Jesteś tutaj:

Współpraca międzynarodowa

Drukuj

Współpraca międzynarodowa

Instytut (Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza) pełni funkcję Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie jakości powietrza. Centrum zostało powołane do współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EAŚ) na mocy decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Krajowy Punkt Kontaktowy dla EAŚ) oraz Ministerstwa Środowiska. Współpraca realizowana jest od 1997 r. Zakres działań Instytutu (prowadzonych w ramach pracy realizowanej na zlecenie GIOŚ) obejmuje:

 • opracowywanie projektów raportów przekazywanych do Komisji Europejskiej w ramach obowiązków sprawozdawczych krajów członkowskich UE (projekty są przygotowywane na zlecenie GIOŚ, zatwierdzane przez GIOŚ i Ministerstwo Środowiska i przekazywane do KE przez GIOŚ jako National Focal Point ds. współpracy z EAŚ);
 • przygotowywanie informacji i zestawień danych dotyczących jakości powietrza w Polsce na potrzeby raportowania wyników pomiarów i ocen oraz informacji dotyczących krajowego systemu ocen kości powietrza do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska,
 • analizę i opiniowanie dokumentów metodycznych opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ) i inne organy UE, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza,
 • udział w spotkaniach roboczych w zakresie monitoringu i ocen jakości powietrza.

Wynikiem tej współpracy jest wypełnianie przez Polskę obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej i EAŚ (wynikających z członkostwa w UE, realizowanych przez GIOŚ i MŚ). Przekazywane dane z Polski do EAŚ są wykorzystywane m.in. w raportach na temat jakości powietrza w Europie, opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska.

 

Prowadzona jest bieżąca współpraca z EMEP. Od 2000 r. trwa współpraca z Grupą Zadaniową EMEP ds. Monitoringu i Modelowania (EMEP Task Force on Measurement and Modelling – TFMM), której prace mają na celu rozwój i ocenę strategii i metod pomiarowych oraz narzędzi służących do modelowania. Wieloletni jest też udział w pracach Organu Sterującego EMEP, którego zadaniem jest dostarczenie wsparcia naukowego i technicznego dla Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Puszcza Borecka jest jedną ze stacji europejskich realizujących program EMEP.

 

Wspomniana powyżej Stacja Puszcza Borecka prowadzi także monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery wg programu Global Atmosphere Watch (GAW/WMO)   i w ramach tego programu prowadzona jest wymiana informacji.

 

EIONET to sieć partnerska Europejskiej Agencji Środowiska oraz jej krajów członkowskich i współpracujących. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, które odpowiadają za koordynowanie sieci krajowych centrów informacyjnych. W Polsce odpowiedzialnym za koordynację współpracy z Europejską Agencją Środowiska w tym zakresie jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET: dr inż. Radosław Kucharski – problemy hałasu, mgr Dominik Kobus – problemy jakości powietrza.

W dorocznym spotkaniu sieci EIONET – problemy hałasu – dyskutowano, od strony merytorycznej, o nowych metodach oceny skutków zdrowotnych oddziaływania hałasu na populację, realizacji zadań bieżących oraz funkcjonowaniu europejskiego mechanizmu raportowania (w zakresie hałasu).

 

W 2015 r. Instytut uczestniczył w 5 projektach międzynarodowych, których realizacja była finansowana ze środków zagranicznych.

 

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni (Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle in river catchment) CRIS.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami na obszarze zlewni zgodnie w wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Do najważniejszych zadań wykonanych w ramach realizacji projektu w 2015 r. przez pracowników IOŚ-PIB, zaliczyć należy:

 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu SWAT (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o bilansie wód i jakości wód powierzchniowych wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu MODFLOW (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o poziomie i kierunkach przepływu wód podziemnych pierwszej warstwy wodonośnej wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu MT3DMS(działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o stężeniach azotu azotanowego w wodach podziemnych wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu HEC-RAS (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o natężeniu przepływu wód i stanie wód w korycie Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowickiego wraz z krótkoterminową prognozą,
 • udział w opracowaniu algorytmów i oprogramowania mających na celu połączenie poszczególnych modeli z bazą danych, gromadzącą dane wejściowe i wyjściowe.,
 • udział w opracowaniu algorytmów i oprogramowania mających na celu automatyczne uruchamianie poszczególnych modeli na serwerach projektu,
 • przygotowanie oprogramowania do automatycznej, cyklicznej kalibracji modelu SWAT,
 • udział w opracowaniu materiałów promujących projekt,
 • udział w opracowywaniu koncepcji wizualizacji danych i interfejsu użytkownika systemu CRIS,
 • udział w spotkaniu realizatorów projektu w Oslo, w Norwegii oraz w Goczałkowicach, w Polsce,
 • udział w dwóch wideokonferencjach uczestników projektu i członków komitetu sterującego projektu.

W roku 2015 IOŚ – PIB reprezentowany był na kilku konferencjach, seminariach i spotkaniach, w tym w wydarzeniach promujących wyniki projektu. Do najważniejszych zaliczyć należy seminarium użytkowników programu SWAT – 2015 CCD SWAT User Seminar oraz międzynarodową konferencję 2015 International SWAT Conference.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich, w ramach programu

Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej realizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnikami projektu są Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Norweski Instytut Badań Wody.

Kierownikiem zadań realizowanych przez Instytut jest mgr inż. Krzysztof Skotak.

