Zakład Ekotoksykologii

Prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe i usługowo-badawcze oraz upowszechnia ich wyniki w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego związanego z obecnością w środowisku substancji i preparatów chemicznych oraz zagrożeń mikrobiologicznych i parazytologicznych w środowisku, w tym w szczególności:

1)      Prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie ekotoksykologii, genotoksyczności i biodegradacji dla:

  1. a) substancji i preparatów chemicznych celowo wytwarzanych przed ich dopuszczeniem do obrotu (np. środki ochrony roślin, biocydy, leki);
  2. b) substancji i mieszanin uwalnianych do środowiska jako niepożądane produkty procesów technologicznych;
  3. c) próbek środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych, odpadów, gruntów, osadów dennych itp.

2)      Pełnieni funkcję jednostki badawczej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2015, poz. 1203) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2013 poz. 665);

3)      Opracowuje raporty z badań ekotoksyczności na potrzeby procedur rejestracji substancji i preparatów chemicznych w zakresie określonym przepisami szczegółowymi dla poszczególnych grup produktowych (tj. środków ochrony roślin, farmaceutyków, produktów biobójczych i in.);

4)      Opracowuje oceny ryzyka środowiskowego wspomagające procesy zarządzania chemikaliami w środowisku;

5)      Wykonuje badania fizykochemiczne i biologiczne nawozów organicznych i organiczno-mineralnych oraz organicznych i organiczno-mineralnych środków wspomagających uprawę roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008, poz. 765);

6)      Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie określania zasięgu oddziaływania obiektów gospodarki komunalnej;

7)      Wykonuje analizy mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne wód i ścieków.

8)      Prowadzi działalność ekspercką i badawczą w zakresie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

Drukuj