Pracownicy IOŚ-PIB w składzie KKOOŚ

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2019 r., na podstawie Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w skład Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko zostali powołani pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) została utworzona w 1990 r. i jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
KKOOŚ tworzą przedstawiciele środowisk naukowych, instytutów badawczych związanych z ochroną środowiska, a także eksperci z urzędów państwowych oraz organizacji ekologicznych. Aktualnie w składzie KKOOŚ jest 49 członków, będących ekspertami z ponad 15 specjalności.
Zasady i zakres funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).
Do zadań Krajowej Komisji należy między innymi:
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy;
  • monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
  • wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko;
  • współpraca z regionalnymi komisjami do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz regionalnych komisji, a także organizację i tryb działania komisji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

KONKURS LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA ...

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Lider Ochrony Środowiska, organizowan [...]

RAPORT Z RYNKU CO2 ...

Poniżej przedstawiamy najnowszy numer „Raportu z rynku CO2”. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. [...]

IOŚ-PIB stworzy bazę informacji nt. ur ...

Miło nam poinformować, że 31 lipca 2019 r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Fundusz [...]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LII BADAŃ BIE ...

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy był organizatorem LII badań biegłości i po [...]