Zakład Zmian Klimatu

Prowadzi prace badawczo – rozwojowe wspierające działania Rządu w zakresie krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1) Prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

2) Sporządzanie opinii, ekspertyz, biuletynów i raportów związanych z działalnością IPCC;

3) Inicjowanie i formułowanie programów badań naukowych, ekonomicznych i społecznych związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływaniem na gospodarkę oraz nad strategiami ograniczenia tego wpływu;

4) Prowadzenie badań nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko, działalność gospodarczą i społeczną oraz ocena kosztów działań adaptacyjnych i analiza ryzyka klimatycznego;

5) Ocena wdrażania polityk i działań redukujących emisje gazów cieplarnianych;

6) Analiza obecnych i przyszłych warunków klimatycznych Polski w oparciu o scenariusze klimatyczne;

7) Popularyzacja wiedzy o zmianach klimatu, ich skutkach i jego ochronie, w tym m.in. prowadzenie szkoleń z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast i gmin wiejskich;

8) Opracowanie programów adaptacji gospodarki do zmian klimatu, w tym konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań;

9) Przygotowanie projektów strategii adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym i lokalnym;

10) Monitoring i ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę oraz wdrażanie działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym;

11) Sporządzanie Raportów dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań Protokołu z Kioto.

Drukuj