Zakład Ochrony Przyrody

Zapewnia merytoryczne wsparcie krajowej polityki, w tym działań administracji publicznej, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Główne obszary i problemy badawcze Zakładu odpowiadają potrzebom i priorytetom Polski, związanym z wdrażaniem zarówno zobowiązań wynikających z międzynarodowych programów i konwencji w zakresie ochrony przyrody, jak i krajowych zadań, zapisanych w dokumentach dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. W szczególności do zadań zakładu należy prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej obejmującej następujące obszary:

1) studia przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian klimatu;

2) ochrona różnorodności biologicznej, rozwój sieci Natura 2000 oraz zasady użytkowania obszarów chronionych w Polsce;

3) inwentaryzacja, waloryzacja zasobów przyrody oraz monitoring środowiska przyrodniczego, w tym monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000;

4) ocena i waloryzacja świadczeń ekosystemowych oraz kapitału przyrodniczego;

5) zagospodarowanie i ochrona terenów dolin rzecznych – przeciwdziałanie skutkom zjawisk klimatycznych;

6) zagospodarowanie turystyczne terenów chronionych, w tym ocena przydatności tych terenów do wprowadzania różnych form turystyki;

7) współpraca z Ministrem Środowiska w zakresie realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski, wynikających z podpisanych i ratyfikowanych porozumień i konwencji przyrodniczych (np. CBD, CMS, Ramsar);

8) oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze;

9) prowadzenie badań w zakresie wskaźnikowej roli populacji ptaków w monitoringu zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym;

10) tworzenie baz danych w zakresie ochrony przyrody;

11) edukacja ekologiczna.

Drukuj