OFERTA BADAWCZA

Badania biologiczne nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

 

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB wykonuje badania biologiczne niezbędne do wydania opinii o wpływie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119 poz.765).

Zakres wymaganych badań obejmuje wskaźniki mikrobiologiczne (obecność bakterii z rodzaju Salmonella liczbę bakterii z rodzaju Enterobacteriaceae) oraz parazytologiczne (obecność żywych jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris, Toxocara).

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
dr inż. Radosław Kalinowski
Zakład Ekotoksykologii
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel./fax: (+4822) 37-50-635
radoslaw.kalinowski@ios.edu.pl

 

Badania fizyko-chemiczne

Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab wykonuje badania fizyko-chemiczne próbek środowiskowych z uwzględnieniem:
– gleb;
– gruntów;
– roślin;
– wód;
– ścieków;
– opadów atmosferycznych;
– pyłu zawieszonego;
– osadów ściekowych;
– innych.

CentLab posiada bogatą ofertę badań akredytowanych i nieakredytowanych, z którą można zapoznać się na stronie centlab.pl w zakładce Oferta.
Od 2001 roku CentLab posiada akredytacje PCA o nr AB 336 . Wszystkie badania, nawet te poza zakresem akredytacji, objęte są wymaganiami dotyczącymi spójności pomiarowej dla laboratoriów badawczych oraz wytycznymi dotyczącymi kontroli wskazań wyników analitycznych.
Nasz Zespół składa się ze specjalistów z wieloletnim doświadczeniem – dlatego zachęcamy do kontaktu w sprawie nieoczywistych i niebanalnych analiz – lubimy wyzwania.
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:

Ewa Żyfka-Zagrodzińska
Mirosław Cimoch
Centralne Laboratorium Analiz Środowiskowych – CentLab
Ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
Tel.: 22 375 05 30
e-mail: centlab@ios.edu.pl

 

Badania ekotoksykologiczne

Drukuj

Zakład Ekotoksykologii IOŚ-PIB jest certyfikowaną w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jednostką badawczą wykonującą badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych. Badania testowe wykonujemy w oparciu o wytyczne OECD i ISO. Wychodząc na przeciw wymaganiom Klientów możemy przeprowadzić badania także w oparciu o inne krajowe i międzynarodowe metodyki, a także własne procedury.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt:
dr inż. Radosław Kalinowski
Zakład Ekotoksykologii
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel./fax: (+4822) 37-50-635
radoslaw.kalinowski@ios.edu.pl

Ocena jakości, stanu i zagrożeń środowiska

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje:

 • opracowywanie raportów bazowych oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wynikających z wdrożenia Dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych,
 • dobór najlepszej techniki i technologii rekultywacji gleb/gruntów zdegradowanych,

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

 

Drukuj

Gospodarka odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach, której wykonuje:

 • opracowania koncepcji przyrodniczego unieszkodliwiania odpadów,
 • ekspertyzy w zakresie klasyfikacji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • projektowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi,
 • oceny rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami z punktu widzenia oddziaływania na środowisko,
 • projektowanie rozwiązań odpadooszczędnych w przemyśle wytwarzającym dobra konsumpcyjne.

 

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

 

Nawozy i środki poprawiające właściwości gleby

Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka IOŚ-PIB wydaje opinie o wpływie nawozu/ środka poprawiającego właściwości gleby na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.06.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 119,poz.765) w oparciu o następujące dokumenty:

 • sprawozdania z badań:

o fizykochemicznych (Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, N, P205, KZO, suchej masy),

o mikrobiologicznych i parazytologicznych (żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp. i Toxocara sp., obecność bakterii z rodzaju Salmonella i Enterobacteriaceae)

 • opinie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie spełniania wymagań jakościowych, a także dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń, oraz przydatności ocenianego nawozu do nawożenia upraw polowych lub rekultywacji gleb,
 • opinię Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie ludzi,
 • opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie oddziaływania nawozu lub środka wspomagającego uprawę roślin na zdrowie zwierząt,
 • opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w zakresie spełniania przez nawóz wymagań weterynaryjnych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/20009 z 21 października 2009 r. określających przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • deklarację producenta/ importera nawozu/ środka wspomagającego uprawę roślin (w związku z ubieganiem się o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu),
 • informację o surowcach i technologii produkcji nawozu spełniającą podstawową pozycję w dokumentacji producenta nawozu,
 • instrukcję stosowania nawozu w procesie nawożenia.
  W przypadku, gdy nawóz/ środek wspomagający uprawę roślin w instrukcji stosowania ma zapis o stosowaniu do upraw warzywnych, czy do nawożenia sadów owocowych dokumentacja nawozu winna zawierać również:
 • opinię Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w zakresie przydatności nawozu do nawożenia roślin warzywnych i uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach.

