Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju prowadzi badania oraz zapewnia naukowe i techniczne wsparcie dla krajowych strategii w odniesieniu do zobowiązań międzynarodowych oraz uwarunkowań krajowych w zakresie zmian klimatu,  ocen środowiskowych, krajobrazu, ochrony przyrody, weryfikacji technologii środowiskowych i monitoringu w gospodarce odpadami.

Zakład Zmian Klimatu prowadzi prace badawczo – rozwojowe wspierające działania Rządu w  zakresie krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      Prowadzenie współpracy międzynarodowej oraz prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

2)      Sporządzanie opinii, ekspertyz, biuletynów i raportów związanych z działalnością IPCC;

3)      Inicjowanie i formułowanie programów badań naukowych, ekonomicznych i społecznych związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływaniem na gospodarkę oraz nad strategiami ograniczenia tego wpływu;

4)      Prowadzenie badań nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko, działalność gospodarczą i społeczną  oraz ocena kosztów działań adaptacyjnych  i analiza ryzyka klimatycznego;

5)      Ocena wdrażania polityk i działań redukujących emisje gazów cieplarnianych;

6)      Analiza obecnych i przyszłych warunków klimatycznych Polski w oparciu o scenariusze klimatyczne;

7)      Popularyzacja wiedzy o zmianach klimatu, ich skutkach i jego ochronie, w tym m.in. prowadzenie szkoleń z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast i gmin wiejskich;

8)      Opracowanie programów adaptacji gospodarki  do zmian klimatu, w tym konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań;

9)      Przygotowanie projektów  strategii adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym i lokalnym;

10)  Monitoring i ocena  wpływu zmian klimatu  na gospodarkę  oraz wdrażanie działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym;

11)  Sporządzanie Raportów dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań Protokołu z Kioto.

 

Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych zajmuje się badaniami w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony krajobrazu, środowiskowych uwarunkowań planowania przestrzennego i polityk sektorowych, pokrywy glebowej, środowiska gruntowo-wodnego, regionalizacji fizycznogeograficznej Polski, GIS w ocenach i analizach środowiskowych i krajobrazowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1) sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko, planów i programów oraz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko oraz wykonywanie koreferatów do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko;

2) przygotowywanie opracowań ekofizjograficznych oraz projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub dokumentów o podobnym charakterze, które określi ustawa dotycząca planowania i zagospodarowania przestrzennego);

3) przygotowywanie projektów dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu;

4) wykonywanie audytów krajobrazowych;

5) sporządzanie planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;

6) wykonywanie inwentaryzacji i opinii przyrodniczych oraz sozologicznych;

7) wykonywanie przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych oraz raportów o stanie środowiska;

8) opracowywanie bazy danych środowiskowych;

9) wykonywanie analiz GIS i opracowań kartograficznych;

11) opiniowanie technologii i produktów w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowisk

 

Zakład Ochrony Przyrody zapewnia merytoryczne wsparcie krajowej polityki, w tym działań administracji publicznej, w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu. Główne obszary i problemy badawcze Zakładu odpowiadają potrzebom i priorytetom Polski, związanym z wdrażaniem zarówno zobowiązań wynikających z międzynarodowych programów i konwencji w zakresie ochrony przyrody, jak i krajowych zadań, zapisanych w dokumentach dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. W szczególności do zadań zakładu należy prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej obejmującej następujące obszary:

1)      studia przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego z uwzględnieniem zmian klimatu;

2)      ochrona różnorodności biologicznej, rozwój sieci Natura 2000 oraz zasady użytkowania obszarów chronionych w Polsce;

3)      inwentaryzacja, waloryzacja zasobów przyrody oraz monitoring środowiska przyrodniczego, w tym monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000;

4)      ocena i waloryzacja świadczeń ekosystemowych oraz kapitału przyrodniczego;

5)      zagospodarowanie i ochrona terenów dolin rzecznych – przeciwdziałanie skutkom zjawisk klimatycznych;

6)      zagospodarowanie turystyczne terenów chronionych, w tym ocena przydatności tych terenów do wprowadzania różnych form turystyki;

7)      współpraca z Ministrem Środowiska w zakresie realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski, wynikających z podpisanych i ratyfikowanych porozumień i konwencji przyrodniczych (np. CBD, CMS, Ramsar);

8)      oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze;

9)      prowadzenie badań w zakresie wskaźnikowej roli populacji ptaków w monitoringu zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym;

10)  tworzenie baz danych w zakresie ochrony przyrody;

11)  edukacja ekologiczna.