                                                                                                                         

Projekt edukacyjny Developing an EU Standardised Approach to Vocational Educational Training Awards in Healthcare Waste Management – EU – HCWM realizowany jest w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Uczestniczy w nim 12 instytucji z 11 krajów.

Projekt ma na celu ustanowienie jednolitego podejścia przy tworzeniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz programów szkoleń zawodowych związanych z zarządzaniem odpadami medycznymi w państwach członkowskich UE.

Instytut jest koordynatorem pakietu WP6 Evaluation process oraz uczestniczy we wszystkich innych zadaniach projektu.

Prace zrealizowane w 2015 roku w ramach projektu EU-HCWM obejmowały:

 • przygotowanie standardów kompetencji oraz programu szkolenia i oceny,
 • przeprowadzenie warsztatów informacyjnych,
 • przeprowadzenie oceny wewnętrznej i zewnętrznej rezultatów projektu,
 • rozpowszechnianie informacji o projekcie.

Kierownikiem zadania realizowanego przez Instytut jest mgr inż. Paweł Wowkonowicz.

 

W 2015 r. w ramach programu ERASMUS+, Sector Skills Alliances rozpoczęto realizację projektu Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe  EWASTER. Projekt realizowany jest przez 13 instytucji z 4 państw Unii Europejskiej. Instytut jest koordynatorem pakietu WP6 EwasteR virtual and open management school oraz bierze udział we wszystkich innych zadaniach projektu. Prace wykonane w 2015 r. to opracowanie raportu na temat dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz raportu na temat kwalifikacji w branży gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Kierownikiem zadań realizowanych przez Instytut jest mgr inż. Anna Bojanowicz – Bablok.

 

W ramach Pilotażowego programu EU ETV (EU ETV pilot programme Setting-up of Verification Bodies) realizowany jest projekt Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych − WTS Unit.

Prace wykonane w 2015  r. to:

 • rozszerzenie akredytacji o cztery nowe dziedziny weryfikacji;
 • zakończenie dwóch ocen kwalifikowalności technologii – „Quick-scan”;
 • udział we wszystkich spotkaniach Technicznych Grup Roboczych ETV;
 • promocja systemu EU ETV oraz Zakładu WTŚ

- przygotowanie nowych materiałów reklamowych,

-     przedstawienie systemu EU ETV oraz oferty zakładu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji,

-     nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami w ramach promocji programu ETV,

-     dotarcie do szerokiego grona instytucji związanych z technologiami środowiskowymi: lista e-mailingowa (kilkaset adresów), konferencje, seminaria i targi, aktualizacja strony internetowej oraz facebooka Zakładu WTŚ

Kierownikiem zadania realizowanego przez Instytut jest mgr inż. Bartosz Malowaniec.

 

Projekt V4 Environmental Export Paltform – V4 EEP finansowany był z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Uczestniczyły w nim 4 instytucje z 4 państw Unii Europejskiej. Zadaniem Instytutu było upowszechnianie informacji o platformie.

Kierownikiem zadania była mgr inż. Anna Bojanowicz – Bablok.

 

Instytut jest członkiem następujących międzynarodowych Naukowych Sieci Tematycznych:

 • Technologie Ochrony Środowiska ENVITECH-Net;

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Prof. dr hab. Barbara Gworek jest członkiem Komitetu Sterującego Sieci i Liderem

Pola Badawczego – Rozwój technologii ochrony gleb.

Szczegółowe informacje o działaniach prowadzonych w ramach sieci są dostępne na stronie: www.envitech-net.org.

 

 • Źródła, transport i przemiany zanieczyszczeń oraz minimalizacja ich wpływu na ekosystemy (Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystem)

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Prof. dr hab. Barbara Gworek uczestniczy w pracach Komitetu Wykonawczego.

Szczegółowe informacje o działalności sieci są dostępne w internecie: http://pathways.pol.lublin.pl/.

 

 • Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM_NET.

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

 

W 2015 r. ponad 120 pracowników Instytutu uczestniczyło w około 80 międzynarodowych spotkaniach roboczych. Związane one były przede wszystkim ze współpracą z Komisją Europejską, Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Konwencją w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja Genewska). Pracownicy brali udział w sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i nieformalnych sesjach przygotowawczych do tej Konferencji, sesji Organu Wykonawczego Konwencji w sprawie trangranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Konwencja Genewska), sesji Organu Sterującego EMEP, sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego, w posiedzeniach m.in.: Komitetu ds. Zmian Klimatu i Grup Roboczych przy tym Komitecie, Grup Roboczych UE ds. Międzynarodowych Aspektów Środowiska – Zmiany klimatu (WPEI-cc), Grupy Roboczej ds. Strategii i Przeglądów Konwencji Genewskiej, Grupy Roboczej ds. Oddziaływań, Technicznych Grup Roboczych pilotażowego programu ETV, Grupy Ekspertów ds. przyszłych działań (EGFA), Grupy Ekspertów ds. Mitygacji (EGMIT), Grupy kontaktowej ds. Mechanizmów elastycznych (CG-MEX), Grupy Ekspertów ds. Hałasu, w spotkaniach EIONET dotyczących hałasu i jakości powietrza, administratorów systemów rejestrowych UE.

Prowadzone są  prace na rzecz następujących konwencji międzynarodowych

 • Konwencji Genewskiej w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości
 • Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Instytut wykonuje (na zlecenie GIOŚ) zbiorczą ocenę jakości powietrza w Polsce na podstawie danych PMŚ wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU

Tagi: miedzynarodowa