Projekty międzynarodowe

URBANREC

New approaches for the valorisation of URBAN bulky waste into high added value RECycled products

Okres realizacji: 01.06.2016 – 30.11.2019

www.urbanrec-project.eu

Celem projektu URBANREC jest wdrożenie ekoinnowacyjnego, zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i wykazanie jego skuteczności w różnych regionach Europy: północnym, śródziemnomorskim, wschodnim i południowo-wschodnim, reprezentowanych przez 3 kraje UE (Hiszpanię, Belgię, Polskę i Turcję).

 

Cele szczegółowe:

 • Optymalizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych (przez stworzenie nowych kanałów informacji i kontaktów z mieszkańcami) oraz ich ponownego użycia (przez stworzenie sieci organizacji społecznych i stowarzyszeń non-profit)
 • Usprawnienie demontażu odpadów wielkogabarytowych takich jak materace, meble tapicerowane, tekstylia, meble ogrodowe, zabawki i ich rozdzielania na frakcje (przez wdrożenie nowych technologii – fragmentacja (cięcie 3D))
 • Wdrożenie technologii wykorzystania uzyskanych materiałów (pianek PU, tekstyliów, tworzyw sztucznych i drewna) – studia przypadków w projekcie
 • Uzyskanie oznakowań ekologicznych dla produktów demonstracyjnych (pianki do materacy, kleje, kompozyty drewno-plastikowe – WPC, metylal, filc igłowy, kompozyty wzmacniane włóknami)
 • Ocena sytuacji w zakresie zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w 4 regionach i zdefiniowanie programów edukacyjnych
 • Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowanie rekomendacji dla nowych przepisów UE dotyczących odpadów wielkogabarytowych

 

Partnerzy

W projekcie uczestniczy 20 organizacji z siedmiu krajów, w tym podmioty administracji publicznej z Hiszpanii, Belgi, Turcji i Polski, 7 MŚP, 2 duże przedsiębiorstwa przemysłowe, 5 instytutów badawczych oraz stowarzyszenie miast i regionów. Koordynatorem jest hiszpańska firma AIMPLAS.

 

Koordynator projektu w IOŚ-PIB:

Anna Bojanowicz-Bablok

e-mail: anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

tel: +48-22-22-375-05-07

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 690103

Wdrożenie modelu certyfikacji mentorów w sektorach eko-przemysłu – EcoMentor

Implementation of the certification model for mentors in the subsector of ecoindustry – EcoMentor

Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.10.2018

Działania projektu EcoMentor koncentrują się na uczeniu się w miejscu pracy w sektorze eko-przemysłu. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie systemu certyfikacji kompetencji mentorów w sektorze eko-przemysłu.

Kompetencje osób zaangażowanych w planowanie i prowadzenie uczenia się w miejscu pracy mają bezpośredni wpływ na jakość kształcenia zawodowego.

Opracowanie programu i treści szkolenia zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle przyczyni się do wspierania ustawicznego doskonalenia zawodowego edukatorów – mentorów – i w ten sposób do rozwoju kompetencji kluczowych osób zaangażowanych w uczenie się w miejscu pracy.

Zaproponowanie rozwiązań ukierunkowanych na uznawanie, walidowanie i certyfikowanie kompetencji mentorów, w tym walidowanie efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia i szkolenia zawodowego a tym samym do wzrostu jakości uczenia się w miejscu pracy w krajach Unii.

Wybór eko-przemysłu, jako sektora pilotażowego dla wdrażania wyników projektu jest celowy i uzasadniony z jednej strony jego strategicznym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju gospodarki europejskiej, a z drugiej doświadczeniem i wiedzą organizacji partnerskich.

Cele szczegółowe projektu:

 • opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla mentorów w sektorze eko-przemysłu
 • opracowanie programu szkoleniowego
 • zaprojektowanie, opracowanie i przetestowanie szkolenia zawodowego łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line
 • wdrożenie i przetestowanie systemu certyfikacji

W trakcie projektu partnerzy będą pracować na następującymi rezultatami:

O1 Standard kompetencji zawodowych dla mentorów w eko-przemyśle

W ramach tego rezultatu opracowany zostanie standard kompetencji zawodowych dla mentorów pracujących w wybranych podsektorach eko-przemysłu.