W przypadku, gdy nawóz/ środek wspomagający uprawę roślin w instrukcji stosowania   ma zapis o stosowaniu w lasach dokumentacja nawozu/ środka winna zawierać również:

 • opinię Instytutu Badawczego Leśnictwa.

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

Środki ochrony roślin

Zakład Chemii Środowiska i Oceny RyzykaIOŚ-PIB jest certyfikowaną jednostką upoważnioną przez MRiRW do wykonywania:

 1. oceny dokumentacji środków ochrony roślin (dRR) przed dopuszczeniem ich do obrotu w zakresie wszystkich wymaganych sekcji:
  • tożsamości, właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym substancji czynnej,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na kręgowce, w przypadku gdy środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt,
  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikające z jego pozostałości w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
  • losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku,
  • oddziaływania środka ochrony roślin w zakresie ekotoksykologii,
  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne,
  • istotności toksykologicznej metabolitów.
 2. opinii w zakresie rozszerzenia zakresu stosowania środków ochrony roślin o uprawy małoobszarowe,
 3. opracowywania raportów uzupełniających w zakresie wzajemnego uznania,
 4. sporządzania i weryfikacji klasyfikacji pod względem środowiskowym, zgodnie
  z rozporządzeniem CLP,
 5. opracowywanie monografii (DAR) dla substancji czynnych środków ochrony roślin
 6. obliczanie przewidywanych stężeń środowiskowych (PEC) w glebie, w wodach powierzchniowych i podziemnych

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH EKSPERTÓW

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. zw. IOŚ-PIB
Zakład Chemii Środowiska i Oceny Ryzyka
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Krucza 5/11 D
00-548 Warszawa
+48 22 37 50 503
barbara.gworek@ios.edu.pl

 

Oferta Zakładu Ochrony Przyrody

Celem Zakładu jest prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i ekspertyz wspierających dzialania Rzadu w  zakresie krajowej i miedzynarodwej polityki klimatycznej

 • Prowadzenie badań na rzecz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
 • Opinie, ekspertyzy, biuletyny i raporty wynikające z działalności IPCC, w tym także  współpraca z ekspertami krajowymi, udział w opracowywaniu i opiniowaniu raportów,
 • Inicjowanie i formułowanie programów badań naukowych, ekonomicznych i społecznych związanych ze zmianami klimatu, ich oddziaływaniem na gospodarkę oraz nad strategiami ograniczenia tego wpływu
 • Badania nad zmianami klimatu i ich wpływem na środowisko, działalność gospodarczą i społeczną oraz ocena kosztów działań adaptacyjnych  i analiza ryzyka klimatycznego
 • Ocena wdrażania polityk i działań redukujących emisje gazów cieplarnianych
 • Analiza obecnych i przyszłych warunków klimatycznych Polski w oparciu o scenariusze klimatyczne
 • Popularyzacja wiedzy o zmianach klimatu, ich skutkach i jego ochronie. Prowadzenie szkoleń z zakresu adaptacji do zmian klimatu dla miast i gmin wiejskich
 • Opracowanie programów adaptacji gospodarki do zmian klimatu, w tym konsultacje i doradztwo w zakresie możliwych do podjęcia działań. Przygotowanie projektów  strategii adaptacji do zmian klimatu na poziomie krajowym i lokalnym
 • Monitoring i ocena wpływu zmian klimatu  na gospodarkę  oraz wdrażania działań adaptacyjnych na poziomie krajowym i lokalnym
 • Opracowanie projektów wstępnych  Raportów Rządowych dla Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
 • Raporty dla wykazania postępu w wypełnianiu przez Polskę zobowiązań Protokołu z Kioto

Wybrane prace

 • Obsługa zadań wynikających z ratyfikowanych bądź podpisanych przez Rzeczpospolitą Polską wielostronnych umów międzynarodowych oraz członkostwa w agendach i instytucjach powołanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony środowiska.
 • Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 (Adres dokumentu: http://ios.edu.pl/klimada/Adaptacja2070.pdf )
 • The Seventh National Communication and the First Biennial Report to the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Adresdokumentu: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/application/pdf/pol_nc6.pdf )
 • The Third Biennial Report To The Conference Of The Parties Of The United Nations Framework Convention On Climate Change http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_natcom/submitted_
 • Wrażliwość miasta Kalisza na zmiany klimatu – stadium przypadku (http://www.ineko.net.pl/Wrazliwosc-miasta-Kalisza-na-zmiany-klimatu-studium-przypadku,64826,0,1.html)
 • Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030 i 2050. Projekt LCAgri
 • Analiza i ocena struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w aspekcie warunkow klimatycznych oraz planistycznych możliwości jej adaptacji do zmian klimatu
 • Badania nad metodami ceny kosztów skutkow nadzwyczajnych zjawisk klimatycznych

