Zakład Technologii Ścieków

Zakład Technologii Ścieków – zakład zamiejscowy we Wrocławiu realizuje prace studialne, badawczo-rozwojowe i projektowe w obszarze technologii i rozwiązań technicznych dla gospodarki wodno-ściekowej, osadowej miast i przemysłu, a także w obszarze systemów ochrony wód, jak również świadczy specjalistyczne usługi w powyższym zakresie, w tym w szczególności do zadań ośrodka należy:

1)      Prowadzenie badania modelowych biologicznych, chemicznych lub fizycznych procesów jednostkowych, pod kątem ich zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej;

2)      Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów dla przemysłu lub gospodarki komunalnej, w tym także adaptacja dostępnych rozwiązań pod kątem bieżących priorytetów w gospodarce wodno-ściekowej kraju lub w regionach;

3)      Opracowywanie i wdrażanie skojarzonych technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;

4)      Wykonywanie projektów procesowych i koncepcji technicznych dla potrzeb budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym także dla potrzeb budowy lub modernizacji systemów przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych;

5)      Wykonywanie ekspertyz technicznych instalacji oczyszczania ścieków, instalacji przeróbki osadów lub systemów gospodarki wodno-ściekowej dla przemysłu i jednostek komunalnych;

6)      Doradztwo techniczne (koreferaty, opinie i oceny dokumentacji) dla potrzeb realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej w fazie: przetargu, projektowania, wykonawstwa, rozruchu lub dokumentacji efektu ekologicznego;

7)      Planowanie strategiczne i programowanie ochrony zasobów wodnych w zlewniach i na obszarach wydzielonych, w tym badania, ocena, modelowanie i prognoza jakości wód powierzchniowych;

8)      Ocena aspektów wodno-gospodarczych i środowiskowych gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych;

9)      Opracowywanie systemów bazodanowych infrastruktury ochrony wód, m.in. dla potrzeb zarządzania gospodarką wodną;

10)   Kompleksowa realizacja rozruchów oczyszczalni ścieków, w tym także węzłów przeróbki osadów wraz z gospodarką biogazem, a także zakładów uzdatniania wody;

11)  Świadczenie specjalistycznych usług badawczych dla gospodarki wodno-ściekowej, m.in.

  1. a) pomiary zdolność natleniania systemów aeracji,
  2. b) badania parametrów osadu czynnego,
  3. c) ocena efektywność usuwania zanieczyszczeń,
  4. d) ocena efektywności energetycznej procesów i instalacji,
  5. e) pomiary innych parametrów technologicznych i jakościowych.

12)  Świadczenie laboratoryjnych usług w zakresie analityki fizyczno-chemicznej wód, ścieków, osadów, odpadów i gleb w szerokim zakresie wskaźników;

13)  Tworzenie dokumentacji eksploatacyjnych (m.in. instrukcje, wytyczne) oraz formalno-prawnych (operaty wodnoprawne, oceny oddziaływania na środowisko) dla zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk i zakładów przeróbki odpadów;

14)  Szkolenie personelu oczyszczalni ścieków i zakładów uzdatniania wody, w tym kursy dla operatorów i kadry kierowniczej oczyszczalni ścieków.