Przy pracach nad O1 konsorcjum bazować będzie na wypracowanych w ramach projektu CertiMenTu ogólnych kompetencjach mentorskich. Przy opracowywaniu standardu partnerzy skupią się na małych i średnich przedsiębiorstwach z następujących podsektorów: gospodarki odpadami, recyklingu i energii odnawialnej.

 

O2 Program szkolenia dla mentorów w eko-przemyśle

W oparciu o opracowany w O1 standard kompetencji opracowany zostanie program szkolenia zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle. Program szkolenia zostanie podzielony na moduły odnoszące się do zadań zawodowych. Szkolenie to powinno zapewnić uczestnikom uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zadań mentorskich.

 

O3 Kurs zawodowy dla mentorów w eko-przemyśle z elementami blended learning

Celem jest opracowanie kursu zawodowego dla mentorów w eko-przemyśle, łączącego elementy szkolenia klasycznego z elementami on-line (na platformie Moodle). Kurs będzie obejmował: sylabus z planem szkolenia, efekty uczenia się, materiały dla uczestników, materiały instruktażowe dla trenerów oraz narzędzia oceny.

 

O4 System certyfikacji mentorów w eko-przemyśle

Celem jest weryfikacja i adaptacja modelu certyfikacji (CertiMenTu) mentorów do specyfiki eko-przemysłu. Następnie, w oparciu o „Conformity Assessment” (Norma ISO/IEC 17024:2012), opracowane zostaną dokumenty certyfikacyjne. Kandydaci do certyfikacji muszą spełniać wymagania określone w tej normie.

 

O5 Kompendium metodyczne i organizacyjne systemu ECVET dla mentorów w eko-przemyśle

W tym pakiecie zostanie opracowana publikacja, która będzie mogła być wykorzystywana przez mentorów do informowania podopiecznych w trakcie procesu mentoringu o systemie ECVET. W publikacji zawarte będą materiały dotyczące założeń i wdrażania systemu ECVET.

 

O6 Monografia podsumowująca wyniki projektu

W ramach tego pakietu opracowana zostanie monografia, której celem będzie udostępnienie wyników projektu szerokiego grona odbiorów: naukowców i ekspertów VET.

 

Wydarzenia upowszechniające

Podczas trwania projektu odbędzie się kilka warsztatów, mających na celu zwiększenie znaczenia projektu poprzez pomnożenie jego rezultatów oraz zapewnienie trwałości osiągniętych efektów oraz rozpowszechnienie wyników i rezultatów projektu. W szczególności odbędą się cztery Regionalne Warsztaty w krajach partnerów mające promować projekt i zapewnić powielanie i przenoszenia uzyskanych wyników.

Na zakończenie projektu w Warszawie odbędzie się konferencja kończąca projekt. Jej celem będzie upowszechnienie wyników osiągniętych w trakcie projektu pomiędzy zainteresowanymi organizacjami, w tym instytucjami szkolenia i kształcenia zawodowego.

 

Partnerzy

W projekcie uczestniczy 5 partnerów z 4 krajów Unii Europejskiej.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – Koordynator

www.ios.edu.pl

 

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

www.itee.radom.pl

 

SINERGIE

www.sinergie-italia.com

 

International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Limited – ICERMS

www.icerms.com

 

DIMITRA Education & Consulting

www.dimitra.gr

 

Koordynator projektu:

Anna Bojanowicz-Bablok

e-mail: anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

tel: +48-22-22-375-05-07

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

EwasteR

Designing and Testing new management skills for the development of the Waste Electrical and Electronic Equipment Recycling and Re-use System in Europe – EwasteR

Okres realizacji: 01.12.2014 – 30.11.2017

Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowią obecnie najszybciej rosnący strumień odpadów. Każdego dnia znaczna ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych trafia do odpadów – niektóre z nich są zepsute, inne jedynie przestarzałe. Przyczynia się to do narastających problemów środowiskowych, które do tej pory nie przyciągały zainteresowania publicznego.

Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) stanowi specjalistyczną dziedzinę branży odpadami i recyklingu. W związku z wdrożeniem dyrektywy ZSEE, która nałożyła na kraje UE rygorystyczne cele w zakresie osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu oraz z przejściem z telewizji analogowej na cyfrową, co pociągnęło za sobą konieczność wymiany części urządzeń nadawczych i odbiorników, recykling ZSEE stanowi szybko rosnący podsektor gospodarki.