Pracownicy

 • prof. dr hab. Maciej Sadowski
 • mgr Anna Romańczak
 • mgr inż. Ewelina Siwiec
 • mgr Magdalena Dynakowska

Kontakt
00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11d
tel.: (22) 37 50 502; (22) 37 50 570
fax: (22) 37 50 501
e-mail: bc@ios.gov.pl

Oferta Zakładu Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

Zakład Krajobrazu i Ocen Środowiskowych zajmuje się badaniami interakcji środowiska przyrodniczego i działalności człowieka – wpływem człowieka na środowisko oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi działalności człowieka. Zakład tworzy interdyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko. Prowadzi analizy i badania środowiska na potrzeby planowania przestrzennego i strategii sektorowych oraz ocenia skutki planów i programów dla środowiska. Prowadzi prace w dziedzinie nauk o Ziemi (gleboznawstwo, geologia, regionalizacja fizycznogeograficzna Polski, krajobraz), nauk społecznych (społeczne aspekty ochrony środowiska) oraz opracowuje metody ocen oddziaływania. Wykorzystuje GIS w ocenach środowiskowych i krajobrazowych.

Zakład prowadzi działalność konsultingową w ramach której:

 • sporządza prognozy oddziaływania na środowisko planów i programów oraz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, wykonuje koreferaty do prognoz i raportów o oddziaływaniu na środowisko,
 • wykonuje projekty dokumentów strategicznych, w tym w zakresie adaptacji do zmian klimatu,
 • wykonuje opracowania ekofizjograficzne,
 • wykonuje audyty krajobrazowe,
 • sporządza plany ochrony oraz plany zadań ochronnych dla obszarów chronionych,
 • wykonuje inwentaryzacje i opinie przyrodnicze i sozologiczne,
 • wykonuje przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne, raporty o stanie środowiska,
 • opracowuje bazy danych środowiskowych, wykonuje analizy GIS i opracowania kartograficzne,
 • prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i adaptacji do zmian klimatu,
 • opiniuje technologie i produkty w zakresie oddziaływania na środowisko i korzyści dla środowiska.

Zespół Zakładu Krajobrazu i Ocen Środowiskowych

mgr Małgorzata Hajto – kierownik Zakładu

dr Jan Borzyszkowski

dr Agnieszka Kuśmierz

mgr inż. Małgorzata Bidłasik

mgr inż. Izabela Grzegorczyk

Zapraszamy do współpracy bm@ios.edu.pl

 

Oferta Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV), posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzoną certyfikatem nr AK 020 na prowadzenie weryfikacji technologii w gospodarce odpadami oraz technologii energetycznych.

Nasza usługa polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny deklarowanej sprawności technicznej technologii oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu dla konkretnego zastosowania w określonych warunkach eksploatacji.

Wszystkich zainteresowanych programem ETV zapraszamy do kontaktu:

mgr inż. Bartosz Malowaniec

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Kolektorska 4,

01-692 Warszawa

tel.: (22) 37 50 557

tel. kom.: 506 304 777

e-mail: etv@ios.gov.pl lub bartosz.malowaniec@ios.gov.pl

Oferta Zakładu Akustyki Środowiska

 • Tworzenie i współpraca oraz aktualizacja obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
 • Przygotowywanie podstaw metodycznych i merytorycznych do realizowania przez organy służb ochrony środowiska zadań związanych z systemem Państwowego Monitoringu Środowiska –monitoringu hałasu
 • Nadzór merytoryczny nad systemem zbierania i gromadzenia danych o zagrożeniu hałasem dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska w ramach monitoringu hałasu.
 • Tworzenie metodyk pomiarowych dla służb kontroli środowiska oraz wytycznych realizowania map akustycznych miast i programów ochrony środowiska przed hałasem
 • Badania i ocena hałasu w środowisku
 • Oceny klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie udział w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • Tworzenie i wdrażanie koncepcji rozwiązań ochrony przeciwdźwiękowej
 • Projektowanie i nadzory autorskie nad realizacją ekranów akustycznych
 • Prowadzenie dla służb ochrony środowiska w ramach systemu monitoringu środowiska
  – Badań Biegłości Zakresu Akustyki Środowiska
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu akustyki środowiska:
  • kursy podstawowe z zakresu akustyki środowiska,
  • kursy z zakresu mapowania akustycznego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu przemysłowego,
  • kursy z zakresu ograniczania hałasu komunikacyjnego,
  • kursy z zakresu szkolenia zespołów pomiarowych.
Certyfikat Akredytacji nr AB 338 w zakresie badań
Szczegółowe informacje o zakresie akredytacji znajdziecie Państwo na stronie PCA (link http://www.pca.gov.pl/) lub bezpośrednio pod linkiem  http://ios.edu.pl/pol/pliki/certyfikaty/Zakres338.pdf:
W ramach prac Akredytowanego Laboratorium Badawczego wykonywane są badania według następujących procedur: 
hałas komunikacyjny:
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych. Dokument odniesienia: Załącznik nr 3 (referencyjna metodyka wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, oraz kryteria lokalizacji punktów pomiarowych) do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140, poz. 824) (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1697 ) z wyłączeniem punktu H;
hałas ze źródeł stacjonarnych:
 • Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Dokument odniesienia: Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542);