 

Zakład Weryfikacji Technologii prowadzi prace w zakresie wspierania innowacyjnych technologii środowiskowych, niezbędnych do dostarczenia najwyższej jakości usług w zakresie weryfikacji technologii środowiskowych w programie EU ETV oraz wg.  normy ISO14034:2016, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      Wykonywanie ocen kwalifikowalności technologii do weryfikacji;

2)      Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz wykonywanie weryfikacji technologii   środowiskowych ETV;

3)      Doradztwo techniczne związane z procedurami ETV;

4)      Doradztwo związane z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego do weryfikacji ETV;

5)      Ocena zgodności jednostek badawczych z wymaganiami jakości ETV;

6)      Promocja ETV wśród odbiorców oraz producentów technologii środowiskowych;

7)      Wykonanie weryfikacji technologii środowiskowych w ramach międzynarodowej normy ISO 14034:2016;

8)      Wykonywanie ocen innowacyjności środowiskowych oraz możliwości rynkowych szerokiej gamy technologii środowiskowych;

9)      Wsparcie technologii środowiskowych w wejściu na nowe rynki.

 

Zakład Monitoringu i prognozowania w gospodarce odpadami zajmuje się prognozowaniem oraz monitorowaniem procesów gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, w tym w szczególności do zadań zakładu należy;

1)      Prowadzenie prac badawczych i analiz w zakresie ocen gospodarki odpadami, zapobieganiu powstawania odpadów oraz prognozowanie tych zjawisk dla potrzeb strategii zrównoważonego rozwoju;

2)      Opracowywanie materiałów metodycznych, wytycznych, zaleceń, wskazówek dotyczących monitoringu i oceny gospodarki odpadami, w tym zapobiegania powstawania odpadów;

3)      Przygotowywanie koncepcji, zasad, założeń do tworzenia i reorganizacji systemów monitoringu gospodarki odpadami (zakładowych, lokalnych, regionalnych, ogólnokrajowych);

4)      Opracowywanie założeń i specyfikacji do tworzenia baz danych w zakresie gospodarki odpadami;

5)      Wsparcie merytoryczne i techniczne na etapie tworzenia oraz obsługi  informatycznych systemów gromadzenia i przetwarzania danych obejmujących gospodarkę odpadami i zapobiegania powstawania odpadów, na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;

6)      Prace na rzecz usprawnienia systemu monitorowania zapobiegania powstawania odpadów w Polsce;

7)      Opracowywanie strategii zagospodarowywania odpadów jako źródła surowców i energii odnawialnej;

8)      Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju na terenach zdegradowanych oraz na obszarach chronionych;

9)      Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie opracowywania raportów i informacji dotyczących  gospodarki odpadami i działań naprawczych w Polsce;

10)   Prace na rzecz monitoringu i ocen gospodarki odpadami i zapobiegania powstawania odpadów (Europejska Agencja Środowiska, Komisja Europejska, OECD) – w tym realizacja zadań wspierających działania administracji publicznej;

11)  Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami, systemów monitoringu marnotrawstwa żywności oraz obszarów związanych z tymi zagadnieniami.

12)   Opiniowanie strategii, programów, projektów regionalnych i lokalnych pod kątem gospodarki odpadami  w zakresie zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju;

13)   Tworzenie programów promocji i kształtowania wizerunku gospodarki odpadami w oparciu o odpowiedzialność społeczną biznesu;

14)   Nawiązywanie partnerstwa międzysektorowego na rzecz realizacji projektów racjonalizacji gospodarki odpadami w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju;

15)   Prowadzenie szkoleń, konsultacji, doradztwa w sprawach wynikających z zakresu działania zakładu.

 

 

Zakład Strategii Środowiskowych zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami działań służących realizacji globalnych, długofalowych celów w dziedzinie środowiska,
z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i z wykorzystaniem doświadczeń międzynarodowych, w tym w szczególności do zadań zakładu należy:

1)      Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie:

 1. a) kształtowania naukowych podstaw polityki i strategii ochrony środowiska oraz techniczno-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych uwarunkowań ich realizacji;
 2. b) zasad i metodologii planowania i zarządzania w ochronie środowiska;
 3. c) systemów i instrumentów ekonomicznej stymulacji gospodarki, mających na celu poprawę jakości środowiska i zarządzania środowiskowego;
 4. d) analizowania stanu i prognozowania zmian zanieczyszczenia środowiska;
 5. e) ocen zagrożeń dla środowiska i strat powodowanych jego zanieczyszczeniem;
 6. f) efektywności i skuteczności regulacji prawnych i mechanizmów ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska;
 7. g) zasad i metodologii doskonalenia istniejących i wprowadzania nowych standardów i procedur na rzecz poprawy jakości środowiska.

2)      Badania i prace w zakresie wielostronnych umów ekologicznych odnośnie::

 1. a) podejścia do współpracy z UE, EKG i UNEP w zakresie poprawy jakości środowiska;
 2. a) negocjacji nowych porozumień międzynarodowych w obszarze środowiska;
 3. b) uwarunkowań krajowych wdrażania postanowień konwencji środowiskowych.

3)      Opracowywanie ekspertyz i opinii w obszarach zainteresowania Zakładu wymienionych powyżej, a także w zakresie:

 1. a) zagrożeń powodowanych degradacją środowiska, w tym wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi i komfort ich życia;
 2. b) nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w tym ocen ryzyka związanych z transportem substancji niebezpiecznych i wyznaczania poziomów zagrożeń wód awariami przemysłowymi.