Oferta zakładu zmian klimatu

Celem Zakładu jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i ekspertyz wspierających dzialania Rzadu w  zakresie krajowej i miedzynarodwej polityki klimatycznej

 • Prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
 • Opinie, ekspertyzy, biuletyny i raporty wynikające z działalności IPCC, w tym także  współpraca z ekspertami krajowymi, udział w opracowywaniu i opiniowaniu raportów,
 • Inicjowanie i formułowanie programów badań naukowych, ekonomicznych i społecznych związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływaniem na gospodarkę oraz nad strategiami ograniczenia tego wpływu
 • Badania nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko, działalność gospodarczą i społeczną oraz ocena kosztów działań adaptacyjnych  i analiza ryzyka klimatycznego
 • Ocena wdrażania polityk i działań redukujących emisje gazów cieplarnianych
 • Analiza obecnych i przyszłych warunków klimatycznych Polski w oparciu o scenariusze klimatyczne
 • Popularyzacja wiedzy o zmianach klimatu, ich skutkach i jego ochronie. Prowadzenie szkoleń z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast i gmin wiejskich
 • Opracowanie programów adaptacji gospodarki do zmian klimatu, w tym konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań. Przygotowanie projektów  strategii adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym i lokalnym
 • Monitoring i ocena wpływu zmian klimatu  na gospodarkę  oraz wdrażania działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym
 • Opracowanie projektów wstępnych  Raportów Rządowych dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
 • Raporty dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań Protokołu z Kioto

Wybrane prace

 • Obsługa zadań wynikających z ratyfikowanych bądź podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską wielostronnych umów międzynarodowych oraz członkostwa w agendach i instytucjach powołanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony środowiska.
 • Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 (Adres dokumentu: http://ios.edu.pl/klimada/Adaptacja2070.pdf )
 • The Seventh National Communication and the First Biennial Report to the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Adresdokumentu: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/pol_nc6.pdf )
 • The Third Biennial Report To The Conference Of The Parties Of The United Nations Framework Convention On Climate Change http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_
 • Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu – stadium przypadku (http://www.ineko.net.pl/Wrazliwosc-miasta-Kalisza-na-zmiany-klimatu-studium-przypadku,64826,0,1.html)
 • Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050. Projekt LCAgri
 • Analiza i ocena struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w aspekcie warunkow klimatycznych oraz planistycznych możliwości jej adaptacji do zmian klimatu
 • Badania nad metodami ceny kosztów skutkow nadzwyczajnych zjawisk klimatycznych

Pracownicy

 • prof. dr hab. Maciej Sadowski
 • mgr Anna Romańczak
 • mgr inż. Ewelina Siwiec
 • mgr Magdalena Dynakowska

Kontakt
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 502; (22) 37 50 570
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bc@ios.gov.pl

 

Drukuj