Zakład Ocen i Analiz Jakości Powietrza

Zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia w zakresie funkcjonowania systemów monitoringu i prowadzonych ocen jakości powietrza zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1) opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek, podręczników) dla monitoringu i oceny jakości powietrza oraz zasad wykonywania ocen;

2) opracowywanie koncepcji, zasad oraz założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu zanieczyszczenia powietrza na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

3) merytoryczne wsparcie funkcjonowania systemów monitoringu jakości powietrza, w tym poprzez ocenę i weryfikację wyników pomiarów;

4) zapewnienie wsparcia merytorycznego nad wykonywaniem ocen jakości powietrza zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), wykonywanie syntezy krajowej i analizy wyników ocen;

5) tworzenie, rozwój oraz merytoryczna i techniczna obsługa krajowych, regionalnych i lokalnych systemów informatycznych w zakresie jakości powietrza, w tym gromadzenie, przetwarzanie, raportowanie i udostępnianie danych;

6) wykonywanie analiz i opracowywanie raportów oraz informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza, na potrzeby administracji krajowej, regionalnej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;

7) rozwój narzędzi i systemów informatycznych służących do gromadzenia, przetwarzania i weryfikacji oraz udostępniania danych w zakresie jakości środowiska;

8) prowadzenie szkoleń w zakresie ocen jakości powietrza i wykorzystania specjalistycznych systemów informatycznych wspomagających monitoring i oceny oraz sprawozdawczość dotyczącą jakości powietrza atmosferycznego;

9) zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;

10) zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z jakością powietrza atmosferycznego.

Drukuj