Istnieje potrzeba wzajemnego uznawania kwalifikacji zarządzających i pracowników zatrudnionych w firmach zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia oraz odzyskiem i recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do zarządzania i obsługiwania zaawansowanych instalacji przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, system kwalifikacji i szkoleń zawodowych w zakresie zagospodarowania odpadów SEE jest mocno zróżnicowany w poszczególnych krajach UE i nie jest zgodny z EQF i ECVET.

W ramach projektu EwasteR zostanie opracowany nowy, wysokiej jakości, interdyscyplinarny program szkoleniowy dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, uwzględniający powiązania istniejące między fazą produkcji produktów a fazą zagospodarowania odpadów z nich powstających. Celem jest wspieranie inicjatyw i przedsiębiorczości, a także stworzenie szans zatrudnienia i mobilności.

Stworzenie nowego profilu zawodowego dla osób pracujących w sektorze przyczyni się do rozwoju sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podniesienia świadomości w zakresie korzyści z ponownego użycia i jego wkładu do zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego.

 

Cele projektu:

 • Zidentyfikowanie istniejących obecnie na obszarze UE ścieżek prowadzących do zdobycia kwalifikacji oraz profili zawodowych związanych z sektorem recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; wymiana doświadczeń, praktyk i strategii podnoszenia świadomości wśród osób kluczowych dla branży w zakresie potencjału, jaki może mieć ponowne użycie sprzętu dla tworzenia szans zatrudnienia i generowania zysku.
 • Opracowanie nowej kwalifikacji zawodowej z wykorzystaniem kryteriów UE (ECVET-EQAVET), która umożliwi uzyskanie umiejętności, wiedzy i kompetencji niezbędnych dla pracowników sektora recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; zostanie ona przetestowana w trakcie innowacyjnego, pilotażowego doświadczenia w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (klasyczne szkolenie, otwarta szkoła zarządzania, wirtualna mobilność) i w trakcie uczenia się poprzez pracę (Labs-shadowing).
 • Przygotowanie podręcznika opisującego proces przejrzystego uznawania kwalifikacji i walidowania efektów uczenia się wypracowany podczas doświadczeń pilotażowych, w celu ułatwienia mobilności pracowników, zwiększenia wzajemnego zaufania oraz zwiększenia uznawania kwalifikacji w sektorze na obszarze UE.
 • Stworzenie nowej otwartej przestrzeni internetowej umożliwiającej dzielenie się informacjami, praktykami, badaniami, narzędziami i ekspertyzami dotyczącymi sektora w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 • Przygotowanie pakietu narzędzi i instrumentów kształcenia i szkolenia zawodowego zapewniających uzyskanie umiejętności i kompetencji ułatwiających mobilność uczących się i pracowników w Europie.
 • Pobudzenie branży recyklingu i ponownego użycia odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie w celu zachęcenia pracujących w sektorze do przekształcania prowadzonej działalności gospodarczej z nieformalnej w formalną.

 

Partnerzy

W projekcie uczestniczy 13 partnerów z 4 krajów Unii Europejskiej. Koordynatorem jest ERIFO Ente per la Ricerca e Formazione.

 

Kierownik projektu w IOŚ-PIB:

Anna Bojanowicz-Bablok

e-mail: anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl

tel: +48-22-22-375-05-07

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi – EU-HCWM

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016

www.hcwm.eu

Projekt EU-HCWM ma na celu ustanowienie jednolitego podejścia przy tworzeniu Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych oraz programów szkoleń zawodowych związanych z zarządzaniem odpadami medycznymi w państwach członkowskich UE, poprzez ustanowienie nowych ram kwalifikacji zawodowych w gospodarce odpadami medycznymi oraz uruchomienie platformy e-learningowej.

 

Działania projektu EU-HCWM obejmują:

 • ocenę dostępności kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w krajach UE reprezentowanych przez partnerów projektu,
 • opracowanie jednolitego programu szkolenia zawodowego w zakresie gospodarki odpadami medycznymi w UE,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • przygotowanie platformy e-learningowej w celu dostarczenia programów szkoleniowych,
 • ustanowienie europejskiej sieci zrzeszającej specjalistów w zarządzaniu odpadami medycznymi.

