Zakład Akustyki Środowiska

zajmuje się rozwojem systemów i monitorowania stanu akustycznego środowiska zgodnie z zapisami przepisów krajowych i unijnych oraz zapewnieniem merytorycznego wsparcia w tym zakresie dla organów administracji państwowej i samorządowej, w tym w szczególności do zadań Zakładu należy:

1)      przygotowanie i wdrożenie systemu sprawowania przez Instytut nadzoru nad jakością i prawidłowością realizacji map akustycznych oraz wynikających z nich – programów ochrony środowiska przed hałasem, zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE;

2)      ocena poziomów zagrożeń i uciążliwości związanych z hałasem, w tym ocena wpływu na warunki życia ludzi;

3)      opracowywanie materiałów metodycznych (w tym wytycznych, zaleceń, wskazówek) dla ochrony przed hałasem oraz tworzenia i zagospodarowywania obszarów cichych w miastach;

4)      prognozowanie i ocena zagrożenia hałasem w środowisku;

5)      opracowywanie, rozwój, kontrola i wdrażanie zunifikowanych metodyk i technik pomiarowych hałasu w środowisku dla służb kontroli środowiska;

6)      merytoryczna obsługa systemów gromadzenia danych dotyczących ochrony przed hałasem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;

7)      opracowywanie i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem z uwzględnieniem elementów analizy C/B (cost/benefit);

8)      rozwiązywanie problemów związanych z zagadnieniami akustycznymi w analizach porealizacyjnych, raportach oddziaływania na środowisko i przeglądach ekologicznych;

9)      wdrażanie i utrzymywanie systemów zapewnienia jakości w zakresie badań oraz ich dokumentowanie zgodnie z ustalonymi procedurami, w tym organizacja międzylaboratoryjnych badań hałasu;

10)  zapewnienie wsparcia eksperckiego w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych w tym w ramach sieci EIONET;

11)  zapewnienie merytorycznego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z hałasem.

Drukuj