Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu

zajmuje się zapewnieniem merytorycznego wsparcia krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu z wykorzystaniem modelowania numerycznego, w odniesieniu do zadań wynikających z przepisów krajowych i unijnych, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1) zapewnienie merytorycznego wsparcia (w tym opracowanie wytycznych, zaleceń, wskazówek) w zakresie zastosowania wyników modelowania w ocenach jakości powietrza;

2) zapewnienie naukowego wsparcia dla krajowych polityk poprzez analizy i obliczenia scenariuszy zmian z wykorzystaniem modelowania numerycznego;

3) pozyskiwanie i aktualizacja oraz przetwarzanie danych wejściowych do modelu jakości powietrza, w tym danych geofizycznych, meteorologicznych oraz dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery, archiwizacja danych;

4) przetwarzanie wyników modelowania (w tym ewaluacja wyników z wykorzystaniem dostępnej informacji pomiarowej) oraz ich konwersja do formatu wymaganego przez odbiorców, udostępnianie wyników;

5) wsparcie krajowej polityki w zakresie jakości powietrza i klimatu w odniesieniu do zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska, z wykorzystaniem modelowania numerycznego, tym ocen i prognoz jakości powietrza;

6) wykonywanie obliczeń i analiz w zakresie scenariuszy przygotowywanych na potrzeby Krajowego Programu Ochrony Powietrza;

7) wsparcie merytoryczne i dostarczenie informacji o modelowaniu do opracowywania raportów i informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza na potrzeby administracji krajowej i lokalnej, organizacji międzynarodowych i Komisji Europejskiej oraz informowania społeczeństwa;

8) wykorzystywanie danych z serwisu atmosferycznego Copernicus (CAMS) na potrzeby krajowej polityki jakości powietrza;

9) analizy i obliczenia scenariuszy klimatycznych zgodnie z IPCC, z wykorzystaniem modelowania numerycznego.

Drukuj