By sprawnie osiągnąć zamierzone w projekcie cele, działania zostały podzielone na pakiety robocze (PR). Pakiety robocze zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić osiągnięcie głównych celów projektu.

PR 1: Zarządzanie projektem

PR 2: Zarządzanie jakością

Zapewnienie odpowiedniej jakości przy realizacji projektu w odniesieniu do celów i oczekiwanych rezultatów zostanie osiągnięte poprzez opracowanie planu jakości i ciągłych działań monitorujących w trakcie trwania projektu. Sprawozdanie dotyczące zarządzania jakością zostanie dołączone do raportu końcowego projektu. W celu zapewnienia terminowego i skutecznego realizowania projektu i osiągnięcia zamierzonych wyników określone zostaną: zestaw mierzalnych wskaźników oraz odpowiadające im wartości docelowe.

PR 3: Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie oceny

Pakiet ten będzie obejmować opracowanie narzędzi, które mają być wykorzystane w ocenie i analizie istniejącego stanu gospodarki odpadami medycznymi, krajowych standardów kompetencji zawodowych, szkoleń zawodowych oraz umiejętności osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w zakładach opieki zdrowotnej. Każdy partner będzie odpowiedzialny za ustanowienie krajowej sieci – gremium doradczego dla realizacji projektu, dzięki której możliwe będzie rozpowszechnienie uzgodnionych końcowych wyników projektu oraz wdrożenie planu działań.

PR 4: Opracowanie krajowych standardów kompetencji zawodowych dla zarządzających gospodarką odpadami medycznymi

Partner 1 Wykona analizę porównawczą otrzymanych wyników z WP3 a następnie sporządzi raport. Przy wykorzystaniu raportów porównawczych jako wytycznych, zostanie stworzony szkic Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych dla menadżerów gospodarki odpadami medycznymi. Szkic taki zostanie rozesłany wśród partnerów w celu uzyskania ich komentarzy i opinii. Ostateczny szkic zostanie ponownie rozesłany wśród partnerów w celu uzyskania komentarzy od interesariuszy będących w sieci projektu.

PR 5: Opracowanie programu kształcenia zawodowego

Każdemu z partnerów, w zależności od zakresu kompetencji i możliwości, zostanie przydzielony do opracowania moduł szkoleniowy. Po przygotowaniu wszystkich modułów ostateczny projekt kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie przekazany wszystkim partnerom w celu przekazania do oceny przez interesariuszy zarejestrowanych w sieci projektu.

PR 6: Ocena

Każdy partner będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie wewnętrznej i zewnętrznej oceny przygotowanych Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych i odpowiadających im pakietów szkoleniowych.

PR 7: Stworzenie platformy e-learningowej

Partner nr 1 jest odpowiedzialny za przygotowanie platformy e-learningowej dla opracowanych w trakcie projektu kwalifikacji dla zarządzających odpadami medycznymi w placówkach opieki zdrowotnej.

PR 8: Rozpowszechnianie wyników projektu

Uruchomienie strony internetowej projektu, forum, blogu oraz ogólnodostępnej sieci na samym początku projektu; wykorzystywanie różnych metod rozpowszechniania projektu, takich jak: warsztaty, broszury, artykuły prasowe, biuletyny, prezentacje.

PR 9: Opracowanie planu działania wykorzystania wyników projektu

W ramach tego pakietu przewidziane jest przygotowanie podręcznika komunikacji i rozpowszechniania wyników projektu.

WP 10: Plan wdrożenia oraz rozwój sieci

Pakiet ten obejmuje przygotowanie oraz realizację planu wdrażania. Plan będzie zawierać zaproponowane metody współdziałania pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi UE w celu ujednolicenia metodyki szkoleń zawodowych oraz kształcenia we wszystkich krajach członkowskich, poprzez wykorzystanie uzgodnionych ram. Na tym etapie rozbudowywana i aktualizowana będzie sieć projektu.

 

Partnerzy

W projekcie uczestniczy 12 partnerów z 11 krajów Unii Europejskiej oraz dwa europejskie stowarzyszenia przemysłowe.

Wśród partnerów projektu znajdują się przedstawiciele zainteresowanych podmiotów posiadający wysoki poziom wiedzy technicznej, w tym szpitali państwowych i prywatnych.

