Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych, przygotowanie metodyk wspierania rozwoju elektromobilności oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym i technicznym.

Dlaczego robimy projekt dotyczący elektromobilności?

Zauważalnym trendem w krajach wysoko rozwiniętych, w tym krajach Europy zachodniej, jest wzrost rozwoju elektromobilności. Uwarunkowane jest to zarówno zamożnością mieszkańców jak również zwiększoną świadomością ekologiczną społeczeństwa. Na chwilę obecną Polska nie może się pochwalić sukcesami w tej dziedzinie. Obecnie w krajach takich jak: Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia jest zainstalowanych po kilka tysięcy punktów ładowania, w Polsce tylko około 150, natomiast samochodów elektrycznych jeździ w tych krajach od 80 tys. do 150 tys., natomiast w Polsce jest ich niecałe dwa tysiące. W związku z powyższym w Polsce konieczne są szybkie i zdecydowane działania promujące rozwój elektromobilności, głównie poprzez stwarzanie odpowiednich zachęt, przygotowywanie infrastruktury jak również informowanie społeczeństwa. Polska znajduje się wśród pięciu państw Unii Europejskiej w których do tej pory nie wdrożono żadnych działań wspomagających rozwój elektromobilności.

Przyjęta metodyka działań

Czas realizacji: kwiecień 2017r – listopad 2017r
Projekt został podzielony na trzy kategorie działań:

Do zadań naukowych projektu należą

 • Przygotowanie kilku możliwych scenariuszy rozwoju elektromobilności oraz rozwoju generacji rozproszonej, w tym scenariusza zaproponowanego przez Ministerstwo Energii,
 • Wykonanie analiz rozpływowych systemu elektroenergetycznego uwzględniających scenariusze ilościowe i obszarowe wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych do Polski,
 • Rozpoznanie wystarczalności istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej KSE i mogących tu zaistnieć negatywnych interakcji pomiędzy rozproszoną infrastrukturą ładowania a KSE,
 • Analiza wpływu wzrostu generacji rozproszonej (OZE) na infrastrukturę KSE wraz z infrastrukturą ładowania,
 • Analiza wybranych aspektów techniczno-ekonomicznych w zakresie wykorzystania transportu zeroemisyjnego – publicznego i indywidualnego na przykładzie rozwiązań dla transportu zeroemisyjnego w wybranych miastach i regionach (oraz rozmieszczenie punktów ładowania),
 • Analizy związane z oceną potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwórczego,
 • Analizy związane z oceną potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora transportu samochodowego,
 • Modelowanie środowiskowe dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z wykorzystaniem modelu jakości powietrza GEM-AQ.

Do zadań studialno-wdrożeniowych projektu zalicza się

 • Przygotowanie metodyki działań wspierających rozwój elektromobilności dla trzech poziomów administracji rządowej na poziomie ogólnokrajowym, poziomie regionalnym oraz lokalnym,
 • Analiza efektu wpływu na zdrowie ludzkie, w szczególności dla większych aglomeracji i miast,
 • Rozpoznanie stanu infrastruktury i rynku pojazdów zeroemisyjnych w Polsce, analiza istniejących aktów prawnych,
 • Opracowanie założeń do metodyki rozmieszczania punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu publicznego i indywidualnego z uwzględnieniem możliwych czasów i częstotliwości ładowania.

Zadania promocyjne projektu

Podstawowym założeniem strategii komunikacji jest zaplanowanie i wdrożenie szeregu działań by sprawnie zrealizować zadania promocyjno-edukacyjne. Przez wydajną komunikację rozumie się wszelkie działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne, które pomagają w uzyskaniu zrozumienia i poparcia społecznego w zakresie elektromobilności. Jej głównym kierunkiem jest promowanie postaw pro-ekologicznych, wspierania zrozumienia i realizacji zadań projektowych, a także pokazywanie efektów działań ekspertów, partnerów i instytucji powiązanych. W praktyce oznacza to przekazywanie rzetelnej i eksperckiej informacji, przy wykorzystaniu precyzyjnie dobranych kanałów komunikacji odpowiednich dla poszczególnych grup społecznych. Jest to edukacyjna kampania informacyjno-promocyjna na tyle angażująca, aby wykreować świadomość ekologiczną oraz trwale wpływać na dalsze kaskadowe przekazywanie pozytywnych postaw w lokalnych środowiskach.

Jednym z celów kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej Polaków poprzez wpływ na podniesienie ogólnej świadomości ekologicznej i troski o środowisko, w szczególności poprzez aktywne promowanie elektromobilności w kontekście ochrony środowiska a w szczególności minimalizacji tzw. niskiej emisji, czyli emisji substancji szkodliwych związanych z wykorzystywaniem paliw tradycyjnych w transporcie m.in.: benzo(a)pirenu, CO2, SO2 i tlenków azotu a także pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5.

W ramach kampanii wykorzystany jest szeroki wachlarz działań. Głównym narzędziem, który wzmacnia przekaz jest interaktywna kampania z wykorzystaniem materiałów wideo, fotograficznych oraz animacji i infografik jak i kanałów mediów społecznościowych. Zwiększenie zasięgu oddziaływania kampanii umożliwiają zróżnicowane kanały przekazu w sieci Internet z uwzględnieniem mediów społecznościowych oraz działania z wykorzystaniem nośników reklamy Google Display Network. Co więcej, nowoczesne środki komunikacji oparte o Internet, najbardziej efektywnie podnoszą świadomość prowadzonych działań i zachęcają do udziału grupę wiekową aktywnych zawodowo, która jest naturalną grupą docelową dla realizacji założeń projektu.

Program finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04

Drukuj