Oferta Zakładu Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych zajmuje się badaniami interakcji środowiska przyrodniczego i działalności człowieka – wpływem człowieka na środowisko oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi działalności człowieka. Zakład tworzy interdyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko. Prowadzi analizy i badania środowiska na potrzeby planowania przestrzennego i strategii sektorowych oraz ocenia skutki planów i programów dla środowiska. Prowadzi prace w dziedzinie nauk o Ziemi (gleboznawstwo, geologia, regionalizacja fizycznogeograficzna Polski, krajobraz), nauk społecznych (społeczne aspekty ochrony środowiska) oraz opracowuje metody ocen oddziaływania. Wykorzystuje GIS w ocenach środowiskowych i krajobrazowych.

Zakład prowadzi działalność konsultingową w ramach której:

  • sporządza prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, wykonuje koreferaty do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko,
  • wykonuje projekty dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
  • wykonuje opracowania ekofizjograficzne,
  • wykonuje audyty krajobrazowe,
  • sporządza plany ochrony oraz plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
  • wykonuje inwentaryzacje i opinie przyrodnicze i sozologiczne,
  • wykonuje przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne, raporty o stanie środowiska,
  • opracowuje bazy danych środowiskowych, wykonuje analizy GIS i opracowania kartograficzne,
  • prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i adaptacji do zmian klimatu,
  • opiniuje technologie i produkty w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowiska.

Zespół Zakładu Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

mgr Małgorzata Hajto – kierownik Zakładu

dr Jan Borzyszkowski

dr Agnieszka Kuśmierz

mgr inż. Małgorzata Bidłasik

mgr inż. Izabela Grzegorczyk

Zapraszamy do współpracy bm@ios.edu.pl

Drukuj