Ponadto sieć partnerska projektu obejmuje zarządzających odpadami medycznymi, świadczeniodawców opieki zdrowotnej, oraz sektor kształcenia i szkolenia zawodowego.

Koordynatorem jest International Centre for the Environment, Resource Management & Sustainability Limited – ICERM.

 

Kierownik projektu w IOŚ-PIB:

Paweł Wowkonowicz

e-mail: pawel.wowkonowicz@ios.edu.pl

tel: +48-22-22-375-05-34

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

 

Krajowe Centrum Referencyjne

Instytut (Zakład Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza) pełni funkcję Krajowego Centrum Referencyjnego w zakresie jakości powietrza. Centrum zostało powołane do współpracy z Europejską Agencją Środowiska (EAŚ) na mocy decyzji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (Krajowy Punkt Kontaktowy dla EAŚ) oraz Ministerstwa Środowiska. Współpraca realizowana jest od 1997 r. Zakres działań Instytutu (prowadzonych w ramach pracy realizowanej na zlecenie GIOŚ) obejmuje:

 • opracowywanie projektów raportów przekazywanych do Komisji Europejskiej w ramach obowiązków sprawozdawczych krajów członkowskich UE (projekty są przygotowywane na zlecenie GIOŚ, zatwierdzane przez GIOŚ i Ministerstwo Środowiska i przekazywane do KE przez GIOŚ jako National Focal Point ds. współpracy z EAŚ);
 • przygotowywanie informacji i zestawień danych dotyczących jakości powietrza w Polsce na potrzeby raportowania wyników pomiarów i ocen oraz informacji dotyczących krajowego systemu ocen kości powietrza do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska,
 • analizę i opiniowanie dokumentów metodycznych opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ) i inne organy UE, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza,
 • udział w spotkaniach roboczych w zakresie monitoringu i ocen jakości powietrza.

Wynikiem tej współpracy jest wypełnianie przez Polskę obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej i EAŚ (wynikających z członkostwa w UE, realizowanych przez GIOŚ i MŚ). Przekazywane dane z Polski do EAŚ są wykorzystywane m.in. w raportach na temat jakości powietrza w Europie, opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska.

 

EMEP Task Force on Measurement and Modelling – TFMM

Prowadzona jest bieżąca współpraca z EMEP. Od 2000 r. trwa współpraca z Grupą Zadaniową EMEP ds. Monitoringu i Modelowania (EMEP Task Force on Measurement and Modelling – TFMM), której prace mają na celu rozwój i ocenę strategii i metod pomiarowych oraz narzędzi służących do modelowania. Wieloletni jest też udział w pracach Organu Sterującego EMEP, którego zadaniem jest dostarczenie wsparcia naukowego i technicznego dla Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości. Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Puszcza Borecka jest jedną ze stacji europejskich realizujących program EMEP.

 

Global Atmosphere Watch

Stacja Puszcza Borecka prowadzi monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery wg programu Global Atmosphere Watch (GAW/WMO)   i w ramach tego programu prowadzona jest wymiana informacji.

 

EIONET

EIONET to sieć partnerska Europejskiej Agencji Środowiska oraz jej krajów członkowskich i współpracujących. Agencja odpowiada za rozbudowę sieci oraz koordynację działań podejmowanych w jej ramach. W tym celu ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi, które odpowiadają za koordynowanie sieci krajowych centrów informacyjnych. W Polsce odpowiedzialnym za koordynację współpracy z Europejską Agencją Środowiska w tym zakresie jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w pracach Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska EIONET: dr inż. Radosław Kucharski – problemy hałasu, mgr Dominik Kobus – problemy jakości powietrza.

 

CRIS

Zintegrowana strategia zrównoważonego zarządzania wodami w zlewni (Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle in river catchment) – CRIS.

