Oferta Zakładu Ochrony Przyrody

 1. Ochrona różnorodności biologicznej:
 • inwentaryzacje i waloryzacje zasobów przyrodniczych
 • analizy stanu środowiska przyrodniczego na podstawie wskaźników różnorodności biologicznej i krajobrazowej
 • opracowanie kryteriów oceny zagrożeń walorów i zasobów przyrodniczych w procedurach ocen oddziaływania na środowisko
 • opracowanie wytycznych do sporządzania planów ochrony gatunków ginących i zagrożonych
 • przygotowywanie materiałów wspierających realizację międzynarodowych zobowiązań, wynikających z podpisanych przez Polskę konwencji i porozumień w zakresie ochrony przyrody
 1. Prace badawczo rozwojowe w zakresie sieci obszarów chronionych w Polsce oraz ich użytkowania:
 • waloryzacja przyrodnicza obszarów chronionych
 • analiza wartości usług ekosystemowych
 • sporządzanie planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody, a także planów zadań ochronnych dla  obszarów Natura 2000
 • monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000
 1. Zarządzanie obszarami chronionymi:
 • współpraca z interesariuszami
 • metody łagodzenia konfliktów na styku społeczność lokalna – ochrona przyrody
 1. Oceny możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarach chronionych i innych terenach przyrodniczo cennych:
 • waloryzacja turystyczna obszarów przyrodniczo cennych
 • opracowanie koncepcji i określenie uwarunkowań rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych
 • opracowanie zasad zarządzania turystyką na obszarach chronionych
 1. Tworzenie baz danych w zakresie ochrony przyrody:
 • analizy sieci obszarów chronionych w Polsce pod katem ich walorów przyrodniczych
 • wyszukiwanie informacji o obszarach chronionych i ich wizualizacja (mapy GIS)
 1. Edukacja:
 • działalność wydawnicza popularyzująca ochronę przyrody i różnorodności biologicznej
 • opracowywanie programów oraz organizacja kursów, szkoleń
  i konferencji w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

WYBRANE PRACE

 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018

 1. w  zakresie siedlisk przyrodniczych
 2. Rozwój zachowań proekologicznych społeczeństwa poprzez podnoszenie kompetencji nauczycieli przyrody. Konferencja dla nauczycieli i wydawnictwo: ”Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi
  i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”
 3. Wykonanie opracowań przyrodniczych i planów zadań ochronnych dla 12 obszarów Natura 2000 w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000053 „Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej”
 4. Wycena wartości przyrodniczych ekosystemów Biebrzańskiego Parku Narodowego
 5. Awifauna lęgowa dojrzałych drzewostanów Puszczy Boreckiej i jej zmiany na przełomie XX i XXI wieku
 6. Prowadzenie i uzupełnianie tekstowej i graficznej bazy danych o obszarach chronionych w Polsce
 7. Ocena skuteczności ochrony przyrody w Lasach Państwowych
 8. Dostosowanie strategii zarządzania różnorodnością siedliskową do zmieniających się warunków klimatycznych na obszarach chronionych na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego – w ramach projektu EU INTERREG IV B CENTRAL EUROPE  ‘Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas’ (acronym HABIT-CHANGE, No 2CE168P3)
 9. Monografie obszarów chronionych w Polsce (Wydawnictwa  IOŚ-PIB Warszawa):
 • Obszary chronione w Polsce
 • Parki krajobrazowe w Polsce
 • Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej
 • Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej
 • Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej
 • Parki narodowe w Polsce
 • Obszary Natura 2000 w Polsce (tom I, II,III)

Drukuj