Pracownicy IOŚ-PIB w składzie KKOOŚ

Informujemy, że z dniem 28 lutego 2019 r., na podstawie Zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w skład Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko zostali powołani pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko
Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (KKOOŚ) została utworzona w 1990 r. i jest organem opiniodawczo-doradczym Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
KKOOŚ tworzą przedstawiciele środowisk naukowych, instytutów badawczych związanych z ochroną środowiska, a także eksperci z urzędów państwowych oraz organizacji ekologicznych. Aktualnie w składzie KKOOŚ jest 49 członków, będących ekspertami z ponad 15 specjalności.
Zasady i zakres funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ).
Do zadań Krajowej Komisji należy między innymi:
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z ustawy;
  • monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
  • wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko;
  • współpraca z regionalnymi komisjami do spraw ocen oddziaływania na środowisko.
Szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz regionalnych komisji, a także organizację i tryb działania komisji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Udostępnij

Facebook
Google plus

Drukuj

Inne proponowane informacje

Raport z rynku CO2 ...

Poniżej przedstawiamy marcowy numer „Raportu z rynku CO2”. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. i [...]

25 lat rozwoju geotermii w Polsce ...

11 kwietnia 2019 r. w Gmachu Sejmu RP została uroczyście otwarta wystawa „25 lat rozwoju geotermii w [...]

Raport ONZ na temat stanu środowiska na ...

„Zdrowa planeta, zdrowi ludzie” – tym hasłem ONZ w swoim najnowszym raporcie wzywa do zintensyfikowa [...]

PROJEKTY FUNDACJI EKOLOGICZNEJ „ZIELON ...

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Pro [...]