Wybrane prace Instytutu

Podstawy polityki ekologicznej

 • Drugi raport dwuletni dla Konferencji Stron konwencji NZ w sprawie zmian klimatu
 • Realizacja zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami (Konwencja Genewska).
 • Zastosowanie metod partycypacyjnych w waluacji usług ekosystemowych
 • Analiza podstaw lokalizacji elektrowni wiatrowych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko
 • Analiza i ocena struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta w aspekcie warunków klimatycznych oraz planistycznych możliwości jej adaptacji do zmian klimatu.

 

Kompleksowe badania środowiska

 • Relacje między C i wybranymi składnikami w różnych gatunkach roślin w aspekcie akumulacji C w glebach ubogich w składniki pokarmowe
 • Biodostępność i stabilność metabolitów pestycydów w wybranych próbkach środowiskowych i biologicznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych połączonych ze spektometrią mas (MS) oraz technika podczerwieni (IR)

 

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem

 • Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2015 r.
 • Dostosowanie systemu gromadzenia i udostępniania danych do wymagań decyzji raportującej Komisji Europejskiej
 • Analiza funkcjonowania zmodernizowanej sieci pomiarów jakości powietrza wzmocnionej zakupami sprzętu w ramach projektu Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych z uwzględnieniem uwarunkowań prawno-organizacyjno-finansowych. Koncepcja dalszej optymalizacji funkcjonowania sieci
 • Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce
 • Analiza trendów zanieczyszczenia powietrza i depozycji w Polsce na podstawie danych pomiarowych i rezultatów obliczeń modelowych.

 

Ochrona przed hałasem i wibracjami

 • Ocena stanu klimatu akustycznego środowiska w skali kraju wraz z nadzorem merytorycznym nad systemem monitoringu hałasu w latach 2015–2017.
 • Przeniesienie danych monitoringu hałasu do systemu informatycznego Ekoinfonet wraz ze wspomaganiem wdrożenia systemu w Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Techniczno-ekonomiczne skutki koncepcji nowelizacji regulacji prawnych w wybranych elementach ochrony środowiska przed hałasem wraz z oszacowaniem kosztów materialnych i niematerialnych zmiany dotychczasowego stanu prawnego

 

Ochrona krajobrazu i żywych zasobów przyrody

 • Wpływ sposobu użytkowania ziemi na awifaunę terenów na obrzeżu Puszczy Boreckiej
 • Prowadzenie i uzupełnianie tekstowej i graficznej bazy danych o obszarach chronionych w Polsce
 • Wykonanie opracowań przyrodniczych i planów zadań ochronnych dla 12 obszarów Natura 2000 w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000053 Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej
 • Przestrzenny podział województwa podkarpackiego na mikroregiony
 • Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na terenie rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku i w jej otoczeniu wraz ze sporządzeniem opracowania wyników inwentaryzacji

 

Ochrona i odnowa biologicznie czynnej powierzchni ziemi

 • Ocena gleb leśnych pod względem możliwości retencjonowania wody
 • Społeczno-gospodarcze i prawne uwarunkowania i efektywność scalania gruntów w Polsce, począwszy od roku 1918. Monografia

 

Ochrona i odnowa wód śródlądowych

 • Opracowanie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
 • Aktualizacja wykazu JCWP i SCWP dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód, części wód
 • Przetworzenie i zweryfikowanie danych Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie monitoringu jezior z lat 2013–2015 wraz z opracowaniem oceny stanu oraz nadzorem merytorycznym. Etap III
 • Wdrożenie obserwacji hydromorfologicznych jezior opartych na metodzie Lake Habitat Survey
 • Biologiczna stabilizacja mikrobiologii wody przeznaczonej do spożycia
 • Alternatywne, w stosunku do zbiorczych systemów kanalizacyjnych, rozwiązania odprowadzania ścieków bytowych i wód opadowych z terenów zurbanizowanych
 • Badania procesowe nad biologiczną denitryfikacją azotanów w ściekach z IMOS, skala wielkolaboratoryjna. Zadanie 2: Przegląd i rekomendacje procedur analitycznych dla azotanów
 • Ekspertyza technologiczna oczyszczalni ścieków w Mirkowie wraz z koncepcją zasadnych działań modernizacyjnych

 

Gospodarowanie w środowisku odpadami i substancjami chemicznymi

 • Pochodne kwasu benzoesowego w środowisku.
 • Związki endokrynnie czynne – źródła uwalniania do środowiska i ocena stanu zanieczyszczenia podstawowych komponentów środowiska (gleba, woda, rośliny)
 • Emisja ftalanów: DBP (ftalanudibutylowego) i DEHP (ftalanu di(2-etyloheksylowego) ze składowisk odpadów komunalnych w Polsce
 • Wpływ przyrodniczego stosowania osadów ściekowych na akumulację związków organicznych (dioksyny, PCB, WWA) i metali ciężkich w środowisku
 • Ocena zawartości wybranych farmaceutyków w osadach ściekowych i oszacowanie ich możliwości włączenia do obiegu biologicznego.
 • Ocena genotoksycznego i cytotoksycznego odziaływania grafenu na wybrane organizmy żywe
 • Ocena techniczno-eksploatacyjna solarnych suszarni osadów ściekowych

 

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami „KOBIZE”

 

 • Raport z rynku CO2
 • Krajowy raport inwentaryzacyjny 2016 w języku angielskim (National Inventory Report 2016).
 • Raport „Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO ZA LATA  2013 – 2014 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Raport  Podstawowy”. Wersja polska.
 • Projekty wspólnych wdrożeń (JI) w Polsce. Stan realizacji i funkcjonowania. Raport 2008-2012.
 • JI projects in Poland. Report 2008-2012. Executive summary.
 • Wykorzystanie CER/ERU w EU ETS – analiza sytuacji w Polsce – część 1,2,3.
 • Mechanizmy rynkowe i pozarynkowe po 2012 roku
 • Joint Implementation projects – possibilities for realization in Poland
 • Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza
 • Zasady monitorowania emisji gazów cieplarnianych z dodatkowych działalności włączonych do EU ETS.
 • Aukcje uprawnień do emisji w EU ETS w okresie 2013 – 2020 zgodnie z dyrektywą 2009/29/WE.
 • Wybrane aspekty wdrażania pakietu energetyczno-klimatycznego (dyrektywa EU ETS i decyzja non-ETS).
 • Możliwości realizacji projektów CDM w Chinach.

Drukuj