Jesteś tutaj:

CLIMCITIES - „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”

Drukuj

22 marca w Warszawie odbyła się Konferencja inaugurująca projekt CLIMCITIES - „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach”. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy rozpoczął realizację projektu na mocy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy. Przedsięwzięcie finansowane będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Norweskim partnerem IOŚ-PIB w realizacji projektu jest firma Vista Analyse, mającą bogate międzynarodowe doświadczenie doradcze w zakresie opracowywania miejskich strategii adaptacyjnych.

 

W pierwszej części konferencji zaprezentowany został projekt CLIMCITIES w kontekście zmian klimatu w Polsce oraz polityki kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów samorządów lokalnych.

 

 

 

,,Projekt CLIMCITIES tworzy synergię z Projektem Opracowania Planów Adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców (MPA) i stanowi jego uzupełnienie w zakresie specjalistycznej wiedzy przekazanej pracownikom samorządowym dotyczącej adaptacji do zmian klimatu.” – dr inż. Krystian Szczepański Dyrektor IOŚ-PIB

 

 

 

W drugiej części zaprezentowane zostały przykłady działań realizowanych w ramach adaptacji do zmian klimatu w Polsce i Norwegii.


W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegenci z Polski i Norwegii oraz przedstawiciele miast zaangażowanych w realizację projektu.

 

 

Informacja o projekcie

Głównym celem projektu CLIMCITIES jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast Polski poprzez zapewnienie na poziomie lokalnym dostępu do wiedzy na temat adaptacji do zmian klimatu oraz realizacja celów adaptacyjnych określonych w unijnej i krajowej strategii adaptacji do zmian klimatu. Pracownicy administracji publicznej uzyskają możliwość poszerzenia wiedzy i nabycia nowych umiejętności niezbędnych do podejmowania działań na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu oraz skutecznego włączania w te działania lokalnych społeczności.

W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl szkoleń dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz lokalnych liderów zaangażowanych w działania proekologiczne i środowiskowe. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z aktualną wiedzą o zmianach klimatu i adaptacji do skutków tych zmian. Nauczą się w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji do zmian klimatu oraz jak angażować mieszkańców w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na szkoleniach przedstawiciele administracji samorządowej będą potrafili sprawnie identyfikować zagrożenia i szanse oraz wdrażać działania adaptacyjne w planowaniu strategicznym i przestrzennym, w procesach inwestycyjnych, w zarządzaniu infrastrukturą społeczną, a także w pozyskiwaniu środków finansowych na te działania. Szkolenia będą prowadzone w formie seminariów i warsztatów, dodatkowe materiały szkoleniowe dostępne będą przez internet.

Ponadto, w ramach projektu CLIMCITIES, w pięciu miastach eksperci IOŚ-PIB i ośrodków naukowych współpracujących z Instytutem, opracują miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu - narzędzie do podejmowania działań adaptacyjnych na rzecz miasta i mieszkańców - zostanie opracowana przez ekspertów IOŚ-PIB w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i mieszkańcami. Zadaniem zespołu ekspertów będzie wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń i wspieranie lokalnych władz samorządowych i mieszkańców miasta w świadomym i odpowiedzialnym reagowaniu na prognozowane zmiany klimatu i ich przewidywane skutki.
Przewidywane korzyści realizacji projektu to przede wszystkim zwiększenie świadomości potrzeby adaptacji do zmian klimatu wśród społeczności lokalnych oraz podniesienie kompetencji samorządów w zakresie rozwiązywania problemów miast wynikających ze zmian klimatu. Realizacja projektu przyczyni się tym samym do podniesienia odporności średnich i małych miast na zmiany klimatu.

CLIMCITIES jest projektem partycypacyjnym, skierowany zarówno do samorządów i mieszkańców miast małych i średnich Polski (o liczbie mieszkańców między 50 a 99 tys., a także mniejszych). Jest skierowany do pracowników administracji samorządowej oraz lokalnych liderów mogących wesprzeć adaptację do zmian klimatu.

 

Wykonawcy Projektu

IOŚ-PIB jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska, posiadającym status Państwowego Instytutu Badawczego. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie. W Instytucie funkcjonuje wiele centrów krajowych, w tym Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE). IOŚ-PIB posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi realizowanymi w ramach krajowych i międzynarodowych programów, opracował, w ramach projektu KLIMADA (2011-3013), naukowe podstawy dla Strategicznego Planu Adaptacji Spa 2020. Prace badawcze skoncentrowane na różnych aspektach zmian klimatu są realizowane przez Zakład Ochrony Klimatu, który prowadzi badania w zakresie oceny wpływu zmian klimatu, oceny wrażliwości systemów ekonomicznych i społecznych na zmiany klimatu, ryzyka zdrowotnego i środowiskowego związanych ze zmianami klimatu. Zakład Ochrony Klimatu ma doświadczenie także w opracowywaniu strategii adaptacji miast do zmian klimatu. Pracownicy IOŚ – PIB posiadają również wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i realizacji szkoleń.

Vista Analyse jest norweską agencją posiadającą bardzo bogate międzynarodowe doświadczenie w projektowaniu i realizacji kursów dla trenerów oraz podmiotów lokalnych (administracja i organizacje pozarządowe), a także w przygotowywaniu lokalnych strategii adaptacji do zmian klimatu. Szczególnie cenne jest doświadczenie Vista Analyse w przygotowywaniu metodologii tworzenia strategii oraz możliwość przeniesienia tych doświadczeń na grunt Polski.

 

 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU