrzennego; wdrażanie traktatów międzynarodowych w tym zakresie
Prace usługowe:

 1. Wykonywanie opracowań ekofizjograficznych oraz prognoz oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego (różnego szczebla)
 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących planowania przestrzennego, ochrony przyrody oraz niektórych dotyczących ochrony środowiska
 3. Sporządzanie planów ochrony parków krajobrazowych
 4. Konsultacje przy sporządzaniu projektów aktów prawno-planistycznych (w zakresie problematyki ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu)

Najnowsze publikacje pracowników ZTŚiOW, IOŚ-PIB O/Wrocław (od roku 2012)

 • Stanisław Miodoński, Krzysztof Iskra – “Ocena efektywności procesu skojarzonej fermentacji osadów ściekowych oraz odpadów tłuszczowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Brzegu”, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, 2011 r. (str. 62-69). Dostępny w internecine
 • Krystyna Kosińska, Tadeusz Miśkiewicz – “PRECIPITATION OF HEAVY METALS FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY DESULFOVIBRIO DESULFURICANS” – Environment Protection Engineering (vol. 38., 2012, nr 2, str. 51-60) – ISSN: 0324-8828.
 • Czesław Olczak, Jan M. Miodoński, Ewelina Bartoszewicz – „Chemiczne oczyszczanie ścieków koksowniczych ze związków refrakcyjnych”, Materiały na Konferencję: Nowoczesne systemy aplikacji chemii na obiektach komunalnych i przemysłowych, Dolina Charlotty, wrzesień 2012r.
 • Czesław Olczak, Grzegorz Ligus, Jan M. Miodoński, – „Współczesne metody oczyszczania fenolowych ścieków koksowniczych” – CHEMIK nauka, technika, rynek (tom 67, nr 10/2013, str. 979 – 984) – ISSN 0009-2886
 • Głodek Joanna „Ocena możliwości wykorzystania wybranych ścieków przemysłowych jako źródło węgla organicznego dla denitryfikacji” – Gaz Woda i Technika Sanitarna (nr 2014/01, str. 24 – 27) – ISSN: 0016-5352. Dostępny w Internecie:
 • Dominika Wierzbicka, „Porównanie wybranych metod analitycznych oznaczania azotu amonowego w różnych typach ścieków”, Przemysł Chemiczny (rok wydania 2014, numer 9 strony: 1538-1542) – ISSN: 0033-2496.
 • Jan M. Miodoński, Krzysztof Iskra, Stanisław Miodoński, Ewa Gołdyn, “Ocena efektów dezintegracji hydrodynamicznej osadu nadmiernego w warunkach laboratoryjnych i w pełnej skali technicznej” – Gaz Woda i Technika Sanitarna (nr 3/2015, str. 106 – 112) – ISSN: 0016-5352. Dostępny w Internecie:
 • Krzysztof Iskra, Stanisław Miodoński – „Stabilizacja osadu nadmiernego z układów uproszczonych (bez sedymentacji wstępnej) w procesie stabilizacji beztlenowej”. Gaz , woda i technika sanitarna – maj 2016 (str. 192-196). Dostępny w Internecie:
 • Joanna Głodek – „Charakterystyka i przyrodnicza użyteczność komunalnych osadów ściekowych w województwie dolnośląskim” Chemik nr 8 (strony 505-512). – ISBN wydawnictwa zwartego: ISSN 0009-2886

Patenty opracowane w Zakładzie Technologii Ścieków i Ochrony Wód:

 1. P.397762 „Sposób preparacji osadów biologicznych, jako komponentu koksowniczej mieszanki węglowej” Link.
 2. P.397763 „Sposób oczyszczania koksowniczej wody pogazowej” link.
 3. P.397764 „Sposób nitryfikacji azotu amonowego w odpadowych wodach koksowniczych” link.

  Pracownicy

  Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego:

  • dr Zdzisław Cichocki – Kierownik zakładu
  • Jolanta Bluj
  • mgr Dominika Wierzbicka

   

  Kontakt

  Adres Dyrekcji Oddziału:
  50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e
  Sekretariat: tel./fax (0-71) 328-15-35, 513-15-16-80
  Dyrektor: tel. (0-71) 328-15-35, 513-15-15-81
  e-mail: bluj@wp.pl