hałas impulsowy charakteryzowany przez równoważny poziom dźwięku

 • Środowisko ogólne – hałas impulsowy pochodzący od instalacji i urządzeń. Dokument odniesienia: Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542);
poziom mocy akustycznej (maszyn i urządzeń)
 • Maszyny i urządzenia- hałas. Dokument odniesienia: PN-ISO 3746:2011 Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego — Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk;
skuteczność ekranu akustycznego w warunkach rzeczywistych
 • Środowisko ogólne − ekrany akustyczne „in situ”. Dokument odniesienia: PN-ISO 10847:2002 Akustyka. Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów;

Wybrane prace

 • Ocena stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem metodycznym nad systemem monitoringu hałasu,
 • Wytyczne do projektowania rozwiązań minimalizujących oddziaływanie akustyczne linii kolejowych,
 • Przeniesienie danych monitoringu hałasu do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • Ekspertyza analityczna – weryfikacja i przetwarzanie danych dotyczących dróg, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów;

Zakład Akustyki Środowiska wyposażony jest m. in. w:

 • Zestaw ruchomego laboratorium do pomiaru hałasu i wibracji z możliwością wykonywania wielowariantowych pomiarów i analiz z funkcji odległości od źródła i funkcji wysokości,
 • 8 stacji do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych, zdalnie sterowaną poprzez system telefonii cyfrowej, skonstruowaną o wzór użytkowy IOŚ,
 • Precyzyjne mierniki dźwięku typu SVAN 958, 943 i 945 oraz SONOPAN DSA50,
 • Analizatory dźwięku i drgań typ SVAN 955,
 • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
 • Wysoko wyspecjalizowane oprogramowanie do analiz akustycznych i przestrzennych
  CadnaA, CadnaR, SoundPlan, SvanPC ++BA, SvanPC ++EM oraz ArcGIS.

Aparatura wraz z oprogramowaniem pozyskana została w ramach przyznanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Pracownicy

 • Kierownik: mgr. inż. Patrycja Chacińska
 • dr inż. Radosław Kucharski
 • mgr inż. Anna Taras
 • mgr inż. Marek Kraszewski
 • mgr inż. Krystyna Roguska

Kontakt

01-692 Warszawa, ul. Kolektorska 4

tel.: (0-22) 37 50 600 (centrala)

e-mail: bh@ios.gov.pl

OFERTA

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO W śRODOWISKU

Zakład Akustyki Środowiska IOŚ-PIB prowadzi działalność w ramach m. in:

 • tworzeniu i aktualizacji obowiązujących aktów prawnych z zakresu akustyki środowiska
 • ocenach klimatu akustycznego środowiska a także w tym zakresie w realizacji Ocen Oddziaływania na Środowisko, map akustycznych, przeglądów ekologicznych, analiz porealizacyjnych i in.,
 • pomiarach hałasu w środowisku.

W pracach Zakładu wykorzystywana jest wysokospecjalizowana aparatura m. in.:

 • 8 stacji monitoringu hałasu SV 279 PRO przeznaczonych do długookresowych pomiarów akustycznych z uwzględnieniem warunków pogodowych,
 • Analizatory dźwięku i drgań typ SVAN 955,
 • Wielopunktowe systemy pomiaru mocy akustycznej maszyn,
 • Wysoko wyspecjalizowane oprogramowanie do analiz akustycznych i przestrzennych
  CadnaA, CadnaR, SoundPlan, SvanPC ++BA, SvanPC ++EM oraz ArcGIS.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt:

mgr. inż. Patrycja Chacińska

Zakład Akustyki Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy

 1. Kolektorska 4

01-692 Warszawa,

+48 22 37 50 607

e-mail: patrycja.chacinska@ios.gov.pl

 

 

Drukuj