rejestracja-justtransition

Klauzula informacyjna
Na potrzeby „Polsko – norweskiego seminarium na temat zrównoważonej sprawiedliwej transformacji gospodarczej” (dalej: „Seminarium”) finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1-88) – dalej „RODO” – Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy (dalej: „IOŚ-PIB”), jako Administrator danych osobowych, informuje:
I.
Administratorem Państwa danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor.
Współadministratorem Państwa danych osobowych jest Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska Norwegii.
II.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IOŚ-PIB: iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.
Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem uczestnictwa w Seminarium i jest konieczne do zarządzania procesem rejestracji uczestników Seminarium, a także prowadzenia sprawozdawczości z Seminarium.
III.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestników i prowadzenia sprawozdawczości, o której mowa powyżej na podstawie Państwa zgody.
IV.
Administrator będzie przetwarzał następujące Państwa dane: imię, nazwisko, adres e-mail, tytuł naukowy lub zawodowy, telefon kontaktowy, dane dotyczące reprezentowanej przez Państwa instytucji/organizacji, adres instytucji/organizacji, wizerunek uczestnika zarejestrowany podczas Seminarium (o ile pozwalać będzie na identyfikacje osoby, której dane dotyczą).
V.
Do danych osobowych mogą mieć dostęp wybrani podwykonawcy w związku z realizacją Seminarium (m.in. drukarnia, obsługa recepcji, firma świadcząca usługę rejestracji na wydarzenie).
VI.

 

Dane osobowe będą przechowywane do: zakończenia okresu trwałości Projektu.
VII.
Zgodnie z art. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 RODO, o ile przepisy RODO nie stanowią inaczej przysługuje Państwu prawo do:
– prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
VIII.
Administrator informuje, że w zakresie Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Data Protection
Information below regards the Poland-Norway Seminar: „Joint Poland-Norway seminar on balanced and fair economic transition” (hereinafter referred to as: the „ Seminar”), organized under the EEA Grants jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway.
In compliance with Article 13(1-2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (the General Data Protection Regulation- GDPR) (Text with EEA relevance) – the Institute of Environmental Protection – National Research Institute (IOŚ-PIB) informs as follows:
I.
The Administrator of personal data is the Institute of Environmental Protection – National Research Institute, Krucza 5/11D 00-548 Warsaw, Poland, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS Entry No. 0000032034, represented by the Director of the Institute.
The Co-Administrator of personal data is the Ministry of Environment in Poland and the Ministry of Climate and Environment in Norway.
II.
The data protection officer (DPO) at IOŚ-PIB is available at:
iodo@ios.edu.pl, IOŚ-PIB, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11D.
Providing personal data is voluntary, yet necessary to confirm the participation in the Seminar, and management of the registration process as well as essential for preparation of the Seminar report.
III.
Personal data will be processed upon her/his consent for the purposes of the registration process and the reporting referred to in point II.
IV.
The Administrator will process the following data: first name, last name, e-mail, academic or professional title, phone number, address of the institution/organization represented and possibly the participant picture captured at the Seminar V.
Access to personal data of the Seminar participants may be granted to selected sub-contractors involved in organization of the Seminar (inter alia: printing house, reception service, a company providing registration services).
V.
Personal data will be kept throughout the life of the Project.
VI.
According to Articles: 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 of the GDPR, unless otherwise stipulated therein, the data subject shall have the right to:
– access her/his data and receive a copy thereof as well as to rectify, remove, limit processing, data transfer and to object to the processing of personal data concerning her or him;
– withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of the consent before its withdrawal;
– file a complaint to the supervisory body, if she or he considers that the processing of their personal data violates the provisions of the GDPR.
VII.
The data subject is not subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, in compliance with GDPR Article 22(1) and (4).