Celem projektu jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami na obszarze zlewni zgodnie w wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Do najważniejszych zadań wykonanych w ramach realizacji projektu w 2015 r. przez pracowników IOŚ-PIB, zaliczyć należy:

 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu SWAT (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o bilansie wód i jakości wód powierzchniowych wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu MODFLOW (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o poziomie i kierunkach przepływu wód podziemnych pierwszej warstwy wodonośnej wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu MT3DMS(działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o stężeniach azotu azotanowego w wodach podziemnych wraz z krótkoterminową prognozą,
 • uruchomienie operacyjnej wersji modelu HEC-RAS (działającej automatycznie) w celu zapewnienia informacji o natężeniu przepływu wód i stanie wód w korycie Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowickiego wraz z krótkoterminową prognozą,
 • udział w opracowaniu algorytmów i oprogramowania mających na celu połączenie poszczególnych modeli z bazą danych, gromadzącą dane wejściowe i wyjściowe.,
 • udział w opracowaniu algorytmów i oprogramowania mających na celu automatyczne uruchamianie poszczególnych modeli na serwerach projektu,
 • przygotowanie oprogramowania do automatycznej, cyklicznej kalibracji modelu SWAT,
 • udział w opracowaniu materiałów promujących projekt,
 • udział w opracowywaniu koncepcji wizualizacji danych i interfejsu użytkownika systemu CRIS,
 • udział w spotkaniu realizatorów projektu w Oslo, w Norwegii oraz w Goczałkowicach, w Polsce,
 • udział w dwóch wideokonferencjach uczestników projektu i członków komitetu sterującego projektu.

W roku 2015 IOŚ – PIB reprezentowany był na kilku konferencjach, seminariach i spotkaniach, w tym w wydarzeniach promujących wyniki projektu. Do najważniejszych zaliczyć należy seminarium użytkowników programu SWAT – 2015 CCD SWAT User Seminar oraz międzynarodową konferencję 2015 International SWAT Conference.

Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej realizowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uczestnikami projektu są Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytut Ochrony Środowiska – PIB, Norweski Instytut Badań Wody.

Kierownikiem zadań realizowanych przez Instytut jest mgr inż. Krzysztof Skotak.

 

EU ETV

W ramach Pilotażowego programu EU ETV (EU ETV pilot programme Setting-up of Verification Bodies) realizowany jest projekt Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych − WTS Unit.

http://etv.ios.edu.pl

Prace wykonane w 2015  r. to:

 • rozszerzenie akredytacji o cztery nowe dziedziny weryfikacji,
 • zakończenie dwóch ocen kwalifikowalności technologii – „Quick-scan”,
 • udział we wszystkich spotkaniach Technicznych Grup Roboczych ETV,
 • promocja systemu EU ETV oraz Zakładu WTŚ,
 • przygotowanie nowych materiałów reklamowych,
 • przedstawienie systemu EU ETV oraz oferty zakładu podczas krajowych i międzynarodowych konferencji,
 • nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami w ramach promocji programu ETV,
 • dotarcie do szerokiego grona instytucji związanych z technologiami środowiskowymi: lista e-mailingowa (kilkaset adresów), konferencje, seminaria i targi, aktualizacja strony internetowej oraz facebooka Zakładu WTŚ.

Kierownikiem zadania realizowanego przez Instytut jest mgr inż. Bartosz Malowaniec.

 

V4 EEP

Projekt V4 Environmental Export Paltform – V4 EEP finansowany był z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Uczestniczyły w nim 4 instytucje z 4 państw Unii Europejskiej. Zadaniem Instytutu było upowszechnianie informacji o platformie.

Kierownikiem zadania była mgr Anna Bojanowicz – Bablok.

 

ENVITECH-Net

www.envitech-net.org

Instytut jest członkiem międzynarodowej Naukowej Sieci Tematycznej Technologie Ochrony Środowiska ENVITECH-Net.

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Prof. dr hab. Barbara Gworek jest członkiem Komitetu Sterującego Sieci i Liderem Pola Badawczego – Rozwój technologii ochrony gleb.

 

PATHWAYS

http://pathways.pol.lublin.pl

Instytut jest członkiem międzynarodowej Naukowej Sieci Tematycznej: Źródła, transport i przemiany zanieczyszczeń oraz minimalizacja ich wpływu na ekosystemy (Pathways of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystem).

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Prof. dr hab. Barbara Gworek uczestniczy w pracach Komitetu Wykonawczego.

 

AIRCLIM_NET

Instytut jest członkiem międzynarodowej Naukowej Sieci Tematycznej: Zanieczyszczenia Powietrza/Zmiany Klimatu AIRCLIM_NET.

Działalność sieci jest koordynowana przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

Drukuj